Zakendoen
Laatste controle: 13/05/2020

Uw echtgeno(o)te en kinderen van buiten de EU

Getroffen door de brexit?

Vragen en antwoorden – rechten van de burgers van de EU en het VK, zoals uiteengezet in het ontwerp terugtrekkingsakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die in het VK wonen of die naar het VK verhuizen. Omgekeerd gaan er op die dag ook nieuwe regels in voor Britse onderdanen die in de EU wonen of naar de EU verhuizen.

Ik heb permanent verblijfsrecht in het VK / de EU of zal dat nog in de overgangsperiode krijgen.

In principe verandert er dan voor u en uw gezinsleden niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik heb mijn woonplaats weliswaar in het VK / de EU, maar heb er nog geen permanent verblijfsrecht.

Ook in dit geval verandert er voor u en uw gezinsleden in principe niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil naar het VK / de EU verhuizen.

U mag tot 31 december 2020 samen met uw gezin naar het VK of naar een EU-land verhuizen op basis van de huidige EU-regels. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u wel op grond van de EU-vestigingsregeling een verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u zich moet schrijven en of u een verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil voor korte tijd naar het VK/de EU.

De huidige regels voor het melden van uw aanwezigheid, de inschrijving in de gemeente, de inschrijving van uw gezinsleden uit de EU, de inschrijving van uw gezinsleden van buiten de EU blijven tot ten minste 31 december 2020 van kracht.

Ik heb hulp nodig.

Als u meent dat uw rechten als EU-burger worden geschonden, neem dan contact op met SOLVIT.

Uitvoerige informatie over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de burgerrechten

Bent u gehuwd met, of heeft u een geregistreerd partnerschap gesloten met een EU-burger die woont, werkt, studeert of een baan zoekt in een ander EU-land dan zijn of haar eigen EU-land, dan maken de EU-regels het makkelijker voor u om daar bij hem of haar te gaan wonen. De informatie op deze pagina is ook van toepassing op kinderen en kleinkinderen die bij hun EU-gezin in het buitenland gaan wonen.

Wilt u bij uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner in zijn of haar land van herkomst gaan wonen en heeft u beiden niet eerder in een ander EU-land bij elkaar gewoond, dan zijn alleen de nationale regels van toepassing op uw situatie.

Heeft u een huwelijk gesloten met iemand van hetzelfde geslacht en verhuist u naar een ander EU-land, moet het gastland uw recht op verblijf erkennen. Deze regel geldt ook wanneer huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht niet worden erkend in het gastland.

Ga na welke rechten u heeft en welke procedures u moet volgen, afhankelijk van uw situatie:

Situatie kiezen

Sommige landen behandelen geregistreerde en wettelijke partners op dezelfde manier als gehuwden. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor echtgenoten van buiten de EU.

Andere EU-landen doen dit niet. Kijk dan bij verblijfsvoorwaarden voor andere gezinsleden van buiten de EU.

Meer over de erkenning van geregistreerde en wettelijke partnerschappen in EuropaGeregistreerde en wettelijke partnerschappen

In dit geval zijn doorgaans de nationale immigratieregels van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met de immigratie- of vreemdelingendienst van het betrokken EU-land.

Bent u geen EU-burger, maar bent u wel gehuwd met een EU-burger, dan kunt u bij uw partner gaan wonen in het EU-land waar hij of zij woont.

Verblijf van maximaal drie maanden

Blijft u maximaal drie maanden, dan heeft u, afhankelijk van het land waar u vandaan komt, alleen een geldig paspoort en, indien van toepassing, een inreisvisum nodig.

Ga na wat de visumvereisten en –vrijstellingen in de EU zijn.

Voor uw vertrek moet u bij het consulaat van het land waar u naartoe gaat informeren of u een inreisvisum nodig heeft en hoelang van tevoren u dat dan moet aanvragen.

Verblijf van langer dan drie maanden

Blijft u langer dan drie maanden in het EU-gastland van uw echtgeno(o)t(e), dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen en dient u zich te melden bij de bevoegde autoriteiten.

Verblijfsvergunning

U moeten binnen drie maanden na aankomst bij de autoriteiten (gemeentehuis, politiebureau of immigratie/vreemdelingendienst) een verblijfsvergunning aanvragen.

Meldplicht

In sommige EU-landen moet u zich binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten. Soms moet u een boete betalen als u dat niet tijdig doet.

Ga daarom voor uw verhuizing naar het EU-gastland na of en binnen welke termijn u zich bij de autoriteiten moet melden.

U moet altijd uw paspoort bij zich hebben.

In sommige EU-landen kunt u een boete krijgen of worden aangehouden als u uw paspoort niet bij zich heeft, maar op zichzelf is dat geen grond om u terug te sturen naar uw eigen land.

Als uw EU-echtgeno(o)t(e) werkt

Als uw EU-echtgeno(o)t(e) legaal in een ander EU-land werkt, mag u bij hem of haar wonen. U hoeft daarvoor niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Als uw EU-echtgeno(o)t(e) gepensioneerd is

Als uw EU-echtgeno(o)t(e) als gepensioneerde in een ander EU-land woont, mag u bij uw echtgeno(o)t(e) wonen als hij of zij daar over voldoende inkomsten beschikt om zonder bijstand rond te komen en het hele gezin tegen ziektekosten verzekerd is.

Als uw EU-echtgeno(o)t(e) student is

Als uw echtgeno(o)t(e) een student is die in een ander EU-land woont, mag u daar bij uw echten(o)t(e) wonen als:

Wat gebeurt er met uw recht op verblijf als uw echtgeno(o)t(e) overlijdt?

Woont u rechtmatig in een EU-land en komt uw EU-echtgeno(o)t(e) te overlijden voordat u permanent verblijfsrecht heeft gekregen, dan mag u daar blijven wonen als u er al minstens één jaar voor zijn of haar overlijden gewoond heeft.

Om te kunnen blijven moet u bovendien aan dezelfde voorwaarden voor verblijf voldoen als EU-onderdanen.

Ga na welke rechten, voorwaarden en formaliteiten gelden voor:

Wat gebeurt er met uw recht op verblijf als u gaat scheiden?

Als u bent gescheiden van uw EU-partner voordat u in het EU-gastland permanent verblijfsrecht kreeg (meestal na vijf jaar), mag u daar blijven wonen als:

U mag er ook blijven wonen als u:

In dit laatste geval mag u in het EU-gastland blijven zolang als dat nodig is.

Om te kunnen blijven moet u aan dezelfde voorwaarden voor verblijf voldoen als EU-onderdanen. Ga na welke rechten, voorwaarden en formaliteiten gelden voor:

Gelijke behandeling

Zolang u in het gastland woont, moeten u op dezelfde manier worden behandeld als onderdanen van dat land, bijvoorbeeld wat betreft werk, salaris, uitkeringen, toegang tot werk en inschrijving in scholen.

Zelfs als u als toerist in het land bent, hoeft u bijvoorbeeld niet méér te betalen voor een museum- of treinabonnement e.d.

Als echtgeno(o)t(e) of pensioneerde komt u in sommige EU-landen niet in aanmerking voor bijstand of inkomenssteun als u nog geen drie maanden in het land verblijft.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kan uw nieuwe land besluiten u het land uit te zetten, maar alleen als het kan aantonen dat u een bedreiging voor de openbare orde of veiligheid bent.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

U krijgt recht op permanent verblijf als u vijf jaar na elkaar rechtmatig in uw EU-gastland heeft gewoond.

U kunt dan zo lang blijven als u wilt, zelfs als u niet werkt en een uitkering nodig heeft. U kunt aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als EU-onderdanen.

U verliest dit recht niet als u:

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: