Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 07/07/2022

DPH – pravidla a sazby: základní, zvláštní a snížené sazby

Daň z přidané hodnoty (DPH) je spotřební daň, která se uplatňuje na téměř veškeré zboží a služby, které se nakupují a prodávají za účelem využití nebo spotřeby v EU (v tomto případě 27 členských států EU).

Pravidla, kterými se v EU řídí DPH, jsou sice na celoevropské úrovni upravena právními předpisy, avšak jak konkrétně se uplatňují, se může v jednotlivých zemích EU lišit. DPH se zpravidla platí u výrobků i služeb v každé fázi dodavatelského řetězce, včetně prodeje konečnému spotřebiteli. Uplatňuje se tedy od začátku do konce výrobního procesu, např. při nákupu součástek, dopravě, montáži, skladování, balení, pojištění i dopravě ke konečnému spotřebiteli.

Kdy se DPH účtuje?

Má-li váš podnik sídlo v EU, podléhá DPH většina zboží, které dodáte nebo pořídíte v rámci EU. Potom je DPH účtována a splatná v té zemi EU, kde je zboží spotřebováno konečným spotřebitelem. Podobně to funguje i u služeb, kde se DPH účtuje v okamžiku, kdy je služba v dané zemi poskytnuta.

DPH se neúčtuje u vývozu zboží do zemí mimo EU. V takovém případě je DPH účtována a splatná v zemi dovozu, přičemž vývozce žádnou DPH vykazovat nemusí. Při vývozu zboží však budete muset daňovým orgánům předložit doklady prokazující, že zboží bylo přepraveno mimo EU. Takovým dokladem může být například kopie faktury, přepravní doklad nebo celní prohlášení o dovozu zboží.

Doklad je třeba předložit kvůli tomu, abyste mohli v plné míře uplatnit odpočet příjmové DPH, kterou jste zaplatili v související transakci, která předcházela vývozu. V případě neúplné dokumentace se může stát, že ztratíte nárok na vrácení DPH při vývozu zboží.

Vnitrostátní pravidla platby DPH

Pravidla týkající se DPH mohou být v jednotlivých zemích uplatňována různě. Podrobnější informace o vnitrostátních pravidlech v zemi, kde podnikáte, najdete níže.

Zvolit zemi

Jak podat přiznání k DPH online

Pokud je vaše firma zaregistrována v EU, máte v následujících zemích možnost (ve většině regionů) podat přiznání online:

Zvolit zemi

Ačkoli se DPH účtuje v celé EU, každý členský stát si sám stanoví své vlastní sazby. Jednotlivé sazby DPH jsou uvedeny v tabulce níže, nicméně vám doporučujeme si aktuální sazbu vždy ověřit u místního finančního úřadu.

Sazby DPH

Pro DPH se v jednotlivých zemích EU používají různé výše sazeb, a to v závislosti na druhu výrobku či služby, jichž se transakce týká. Kromě toho existují rovněž zvláštní sazby, které byly stanoveny podle sazeb DPH uplatňovaných v členských zemích před vstupem do EU.

Sazby DPH používané v zemích EU

Ačkoli se DPH účtuje v celé EU, každý členský stát odpovídá za stanovení svých vlastních sazeb. Platné sazby uvádíme v tabulce níže. Aktuální výše sazeb si přesto raději vždy ověřte u příslušného orgánu pro DPH ve vaší zemi.

Sazby DPH v jednotlivých členských státech EU

Rozpis sazeb DPH používaných ve státech EU (poslední aktualizace 23. března 2022)
členský stát kód země základní sazba snížená sazba supersnížená sazba parkovací sazba
Rakousko AT 20 10 / 13 - 13
Belgie BE 21 6 / 12 - 12
Bulharsko BG 20 9 - -
Kypr CY 19 5 / 9 - -
Česko CZ 21 10 / 15 - -
Německo DE 19 7 - -
Dánsko DK 25 - - -
Estonsko EE 20 9 - -
Řecko EL 24 6 / 13 - -
Španělsko ES 21 10 4 -
Finsko FI 24 10 / 14 - -
Francie FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Chorvatsko HR 25 5 / 13 - -
Maďarsko HU 27 5 / 18 - -
Irsko IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Itálie IT 22 5 / 10 4 -
Litva LT 21 5 / 9 - -
Lucembursko LU 17 8 3 14
Lotyšsko LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Nizozemsko NL 21 9 - -
Polsko PL 23 5 / 8 - -
Portugalsko PT 23 6 / 13 - 13
Rumunsko RO 19 5 / 9 - -
Švédsko SE 25 6 / 12 - -
Slovinsko SI 22 5 / 9,5 - -
Slovensko SK 20 10 - -

Základní sazba

Každá země EU má stanovenou základní sazbu, kterou uplatňuje na většinu zboží a služeb. Ta nesmí být nižší než 15 %.

Snížená sazba

Na dodání určitých kategorií zboží či služeb může být uplatněna jedna nebo dvě snížené sazby (na základě seznamu v příloze III směrnice o DPH). Ve většině případů se však nejedná o elektronicky poskytované služby. Tyto snížené sazby nesmí být nižší než 5 %.

Zvláštní sazby

Některé země EU mají povoleno uplatňovat zvláštní sazby DPH na dodání určitého zboží či služby. Jedná se o země EU, které tyto zvláštní sazby DPH uplatňovaly k 1. lednu 1991.

Původně mělo jít o přechodná opatření pro hladší přechod na předpisy EU upravující DPH ve chvíli, kdy začal fungovat jednotný trh (od 1. ledna 1993), a měla být také postupně rušena.

Existují 3 typy zvláštních sazeb:

Supersnížená sazba

Supersnížená sazba ve výši do 5 % se uplatňuje na prodej omezeného seznamu zboží a služeb v určitých zemích EU.

Nulová sazba

Nulová sazba DPH se uplatňuje v některých zemích na určitý typ prodeje. Při nulové sazbě neplatí spotřebitel žádnou DPH, ale obchodník má stále nárok na odpočet DPH, kterou zaplatil při nákupu, jež přímo souvisí s prodejem daného zboží či služby.

Parkovací sazba (nebo přechodná sazba)

Tzv. parkovací sazby se v některých státech EU uplatňují na určité dodání zboží a služeb, které nejsou uvedeny v příloze III směrnice o DPH. Těmto zemím EU bylo povoleno uplatňovat na toto zboží či služby i nadále snížené sazby DPH namísto základní sazby, a to za předpokladu, že příslušná sazba není nižší než 12 %.

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: