Poslední kontrola: 20/05/2019

Úhrada spotřební daně

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Prodej jinému podniku

Kdy je spotřební daň splatná?

Existuje významný rozdíl mezi tím, kdy se výrobek stane předmětem spotřební daně a kdy je nutné tuto daň zaplatit.

Většina příslušných výrobků se stává předmětem spotřební daně v  okamžiku výroby nebo dovozuna území EU.

Splatnost daně však může být pozastavena, dokud není zboží „propuštěno ke spotřebě". To znamená v okamžiku, kdy již nejsou výrobky v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně. Chcete-li vyrábět, skladovat a přepravovat zboží podléhající spotřební dani, aniž byste museli spotřební daň platit (v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně), musíte mít zvláštní povolení od příslušné země frdeen.

Dojde-li ke zničení nebo ztrátě zboží podléhajícího spotřební dani před jeho propuštěním ke spotřebě, a to z důvodu nepředvídatelných okolností nebo přírodní katastrofy, není nutné spotřební daň hradit.

Kdo je plátcem spotřební daně?

Spotřební daň platí:

Přeprava zboží do různých zemí Unie bez nutnosti odvádět daň

Aby mohl prodávající přepravovat zboží a zároveň nepozbyl právo na podmíněné osvobození od spotřební daně (tj. aby daň zaplatil kupující v zemi určení v místní sazbě), musí se řídit následujícími pravidly.

Pravidlo č. 1: Záruka proti přepravním rizikům

Předpisy země EU, z níž je zboží odesíláno, požadují, aby se na toto zboží vztahovala záruka kryjící rizika spojená s přepravou, která je platná na celém území EU.

Tuto záruku může poskytnout prodávající (skladovatel nebo registrovaný odesílatel), nebo případně dopravce nebo kupující. Případně se mohou dohodnout, že záruku poskytnou společně.

Země EU, z níž je zboží odesíláno, může od požadavku záruky upustit, pokud je zboží přepravováno výlučně v rámci jejích hranic.

Stejně tak není třeba žádné záruky pro přepravu energetických produktů v rámci EU, a to pod podmínkou, že se přeprava uskutečňuje po moři nebo pevným potrubím a že existuje mezi dotčenými členskými státy příslušná dohoda.

Pravidlo č. 2: Elektronický správní doklad (e-AD)

Stejně jako záruku musí prodávající zaslat i elektronický správní doklad (e-AD) příslušnému správci daně v zemi odeslání za pomoci elektronického systému pro kontrolu přepravy zboží podléhajícího spotřebním daním (EMCS)frdeen.

Správce daně:

  • ověří platnost údajů v e-AD (např. číslo povolení pro účely spotřební daně prodejce a kupujícího) a přidělí prodávajícímu správní referenční kód
  • odešle e-AD svému protějšku ve členském státě kupujícího (který jej předá kupujícímu).

Před zahájením přepravy musí prodávající e-AD s správním referenčním kódem vytisknout a předat přepravní společnosti.

Před zahájením přepravy má prodávající kdykoli právo elektronický správní doklad zrušit. Během přepravy může navíc prostřednictvím systému EMCS změnit místo určení.

Pokud je systém EMCS nedostupný, může přepravovat zboží bez zaplacení spotřební daně, pokud:

  • je k němu přiložen listinný doklad, který obsahuje stejné údaje jako e-AD
  • o tom uvědomípříslušný orgán státu odeslání. Některé země trvají na tom, aby obchodník získal předběžné povolení předtím, než zahájí přepravu.

Pravidlo č. 3: Přijetí zboží

Kupující má 5 pracovních dnů na to, aby potvrdil přijetí zboží v systému EMCS. Pak:

  • příslušný orgán v zemi určení v EU ověří platnost tohoto oznámení
  • zaregistruje oznámení o přijetí zboží a předá jej svému protějšku v zemi odeslání, který jej pak odešle prodávajícímu.

Jakmile toto oznámení prodávající obdrží, může požádat o  uvolnění záruky.

Bude-li se prodávající těmito 3 pravidly řídit, nebude muset spotřební daň z přepravovaného zboží platit.

Je nutné si pečlivě zkontrolovat údaj o objemu zboží uvedený v oznámení o přijetí zboží – spotřební daň se totiž nebude muset platit pouze z tohoto potvrzeného množství.

Pokud došlo při přepravě ke ztrátě nebo zničení části zboží, a tato ztráta nebo zničení je potvrzeno příslušným orgánem v zemi, kde k události došlo nebo kde byla zjištěna, může prodávající obdržené a potvrzené množství v dokumentaci změnit tak, aby odpovídalo realitě.

Kontrola čísla plátce spotřební daně vašeho obchodního partnera

Potřebujete-li zjistit, zda je číslo plátce spotřební daně vašeho obchodního partnera platné či nikoli, zadejte jej do systému ověření autorizace pro spotřební daň (SEED) .

Po zadání platného čísla zobrazí systém SEED seznam výrobků, se kterými může váš partner obchodovat.

Prodej soukromým osobám

Prodáváte-li zboží podléhající spotřební dani přímo soukromým osobám a místem prodeje je vaše země, musíte účtovat spotřební daně podle sazeb platných ve vaší zemi.

Na soukromé osoby se nevztahují žádné limity pro nákup a převoz produktů mezi členskými zeměmi EU, a to pod podmínkou, že nakoupené produkty jsou určeny k soukromým účelům a ne pro další prodej, s výjimkou nového dopravního prostředku. Daně (DPHdefren a spotřební daň defren) jsou zahrnuty do ceny výrobků v členském státě, kde byly zakoupeny a v žádném jiném členském státě se neplatí žádná další daň.

Tabák a alkohol

Zvláštní pravidla však platí pro některé zboží, na které se vztahuje spotřební daň, jako jsou například alkoholové nápoje a tabákové výrobky. Pokud soukromá osoba takový produkt zakoupí v jednou členském státě a odveze ho do jiného členského státu, pak se zásada, že v zemi určení ze zboží nemusí platit spotřební daně, uplatní, pouze pokud je zboží:

Při určování, zda jsou tyto výrobky pro vlastní potřebu cestujících, musí členské státy zohlednit všechny relevantní faktory. Jedním z nich je množství zboží. Členské země si mohou pro jednotlivé druhy zboží stanovit vlastní indikativní úroveň, při jejímž dodržení bude množství zboží ještě považováno k vlastní potřebě cestujícího. Toto orientační maximální množství by mělo být alespoň:

a) Tabákové výrobky

b) Alkoholické nápoje

Pokud jde o tabákové výrobky, mohou země EU omezit počet cigaret, které s sebou můžete přivézt ze zemí EU, kde se dosud neuplatňuje minimální sazba spotřební daně. Tato hranice nesmí být nižší než 300 cigaret.

V současné době tuto nižší úroveň uplatňuje Dánsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švédsko pro cestující z Bulharska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska.

Online a dálkový prodej

Prodáváte-li zboží podléhající spotřební dani soukromé osobě přes internet, musíte zaplatit spotřební daň a použít při tom sazbu země, která platí ve státě, v němž zákazník bydlí.

Ve většině zemí EU je jmenování daňového zástupce povinné. Jedním z jeho úkolů je zaplatit vaším jménem spotřební daň, pokud to příslušný orgán dané země frdeen schválí.

Před odesláním zboží musíte:

Vrácení daně

Jestliže jste již spotřební daň za zboží, které jste prodali, zaplatili ve své zemi, můžete požádat o vrácení této částky, a neplatit ji tudíž dvakrát. K tomu je třeba:

Tabákové výrobky

K internetovému prodeji tabákových výrobků musí prodávající v některých zemích EU splnit tyto požadavky:

Členské státy mohou využít možnost zakázat přeshraniční prodej tabákových výrobků spotřebitelům na dálku.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: