Poslední kontrola: 08/02/2019

Manžel či manželka a děti, kteří nejsou občany EU

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Rozhodnete-li se žít v jiné zemi EU, například tam odejdete pracovat nebo studovat, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat i vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce uvádíme informace o podmínkách, za kterých se váš manžel či manželka, děti a vnoučata se za vámi mohou přistěhovat, i pokud nejsou státními příslušníky EU.

Pokud jste občanem EU, ale nikdy jste v EU nepobývali mimo svou zemi, vztahují se na vás pouze pravidla vaší země.

Pokud jste ve sňatku s osobou stejného pohlaví a přestěhujete se do jiné země EU, daná země je povinna přiznat manželovi/manželce pobytová práva. To platí i v případě, že v dané zemi není instituce manželství osob stejného pohlaví uznávána.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

I když váš manžel či manželka, děti a vnoučata nejsou občany některé ze zemí Unie, mohou s vámi v jiné zemi EU pobývat. Zdrží-li se kratší dobu než 3 měsíce, potřebují mít pouze platný cestovní pas a v závislosti na zemi původu vstupní vízum.

Další informace o vízových požadavcích a osvobození od vízové povinnosti

Předtím, než se do dané země přestěhujete, se informujte na jejím konzulátě, zda si vaši příbuzní, kteří nejsou občany některé ze zemí Unie, musí vyřídit vstupní vízum a jak dlouho bude jeho vystavení trvat.

Ohlašovací povinnost

V některých členských státech budou mít váš manžel, manželka, děti či vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, povinnost nahlásit svou přítomnost příslušným orgánům, a to během určité doby po vstupu na území dané země. Jestliže tak neučiní, hrozí jim sankce, zpravidla finanční.

Před výjezdem do hostitelské země EU vám tedy doporučujeme si zjistit, jaká je lhůta pro ohlášení přítomnosti na území a jaké náležitosti je třeba si na vnitrostátních úřadech vyřídit.

Váš manžel, manželka, děti a vnoučata by měli po dobu svého pobytu v zahraničí mít neustále u sebe svůj cestovní pas.

Pokud si ho zapomenou doma, může jim být v některých zemích EU uložena pokuta či mohou být dočasně zadrženi. Pouze kvůli tomuto přestupku však nesmějí být vráceni zpět domů.

Rovné zacházení

Během pobytu v jiném členském státě by s vaším manželem či manželkou, dětmi a vnoučaty mělo být zacházeno stejně jako s občany dané země, především při hledání zaměstnání, vyjednávání platových podmínek, zařazení do školy apod.

Ani jako turisté by například neměli platit vyšší vstupné do muzeí či galerií, ani za jízdenky veřejné dopravy.

Výjimka: Pokud jste v důchodu, nebudete mít v některých zemích EU vy ani vaše rodina první 3 měsíce vašeho pobytu nárok na dávky k pokrytí životních nákladů.

Vyhoštění

Ve výjimečných případech mohou orgány hostitelské země vašeho manžela či manželku, děti nebo vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, vyhostit z důvodů v zájmu veřejného pořádku, bezpečnosti či veřejného zdraví. Učinit tak smějí ale pouze tehdy, mohou-li prokázat, že daná osoba představuje závažnou hrozbu.

Toto rozhodnutí vám musí být sděleno písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší 3 měsíců

Pokud pracujete

Pokud v dané zemi pracujete, tj. jste zaměstnáni, pracujete jako osoby samostatně výdělečně činné nebo vás tam vyslal váš zaměstnavatel, mohou s vámi váš manžel či manželka, děti a vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, pobývat, aniž by museli splnit jakékoli další podmínky.

Pokud jste v důchodu

Pokud jste důchodce a žijete v EU jinde než ve své zemi, mohou tam váš manžel či manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče, kteří nemají evropské občanství, pobývat rovněž, pokud máte (pro sebe a celou svou rodinu):

Pokud studujete

Pokud v EU studujete mimo svou zemi, mohou tam váš manžel či manželka a nezaopatřené děti a vnoučata, kteří nemají evropské občanství, pobývat rovněž, pokud:

Pobytová karta

Váš manžel či manželka, děti a vnoučata, kteří nejsou občany některé ze zemí EU, mají povinnost si do 3 měsíců po příjezdu zažádat u příslušných orgánů hostitelské země (zpravidla na městském úřadě či místní policejní stanici) o doklad o povolení k pobytu.

Jak vašim rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany některé ze zemí EU, obstarat pobytovou kartu

Rovné zacházení

Během pobytu v hostitelské zemi by s vaším manželem či manželkou, dětmi, vnoučaty, kteří nemají občanství EU, mělo být zacházeno stejně, jako s občany dané země, a to především při hledání zaměstnání, v otázkách platebních podmínek, zařazení do školy apod.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Váš manžel či manželka, děti a vnoučata s vámi smějí v dané zemi setrvat, dokud splňují kritéria potřebná k získání povolení k pobytu. Pokud dané podmínky již nesplňují, mají příslušné orgány dané země právo je vyzvat, aby území daného státu opustili.

Ve výjimečných případech mohou orgány hostitelské země vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit v zájmu veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Typická situace

Irina je německou občankou, ale žije v Irsku. Její matka, která má ruské občanství, za Irinou přijela a požádala o pobytovou kartu. K tomu potřebovala platný cestovní pas.

Irské úřady Irině sdělily, že na vydání pobytové karty může její matka čekat až 1 rok. Irinina matka se obávala, že pokud jí irské úřady nevrátí pas včas, nebude moci odjet do Ruska na Vánoce nebo jí pak bude odmítnut vstup na irské území.

Z práv pobytu vztahujících se na rodinné příslušníky, kteří nemají občanství EU, vyplývá, že irské orgány měly povinnost vydat jim pobytovou kartu do 6 měsíců od podání žádosti a nemohly cestovní pas během celé této doby zadržovat.

Úmrtí

V případě úmrtí státního příslušníka členského státu, který legálně pobýval v jiné zemi EU, kde dosud neměl trvalý pobyt, je možné, aby jeho manžel či manželka, děti, vnoučata, kteří nemají občanství EU, v dané zemi zůstali, pokud tu žili alespoň 1 rok před úmrtím dané osoby.

Aby vaši rodinní příslušníci, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mohli v dané zemi setrvat, musí zároveň splňovat podmínky pro povolení k pobytu, které platí pro ostatní občany EU.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na stránkách týkajících se:

Rozvod

Pokud se před získáním trvalého pobytu (což trvá zpravidla 5 let) v jiné zemi EU rozvedete, váš bývalý manžel či manželka, děti a vnoučata, mohou na území této země setrvat, pokud:

Aby vaši rodinní příslušníci, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, mohli v dané zemi setrvat, musí zároveň splňovat podmínky pro povolení k pobytu, které platí pro ostatní občany EU.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na stránkách týkajících se:

Trvalý pobyt

Váš manžel či manželka, děti a vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, získávají právo trvalého pobytu, pokud v hostitelské zemi legálně pobývají po dobu 5 po sobě následujících let.

Mohou tedy v dané zemi setrvat neomezeně dlouho, i když nepracují nebo potřebují pobírat dávky na pokrytí životních nákladů. Zároveň by měli požívat stejných práv a výhod jako občané hostitelské země.

Jejich pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budou zdržovat mimo území dané země:

Práva na trvalý pobyt mohou pozbýt, pokud stráví v zahraničí nepřetržitě více než 24 měsíců.

Úmrtí

V případě, že občan EU, který byl v jiné zemi EU zaměstnán nebo tu vykonával samostatnou výdělečnou činnost, zemře ještě předtím, než získá trvalý pobyt, může jeho manželce či manželovi, dětem a vnoučatům, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, být vydáno povolení k trvalému pobytu, a to za předpokladu, že:

Pobytová karta (trvalý pobyt)

Jak požádat o vydání pobytové karty pro trvalý pobyt, která potvrzuje právo na bezpodmínečný pobyt.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou váš manžel, manželka, děti a vnoučata, kteří nemají občanství některé ze zemí EU, v hostitelské zemi setrvat. Pokud dané podmínky již nesplňují, mají příslušné orgány dané země právo je vyzvat, aby území daného státu opustili.

Ve výjimečných případech mohou tyto orgány vaše rodinné příslušníky ze země vyhostit v zájmu veřejného pořádku či bezpečnosti. Učinit tak mohou ale pouze za předpokladu, že mohou prokázat, že daná osoba představuje velmi závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeny všechny důvody vyhoštění a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: