Poslední kontrola: 17/12/2020

Úhrada spotřební daně

Spotřební daně patří mezi nepřímé daně a uplatňují se na prodej nebo používání určitého zboží, např. na alkohol, tabák a energetické produkty.

Předpisy EU uvádí, které výrobky podléhají spotřební dani a jak se na ně musí tato daň uplatňovat.

Právo Unie rovněž stanoví minimální sazby spotřební daně. Jednotlivé země EU (v tomto případě 28 členských států + Island, Norsko a Lichtenštejnsko) se však mohou rozhodnout uplatňovat vyšší sazby. Výše daně se obvykle odvíjí od množství (počtu kilogramů, hektolitrů (hl) apod.) nebo obsahu alkoholu.

Kdy musíte spotřební daň uhradit?

Existuje významný rozdíl mezi tím, ve které chvíli se výrobek stane předmětem spotřební daně a kdy je nutné tuto daň zaplatit. Většina zboží podléhající spotřební dani se stává předmětem spotřební daně v okamžiku výroby nebo dovozu na území EU. Zboží však může být podmíněně od daně osvobozeno, tzn. že dokud není propuštěno ke spotřebě, není nutné daň platit.

Dojde-li ke zničení nebo ztrátě zboží podléhajícího spotřební dani před jeho propuštěním ke spotřebě, a to z důvodu nepředvídatelných okolností nebo přírodní katastrofy, žádná spotřební daň se platit nemusí.

Kdo musí spotřební daň uhradit?

To závisí na tom, komu zboží prodáváte. Spotřební daň může platit:

Příklad

Za zaplacení spotřební daně není vždy odpovědný výrobce

Emily vlastní firmu, která prodává v Irsku víno dovážené z Francie. Francouzská společnost, která víno vyrábí, jej uchovává v oprávněném skladu, dokud jej nepošle do Irska v režimu s podmíněným osvobozením od daně. To znamená, že francouzská společnost nemusí platit spotřební daň ve své zemi. Jakmile Emilyna firma zásilku obdrží, bude víno propuštěno ke spotřebě a podmíněné osvobození od daně bude zrušeno. Emily pak bude muset zaplatit spotřební daň na základě sazby platné v Irsku.

Kontrola čísla plátce spotřební daně vašeho obchodního partnera

Číslo pro účely spotřební daně vydává příslušný orgán v zemi, kde je podnik usazen. Toto číslo slouží k identifikaci registrovaných hospodářských subjektů, oprávněných skladovatelů a daňových skladů.

Potřebujete-li zjistit, zda je číslo povolení pro účely spotřební daně platné či nikoli, zadejte jej do systému ověření autorizace pro spotřební daň (SEED).

Po zadání platného čísla zobrazí systém SEED seznam výrobků, se kterými může váš partner obchodovat.

Ve které zemi EU se musí spotřební daň zaplatit v případě přeshraničního prodeje?

Určení země, ve které byste měli zaplatit spotřební daň, závisí na několika faktorech: kdy byly produkty vyrobeny nebo dovezeny do EU, kdy byly propuštěny ke spotřebě či zda byly přepravovány přes hranice apod.

Ověřte si, ve které zemi musíte uhradit spotřební daň.

Prodáváme

V takovém případě budete muset spotřební daň zaplatit také v zemi určení. Můžete však požádat o její vrácení. Svou žádost podejte u příslušného orgánu v zemi, v níž bylo zboží podléhající spotřební dani poprvé propuštěno ke spotřebě.

Aby vám mohla být daň vrácena, musíte orgánům ve vaší zemi předložit:

Při přepravě zboží je také možné zaplatit spotřební daň pouze v zemi určení. V tomto případě spotřební daň zaplatí kupující podle sazby platné v zemi určení. Pokud chcete použít tuto metodu, musíte zachovat režim podmíněného osvobození od spotřební daně.

Krytí přepravních rizik

Příslušným orgánům země, ze které je zboží odesíláno, musí být předložen doklad o zajištění, které kryje přepravní rizika a platí pro celou EU. Toto zajištění může poskytnout:

Země EU, z níž je zboží odesíláno, může od požadavku na zajištění upustit, pokud se přeprava zboží uskutečňuje pouze na jeho území.

Žádné zajištění nepotřebuje ani přeprava energetických produktů v rámci EU, pokud se přeprava uskutečňuje po moři nebo pevným potrubím a pokud byla mezi dotčenými zeměmi EU uzavřena příslušná dohoda.

Používání elektronického správního dokladu (e-AD)

Vedle zajištění musíte příslušnému orgánu vašeho státu odeslat elektronický správní doklad (e-AD). K odeslání tohoto dokladu použijte systém pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS)frdeen.

Příslušný orgán poté:

Před předáním jakéhokoli výrobku k přepravě musíte e-AD se správním referenčním kódem vytisknout a dát jej dopravci nebo uvést referenční kód na obchodním přepravním dokladu (např. nákladním listu CMR).

Kdykoli před zahájením přepravy máte právo elektronický správní doklad zrušit. Během přepravy můžete prostřednictvím systému EMCS změnit místo určení zásilky.

Pokud je systém EMCS nedostupný, můžete zahájit přepravu zboží bez zaplacení spotřební daně, pokud:

Přijetí zboží

Kupující musí ve lhůtě 5 pracovních dní potvrdit přijetí zboží v systému EMCS. Příslušný orgán v zemi určení poté:

Jakmile toto oznámení obdržíte, můžete požádat o  uvolnění zajištění.

Pečlivě si zkontrolujte údaj o množství zboží uvedený v oznámení o přijetí zboží – spotřební daň totiž nebudete muset platit pouze z tohoto potvrzeného množství.

Ztráta nebo zničení zboží

Pokud došlo při přepravě ke ztrátě nebo zničení části zboží, a tato ztráta nebo zničení je potvrzeno příslušným orgánem v zemi, kde k události došlo nebo kde byla zjištěna, můžete obdržené a potvrzené množství v dokumentaci změnit tak, aby odpovídalo realitě.

Pokud prodáváte zboží podléhající spotřební dani online nebo na dálku spotřebiteli v jiné zemi EU, musí se spotřební daň uhradit v zemi nákupu (tj. v zemi, do které zboží zasíláte).

Za zaplacení splatné spotřební daně nesete odpovědnost vy. Takže i když jste již daň zaplatili ve své zemi, musíte ji uhradit i v zemi určení.

Vrácení daně

Můžete požádat o vrácení daně. Svou žádost podejte u příslušného orgánu v zemi EU, v níž bylo zboží podléhající spotřební dani poprvé propuštěno ke spotřebě. Aby vám mohla být daň vrácena, musíte orgánům ve vaší zemi předložit:

Daňový zástupce

V zemi EU, v níž prodáváte zboží podléhající spotřební dani, musíte obvykle určit svého daňového zástupce. Předtím než odešlete zboží svému zákazníkovi, zjistěte si, jaké platí v jeho zemi postupy v oblasti spotřební daněfrdeen.

Před odesláním

Předtím než své zboží odešlete, musíte:

Tabákové výrobky

Většina zemí EU nepovoluje prodávat spotřebitelům tabákové výrobky formou přeshraničního prodeje na dálku. V případě zemí, které to povolují, musíte:

Území spojená se zeměmi EU

Předpisy EU o spotřebních daních se nevztahují na tyto regiony EU:

Země EU Přidružené území
Dánsko Faerské ostrovy, Grónsko
Finsko Alandy
Francie francouzská zámořská území, Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin
Německo ostrov Helgoland, území Büsingen
Itálie Livigno, Campione d' Italia, italské vnitrozemské vody jezera Lugano
Nizozemsko Nizozemské Antily
Španělsko Ceuta, Melilla, Kanárské ostrovy

V některých případech je výše spotřební daně odvozena od sazeb jiné země:

Související témata

Právní předpisy EU

Týká se vás brexit?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání , např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: