Poslední kontrola: 16/11/2022

Co je regulované povolání

Profese se za regulované povolání považuje obecně tehdy, pokud je podmínkou jeho vykonávání to, že máte odpovídající vzdělání, že jste složili určité zkoušky, např. státní, nebo že jste registrováni u profesního sdružení.

Pokud je vaše povolání v zemi EU, kde jej chcete vykonávat, regulováno, možná bude nutné, abyste si nechali uznat vaši odbornou kvalifikaci.

Pozor!

Regulovaná povolání se napříč EU liší. Chcete-li vědět, zda vaše profese patří v zemi, kam se stěhujete, k regulovaným, můžete se podívat do databáze regulovaných povolání en .

Jak vyhledávat v databázi regulovaných povolání

Pokud se tam profese, kterou chcete vykonávat, neobjeví, může to znamenat, že v zemi, do které se stěhujete, není regulována.

Pokud žádné informace o svém povolání v databázi nenajdete, je dobré se obrátit na vnitrostátní kontaktní místa pro uznávání odborných kvalifikací v zemi, ve které chcete pracovat. Jeho pracovníci vám vysvětlí, jaká pravidla se na vás vztahují.

Speciální pravidla EU se vztahují na uznávání odborné kvalifikace u některých profesí např. právníků, řídících letového provozu, pilotů atd. en

Podívejte se, zda musíte zažádat o uznání odborné kvalifikace a jaký typ žádosti musíte podat.

Získali svou odbornou kvalifikaci v některé ze zemí EU?

Jaké podmínky platí konkrétně ve vašem případě?

Pokud jste svou kvalifikaci získali v zemi mimo EU a chcete pracovat v zemi EU, je potřeba si ji v této zemi EU nechat uznat. V tom případě podléhá žádost o uznání odborné kvalifikace vnitrostátním pravidlům.

Pokud se chcete přestěhovat do jiné země EU a již jste alespoň 3 roky pracovali v zemi EU, kde byla vaše kvalifikace poprvé uznána, můžete zažádat o uznání odborné kvalifikace v jiné zemi EU podle pravidel, která platí pro odborníky, kteří získali kvalifikaci v zemi EU.

Je také možné, že abyste prokázali, že máte nezbytné zkušenosti k výkonu svého povolání, budete potřebovat osvědčení vydané v zemi EU, kde byla vaše kvalifikace poprvé uznána. To se týká jak občanů EU, tak státních příslušníků zemí mimo EU.

Pokud jste lékař, zdravotní sestra / ošetřovatel pro všeobecnou péči, porodní asistentka, zubní lékař, farmaceut, architekt nebo veterinář, vztahuje se na vás automatické uznávání vaší odborné kvalifikace. Budete muset předložit doklad své kvalifikace a vyčkat, až dostanete povolení od úřadů. Poté budete moci začít své povolání vykonávat.

Pozor!

Pokud vaše odborná příprava nesplňuje minimální požadavky na titul v hostitelské zemi, není využití automatického uznávání povoleno, takže budete muset zažádat o uznání odborných kvalifikací podle postupu pro další regulovaná povolání.

Kromě svých profesních osvědčení budete možná muset příslušným orgánům předložit další podklady. Závisí to na tom, o kterou profesi jde a do které země se stěhujete.

Jakmile příslušné vnitrostátní orgány obdrží vaše dokumenty:

Pokud jste zdravotní sestra / ošetřovatel pro všeobecnou péči nebo farmaceut, můžete k předložení dokumentů, sledování postupu vaší žádosti online a opětovnému použití dříve nahraných dokumentů použít evropský profesní průkaz (EPC) – rychlejší a jednodušší elektronický postup.

Pozor!

Úřady v hostitelské zemi nesmějí vyžadovat ověřené překlady vaší kvalifikace.

Příklad

Pokud víte, jaká máte práva, snáze se vyhnete zbytečné byrokracii

Slovenka Katarína je lékárnice a chtěla by pracovat v Rakousku. Rakouské úřady po ní chtějí, aby předložila úředně ověřené překlady (vypracované rakouským překladatelem) všech jejích příslušných dokladů.

Jenže předložení takovýchto překladů jejích diplomů po ní nemají právo vyžadovat. U určitých kategorií diplomů – pro lékaře, zdravotní sestry / ošetřovatele pro všeobecnou péči, porodní asistentky, veterináře, zubní lékaře, farmaceuty a architekty – platí, že není nutné předkládat jejich ověřené překlady.

Je možné, že před tím, než budete moci začít vykonávat své povolání v hostitelské zemi, tam budete požádáni, abyste vykonali jazykovou zkoušku nebo abyste se stali členy profesního sdružení.

Nemusíte žádat o povolení nebo zahajovat nějaké správní řízení. Svou profesi můžete začít vykonávat ve své nové zemi EU za stejných podmínek jako státní příslušníci dané země.

Pozor!

Je možné, že název vaší profese sice není na seznamu regulovaných povolání hostitelské země, nicméně se považuje za součást jiného regulovaného povolání.

Vždy se informujte u úřadů hostitelské země, zda je vaše profese regulována, či nikoli. Který úřad vám tyto informace poskytne, vám poradí kontaktní místa pro odborné kvalifikace v dané zemi .

Příklad

Čech Jarek je ošetřovatel v rámci záchranné služby. Stěhuje se do Německa, kde by rád pokračoval ve své profesi. Jarek se podíval do databáze regulovaných povolání a svou profesi tam nenašel, a proto usoudil, že v Německu zřejmě není regulována. Když však poté kontaktoval německé úřady, které mají na starosti uznávání odborných kvalifikací, bylo mu sděleno, že kvalifikace požadovaná pro vykonávání tohoto typu ošetřovatelské profese v Německu tvoří součást povolání zdravotnický záchranář. Jelikož Jarek nemá potřebnou kvalifikace v této oblasti, musí před tím, než bude moci začít v Německu vykonávat své povolání, absolvovat stáž.

Abyste mohli vykonávat své povolání, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace v hostitelské zemi.

Podívejte se, které dokumenty musíte předložit se žádostí o uznání odborné kvalifikace.

Pokud jste fyzioterapeut, horský vůdce nebo realitní makléř, můžete k předložení dokumentů, sledování postupu vaší žádosti online a opětovnému použití dříve nahraných dokumentů použít evropský profesní průkaz (EPC) – rychlejší a jednodušší elektronický postup.

Je možné, že před tím, než budete moci začít vykonávat své povolání v hostitelské zemi, tam budete požádáni, abyste vykonali jazykovou zkoušku nebo abyste se stali členy profesního sdružení.

Vždy se informujte u úřadů hostitelské země, zda je vaše profese regulována, či nikoli. Který úřad vám tyto informace poskytne, vám poradí kontaktní místa pro odborné kvalifikace v dané zemi .

Příklad

Dirk je mladý realitní makléř z Nizozemska. Nedávno se přestěhoval do Rakouska. Jelikož jeho povolání není v Nizozemsku regulováno, počítal s tím, že začne podnikat jako nezávislý realitní makléř v Rakousku, aniž by musel provádět jakékoli administrativní postupy. Když se však registroval jako osoba samostatně výdělečně činná, bylo mu sděleno, že pokud chce v Rakousku vykonávat povolání realitního makléře, bude si muset nechat uznat svou odbornou kvalifikaci. Začátek podnikání se mu proto značně zpomalil.

S výjimkou povolání s možnými důsledky pro veřejné zdraví a bezpečnost není potřeba žádat o uznání odborné kvalifikace. V zemi, kam se chystáte, však zřejmě budete muset před tím, než tam začnete vykonávat své povolání, podat předběžné písemné prohlášení (v tištěné či elektronické podobě).

Má-li být vaše kvalifikace v hostitelské zemi uznána, musíte prokázat, že jste v domovské zemi dané povolání vykonávali v posledních 10 letech alespoň 1 rok.

Pozor!

Pokud vaše regulované povolání souvisí se zdravím a bezpečností a nevztahuje se na vás automatické uznávání, smějí příslušné orgány hostitelské země před tím, než začnete pracovat, nejdřív ověřit vaši odbornou kvalifikaci. V takovém případě budete muset počkat na formální povolení a teprve potom můžete začít vykonávat vaše povolání.

Je možné, že pokud v dočasném poskytování služeb budete v téže hostitelské zemi chtít pokračovat, budete muset prohlášení jednou za rok obnovit.

Zda tuto povinnost budete mít, zjistíte na kontaktním místě pro odborné kvalifikace v hostitelské zemi.

Ověřte si, co ještě budete muset udělat před podáním písemného prohlášení.

Je možné, že před tím, než budete moci začít vykonávat své povolání v hostitelské zemi, tam budete požádáni, abyste vykonali jazykovou zkoušku nebo abyste se stali členy profesního sdružení.

Příklad

Risto je architekt z Finska, který se chce přestěhovat do Itálie. Než se do Itálie vydá, projde si databázi regulovaných povolání a zjistí si, jaké formality musí splnit, než tam začne pracovat, a které kontaktní místo v Itálii se jeho povoláním zabývá. Po konzultaci s příslušným kontaktním místem má svůj přesun dobře připraven.

K informacím o vnitrostátní situaci vás dovedou odkazy níže.

Zvolit zemi

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: