Podnikání
Poslední kontrola: 08/06/2022

Manžel či manželka a děti, kteří nejsou občany EU

Pokud jste ženatý či vdaná nebo žijete v registrovaném partnerství s občanem EU, který pracuje, studuje nebo si hledá zaměstnání v jiné zemi Unie, než ze které pochází, budete moci za ním díky předpisům EU odjet i vy. Informace na této stránce se týkají také dětí a vnoučat, které jedou se svými rodinnými příslušníky do jiné země Unie.

Chcete-li se připojit ke svému manželovi/manželce nebo registrovanému partnerovi/partnerce v jeho/její rodné zemi, a pokud jste nežili společně v jiné zemi EU, budou se na vás vztahovat pouze vnitrostátní předpisy.

Pokud jste ve sňatku s osobou stejného pohlaví a přestěhujete se do jiné země EU, hostitelská země je povinna vám přiznat právo pobytu. To platí i v případě, že v hostitelské zemi není instituce manželství osob stejného pohlaví uznávána.

Dále najdete informace o tom, jaká práva a postupy se na vás v závislosti na vaší situaci vztahují:

Jaké podmínky platí ve vašem případě?

Některé země EU pokládají občanská a registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V takovém případě byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na manžela či manželku, kteří nejsou občany EU.

Ostatní země EU neuznávají občanská a registrovaná partnerství za rovnocenná sezdaným párům. V takovém případě byste se měli informovat o příslušných právech a povinnostech ohledně povolení k pobytu, které se vztahují na ostatní příbuzné, kteří nejsou občany EU.

Informace o uznávání občanských partnerství v Evropě

V takovém případě se použijí pouze vnitrostátní předpisy týkající se přistěhovalectví. Více informací vám sdělí imigrační orgány příslušné země.

Nejste-li občanem EU a jste ženatý/vdaná s občanem EU, můžete se připojit ke svému manželovi či své manželce v zemi, kde žije.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Pokud v zemi zůstanete méně než 3 měsíce, postačí vám platný cestovní pas a vstupní vízum – v závislosti na tom, ze které země pocházíte.

Vízové požadavky a osvobození od vízové povinnosti v zemích EU

Předtím, než do dané země odjedete, se informujte na jejím konzulátě, zda potřebujete vstupní vízum, a případně jak dlouho bude jeho vystavení trvat.

Pobyt v zahraničí delší než 3 měsíce

Pokud v hostitelské zemi pobýváte déle než 3 měsíce, musíte zažádat o pobytovou kartu a nahlásit svou přítomnost příslušným orgánům.

Pobytová karta

Do 3 měsíců po příjezdu musíte u příslušných orgánů hostitelské země (zpravidla na místním úřadě či policejní stanici) zažádat o povolení k pobytu.

Ohlašovací povinnost

V některých členských státech existuje povinnost nahlásit svou přítomnost u příslušného orgánu, a to v přiměřené lhůtě po příjezdu. Pokud jste svou přítomnost nenahlásili včas, budete pravděpodobně muset zaplatit pokutu.

Před odjezdem do hostitelské země EU vám proto doporučujeme si zjistit, jaká je lhůta pro ohlášení přítomnosti na území a jaké náležitosti je třeba si na vnitrostátních úřadech vyřídit.

Cestovní pas byste měli vždy nosit u sebe.

Pokud si ho zapomenete doma, může vám být v některých zemích EU uložena pokuta nebo můžete být dočasně zadrženi. Za tento přestupek však nesmíte být vráceni zpět domů.

Váš manžel/manželka je zaměstnán(a)

Pokud je váš manžel či manželka v jiné zemi EU legálně zaměstnán(a), můžete s nim/ní v této zemi pobývat, aniž by museli splňovat jakékoli specifické podmínky.

Váš manžel/manželka je v důchodu

Pokud váš manžel či manželka žije v jiné zemi EU jako důchodce, můžete s nim/ní v této zemi pobývat, pokud má dostatečný příjem, aniž by v dané zemi potřeboval(a) přídavky či komplexní zdravotní pojištění pro celou rodinu.

Váš manžel/manželka studuje

Pokud váš manžel či manželka v jiné zemi EU studuje, můžete s nim/ní v této zemi pobývat, pokud:

Zůstane vám právo pobytu i v případě úmrtí manžela/manželky?

Pokud jste legálně pobývali v jiné zemi EU a váš manžel či manželka tam dosud neměl(a) trvalý pobyt, můžete v dané zemi zůstat, jestliže jste tam žili alespoň 1 rok před jeho/jejím úmrtím.

Setrvat tam však můžete pouze pod podmínkou, že také splňujete podmínky povolení k pobytu, které platí pro ostatní občany EU.

Další informace o těchto podmínkách a administrativních náležitostech najdete na těchto stránkách:

Zůstane vám právo pobytu i po případném rozvodu?

Jestliže se se svým manželem či manželkou rozvedete ještě předtím, než získá v hostitelské zemi trvalý pobyt (což trvá zpravidla 5 let), můžete na území této země setrvat, pokud:

Setrvat můžete také v případě, že:

V tomto druhém případě ( právo vídat nezletilé děti) můžete v hostitelské zemi setrvat tak dlouho, dokud je to nutné.

Setrvat tam však můžete pouze pod podmínkou, že splňujete podmínky povolení k pobytu, které platí pro ostatní občany EU. Další informace o těchto podmínkách a administrativních náležitostech najdete na těchto stránkách:

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by mělo být s vámi zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Ani jako turisté byste například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Pokud je váš manžel či manželka v důchodu, nebudete mít v některých zemích EU vy ani vaše rodina první 3 měsíce vašeho pobytu nárok na dávky k pokrytí životních nákladů.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech se mohou orgány hostitelské země rozhodnout vás ze země vyhostit z důvodů ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak mohou ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že představujete závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Trvalý pobyt

Povolení k trvalému pobytu získáte, pokud jste v hostitelské zemi EU pobývali legálně nepřetržitě po dobu 5 let.

V dané zemi pak můžete setrvat neomezeně dlouho, i když nepracujete a potřebujete pobírat dávky na pokrytí životních nákladů. Měli byste požívat stejných práv a výhod jako občané EU.

Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:

O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: