Pēdējā pārbaude: 16/11/2022

Kas ir reglamentēta profesija

Parasti profesija uzskatāma par reglamentētu tad, ja tajā drīkstat sākt strādāt tikai tad, ja jums ir īpašs akadēmiskais grāds, esat nokārtojis īpašus eksāmenus (piemēram, valsts eksāmenus) un/vai iestājies kādā profesionālajā organizācijā.

Ja ES valstī, kur vēlaties strādāt, jūsu profesija ir reglamentēta, jums, iespējams, vajadzēs iesniegt lūgumu, lai tajā oficiāli atzīst jūsu profesionālo kvalifikāciju. Šajā gadījumā ES 28 dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Uzmanību

Reglamentēto profesiju loks dažādās ES valstīs atšķiras. Izpētiet reglamentēto profesiju datubāzi en , lai uzzinātu, vai jūsu profesija ir reglamentēta ES dalībvalstī, uz kuru pārceļaties.

Kā izmantot reglamentēto profesiju datubāzi

Ja profesijas, kurā vēlaties strādāt, sarakstā nav, tas nozīmē, ka, iespējams, valstī, uz kuru gribat pārcelties, šī profesija nav reglamentēta.

Ja datubāzē neatrodat informāciju par savu profesiju, varat uzdot jautājumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktam tajā valstī , kur gribat strādāt. Kontaktpunkta darbinieki jums palīdzēs izprast noteikumus, kas attiecas uz jūsu gadījumu.

Īpaši ES noteikumi attiecas uz dažu nozaru speciālistu, piemēram, juristu, gaisa satiksmes vadības dispečeru, pilotu u.tml. en , profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Pārbaudiet, vai jums ir jāprasa, lai atzīst jūsu profesionālo kvalifikāciju, un kāda veida pieteikums jums jāiesniedz.

Vai profesionālo kvalifikāciju ieguvāt kādā ES valstī?

Kāda ir jūsu situācija?

Ja kvalifikāciju esat ieguvis ārpussavienības valstī un gribat strādāt kādā no ES valstīm, jums būs jāpanāk, lai kvalifikāciju atzīst tā ES valsts, kurā vēlaties strādāt. Šajā gadījumā uz jūsu prasību atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecas konkrētās valsts noteikumi.

Ja vēlaties pārcelties uz citu ES valsti un jau esat vismaz 3 gadus nostrādājis tajā ES valstī, kas pirmā atzina jūsu kvalifikāciju, varat lūgt, lai jaunā mītnesvalsts atzīst jūsu kvalifikāciju atbilstīgi noteikumiem attiecībā uz speciālistiem, kas kvalifikāciju ieguvuši ES.

Lai pierādītu, ka jums ir vajadzīgā pieredze, lai spētu strādāt savā profesijā, jums, iespējams, ir vajadzīgs tās ES valsts izsniegts sertifikāts, kura pirmā atzina jūsu kvalifikāciju. Tas attiecas gan uz ES pilsoņiem, gan uz ārpussavienības valstu pilsoņiem.

Ja esat ārsts, vispārējās aprūpes māsa, vecmāte, zobārsts, farmaceits, arhitekts, veterinārārsts, tad jūsu profesionālā kvalifikācija tiek atzīta automātiski. Pirms darba sākšanas jums ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un jāsagaida atļauja no iestādēm.

Uzmanību

Ja jūsu kvalifikācija neatbilst minimālajām prasībām, kādas jūsu grādam izvirza jaunajā mītnesvalstī, jūsu kvalifikāciju, iespējams, neatzīs automātiski un jums nāksies lūgt, lai kvalifikāciju atzīst procedūrā, kas paredzēta pārējām reglamentētajām profesijām.

Iespējams, ka papildus sertifikātiem, kas apliecina jūsu profesionālo kvalifikāciju, jums būs kompetentajām jāiesniedz citi apliecinoši dokumenti (tas, kādi tieši, ir atkarīgs no jūsu profesijas un valsts, uz kuru pārceļaties).

Kad kompetentās valsts iestādes ir saņēmušas jūsu dokumentus,

Ja esat vispārējās aprūpes māsa vai farmaceits, varat izmantot Eiropas profesionālo karti — ātrāku un vieglāk nokārtojamu elektronisku procedūru, ar kuras palīdzību varat iesniegt dokumentus, tiešsaistē sekot līdzi saviem pieprasījumiem un atkārtoti izmantot agrāk jau augšupielādētus dokumentus.

Uzmanību

Jūsu jaunās mītnesvalsts iestādes nedrīkst prasīt jūsu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu tulkojumus, ko veicis zvērināts tulkotājs.

Piemērs

Ja zināt savas tiesības, tas jums var palīdzēt izvairīties no birokrātijas

Katarīna ir farmaceite no Slovākijas un vēlētos strādāt Austrijā. Austrijas iestādes prasa, lai viņa iesniedz visu apliecinošo dokumentu tulkojumus, ko veicis zvērināts Austrijas tulkotājs.

Tomēr nedrīkst Katarīnai prasīt diplomu tulkojumus, ko veicis zvērināts tulkotājs. Vairāku kategoriju diplomiem (tiem, kas izsniegti ārstiem, vispārējās aprūpes māsām, vecmātēm, veterinārārstiem, zobārstiem, farmaceitiem un arhitektiem) nav vajadzīgi tulkojumi, ko veicis zvērināts tulks.

Jums var likt, lai pirms darba sākšanas savā profesijā nokārtojat valodas zināšanu pārbaudījumu vai iestājaties jūsu jaunās mītnesvalsts profesionālajā apvienībā.

Jums nav ne jālūdz atļauja, ne jāsāk kāda administratīva procedūra. Jūs drīkstat savā jaunajā ES mītnesvalstī strādāt savā profesijā ar tiem pašiem noteikumiem, kādi ir šīs valsts pilsoņiem.

Uzmanību

Jūsu profesija ES dalībvalstī, uz kuru pārceļaties, var nebūt reglamentēta, taču tikt uzskatīta par daļu no citas reglamentētas profesijas.

Vienmēr sazinieties ar jaunās mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai jūsu profesija tur ir reglamentēta. Valsts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunkts jums palīdzēs saprast, kura iestāde jums šo informāciju var sniegt.

Piemērs

Neatliekamās palīdzības brālis Pjotrs no Čehijas pārceļas uz Vāciju un vēlas tur turpināt strādāt savā profesijā. Kad Pjotrs ielūkojās profesiju datubāzē, viņš savu profesiju tur neatrada, līdz ar to nodomāja, ka Vācijā tā nav reglamentēta. Tomēr, kad Pjotrs sazinājās ar Vācijas iestādēm, kuru kompetencē ir profesionālās kvalifikācijas atzīšana, viņam pateica, ka Vācijā neatliekamās palīdzības māsas kvalifikācija ir daļa no paramediķa profesijas. Tā kā Pjotram nav šim darbam vajadzīgās kvalifikācijas, viņam pirms darba uzsākšanas ir jāiziet apmācība.

Pirms sākat strādāt, jums ir jālūdz, lai jaunā mītnesvalsts atzīst jūsu kvalifikāciju.

Noskaidrojiet, kādi dokumenti jāiesniedz, lai pieprasītu jūsu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Ja esat fizioterapeits, kalnu gids vai nekustamā īpašuma aģents, varat izmantot Eiropas profesionālo karti — ātrāku un vieglāk nokārtojamu elektronisku procedūru, ar kuras palīdzību varat iesniegt dokumentus, tiešsaistē sekot līdzi saviem pieprasījumiem un atkārtoti izmantot agrāk jau augšupielādētus dokumentus.

Jums var likt, lai pirms darba sākšanas savā profesijā nokārtojat valodas zināšanu pārbaudījumu vai iestājaties jūsu jaunās mītnesvalsts profesionālā apvienībā.

Vienmēr sazinieties ar jaunās mītnesvalsts iestādēm, lai noskaidrotu, vai jūsu profesija tur ir reglamentēta. Valsts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunkts jums palīdzēs saprast, kura iestāde jums šo informāciju var sniegt.

Piemērs

Dirks ir jauns nīderlandiešu nekustamā īpašuma tirdzniecības aģents, kurš nesen pārcēlies uz Austriju. Tā kā Nīderlandē viņa profesija nav reglamentēta, viņam šķita, ka būs vienkārši sākt neatkarīga aģenta darbu Austrijā un nebūs jākārto nekādas administratīvās procedūras. Tomēr, kad Dirks reģistrējās kā pašnodarbinātais, viņam pateica, ka par nekustamā īpašuma tirdzniecības aģentu Austrijā viņš drīkstēs strādāt tikai pēc tam, kad būs atzīta viņa kvalifikācija. Šī prasība ievērojami aizkavēja Dirka plānus.

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana jums jālūdz tikai tad, ja jūsu profesijai ir ietekme uz sabiedrības veselību un drošību. Tomēr, iespējams, ka pirms darba sākšanas profesijā jums ir jāiesniedz iepriekšēja rakstiska deklarācija (uz papīra vai elektroniski) valstī, uz kuru pārceļaties.

Lai panāktu, ka jaunajā mītnesvalstī atzīst jūsu kvalifikāciju, jums nāksies pierādīt, ka izcelsmes valstī esat pēdējo 10 gadu laikā vismaz vienu gadu nostrādājis savā profesijā.

Uzmanību

Ja jūsu reglamentētā profesija ir saistīta ar veselību un drošību un ja jūs nevarat izmantot automātisku atzīšanu, uzņēmējvalsts kompetentās iestādes, iespējams, pārbaudīs jūsu profesionālo kvalifikāciju, pirms varēsiet sākt strādāt. Šajā gadījumā pirms darba sākšanas savā profesijā jums būs jāgaida oficiāla atļauja.

Ja plānojat tajā pašā uzņēmējvalstī turpināt pakalpojumu sniegšanu īslaicīgi, jums, iespējams, reizi gadā ir jāatjauno sava deklarācija.

Lai uzzinātu, vai tas ir vajadzīgs, sazinieties uzņēmējvalsts kontaktpunktu profesionālās kvalifikācijas jautājumos.

Pirms rakstiskas deklarācijas iesniegšanas noskaidrojiet, kas vēl jums varētu būt nepieciešams.

Jums var likt, lai pirms darba sākšanas savā profesijā nokārtojat valodas zināšanu pārbaudījumu vai iestājaties jūsu jaunās mītnesvalsts profesionālajā apvienībā.

Piemērs

Risto ir somu arhitekts, kurš iecerējis pārcelties uz Itāliju. Pirms došanās turp viņš reglamentēto profesiju datubāzē noskaidro, kādas formalitātes jānokārto, lai varētu strādāt Itālijā, un kura organizācija ir Itālijas kontaktpunkts viņa profesijas pārstāvjiem. Pēc sazināšanās ar kontaktpunktu viņš ir labi sagatavojies jaunajam dzīves pavērsienam.

Zemāk varat piekļūt informācijai par valstīm

Izvēlieties valsti

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: