Podnikání
Poslední kontrola: 25/02/2019

Daně ze zahraničních příjmů

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

V jaké zemi budete odvádět daň z příjmu?

Na celoevropské úrovni neexistují jednotná pravidla, která by určovala způsob, jakým má být zdaněn příjem státních příslušníků EU, kteří žijí, pracují nebo se zdržují za hranicemi své domovské země.

Avšak země, kde jste rezidenty pro daňové účely, může zpravidla zdanit váš celosvětový příjem, ať již z výdělečné činnosti či ze zisku z majetku. Myslí se tím plat, mzda, důchod, dávky, příjmy plynoucí z nemovitostí či jiných zdrojů nebo zisky z prodeje majetku, které pobíráte v kterékoli zemi na světě.

Informace o daň z nemovitosti, místní daně, daň darovací a dědická v zemi, kde jste daňovým rezidentem, získáte na místním finančním úřaděfrdeen.

Ačkoli každá země definuje daňového rezidenta jinak:

Přehled daňových sazeb, kontaktů na daňové orgány, definice daňového rezidenta v zemích EU:

Zvolit zemi

* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Dvojí daňový domicil

V některých případech vás za daňového rezidenta mohou považovat dvě země současně a obě po vás mohou požadovat zaplacení daně z vašeho celosvětového příjmu. Řada zemí však mezi sebou naštěstí uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdaněnfrdeen, která obyčejně určuje, ve které zemi budete mít daňový domicil.

Pokud smlouva o zamezení dvojího zdanění žádné řešení neposkytuje nebo pokud je váš případ obzvláště složitý, obraťte se na daňové orgányfrdeen jedné nebo obou zemí a požádejte je o vyjasnění vaší situace.

Vyslaní pracovníci/uchazeči o zaměstnání

V některých případech, jako je vyslání pracovníka do zahraničí na časově omezenou dobu nebo odchod do zahraničí za účelem hledání práce, můžete být považováni za daňové rezidenty s povinností danit své příjmy ve vaší domovské zemi, i když se mimo tuto zemi zdržujte po dobu delší 6 měsíců. To platí v situaci, pokud máte v domovské zemi stálý byt nebo užší osobní a ekonomické vztahy. Obraťte se proto na  daňový úřadfrdeen , aby vám řekl, která pravidla se na vás konkrétně vztahují.

Ve výše uvedených případech může váš příjem danit i hostitelská země: například, když vám daň z příjmu odečítá přímo z platu váš zaměstnavatel.

Kromě toho může vaše domovská země danit váš příjem ze zdroje, který se tam nachází (například příjem z majetku), ať již zůstáváte jejím daňovým rezidentem či nikoli.

Nezapomeňte, že se na tyto případy vztahují pravidla týkající se zamezení dvojího zdanění a že nemusíte nechat zbytečně zdanit váš příjem dvakrát, když to není potřeba.

Fiktivní daňový domicil

Podle některých smluv o zamezení dvojího zdaněnífrdeen vás bude země, v níž pobíráte celý nebo téměř celý svůj příjem, považovat za svého daňového rezidenta, i když v ní nebydlíte. Tzv. „fiktivní daňový domicil" se v některých státech používá u přeshraničních pracovníků .

Podle předpisů EU si každá země může do jisté míry sama stanovit, jaký procentní podíl vašeho příjmu se rozumí pojmem „ téměř celý příjem". Ať již vás země, kde pobíráte celý nebo téměř celý příjem, považuje za svého daňového rezidenta nebo ne, má v každém případě povinnost vám poskytnout stejná daňová zvýhodnění, jako poskytuje svým rezidentům.

Samozřejmě, že pokud využijete zvýhodnění poskytovaná rezidentům v zemi, kde pracujete, nemůžete očekávat, že obdržíte také všechny slevy a úlevy, které jsou k dispozici rezidentům v zemi vašeho bydliště. Nezapomeňte, že daňové orgány obou států si vzájemně předají potřebné informace a nedovolí vám čerpat daňová zvýhodnění dvakrát.

Rovné zacházení

Předpisy EU zajišťují, aby bez ohledu na to, ve které zemi jste považováni za daňového rezidenta, byl váš příjem zdaněn stejným způsobem jako příjem státních příslušníků dané země, jež se nacházejí ve stejné situaci jako vy. V zemi, kde jste daňovým rezidentem nebo kde pobíráte celý či většinu svého příjmu, byste například měli mít právo na:

Pokud se cítíte v této otázce diskriminováni, vyhledejte odborné poradenství.

Časté otázky

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: