Posledná kontrola: 08/02/2019

Váš manžel alebo manželka a deti z krajiny mimo EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ak ste občan/občianka EÚ a sťahujete sa do inej krajiny EÚ za životom, prácou alebo štúdiom, pravidlá EÚ uľahčia vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke sa dozviete, ako sa k vám môže pridať manželský partner, deti a vnuci, aj keď nie sú občanmi EÚ.

Ak ste však občan/občianka EÚ a nikdy ste v inej krajine EÚ nežili, platia iba vnútroštátne pravidlá.

Ak ste v manželstve s osobou rovnakého pohlavia a presťahujete sa do inej krajiny EÚ, vaša hostiteľská krajina musí uznať právo vášho manžela/manželky na pobyt v nej, a to aj v prípade, že táto krajina neuznáva manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Váš manžel/manželka, deti a vnuci, ktorí nie sú občanmi EÚ, sa môžu s vami zdržiavať v inom štáte EÚ. Na pobyt kratší ako 3 mesiace budú potrebovať len platný pas a v niektorých prípadoch vstupné víza (v závislosti od krajiny, ktorej sú občanmi).

Informujte sa bližšie o požiadavkách/výnimkách týkajúcich sa vstupných víz.

Pred odchodom si na konzuláte krajiny, do ktorej sa chystáte vycestovať, preverte, či budú vaši rodinní príslušníci z krajiny mimo EÚ potrebovať vstupné víza, a ak áno, koľko potrvá ich vybavenie.

Ohlasovanie prítomnosti

V niektorých štátoch EÚ sa vyžaduje, aby váš manžel/manželka, deti a vnuci z krajín mimo EÚ príslušným orgánom v primeranom čase po príchode ohlásili svoju prítomnosť. Za porušenie tejto povinnosti ich môžu sankcionovať, napr. udeliť pokutu.

Pred vycestovaním do hostiteľskej krajiny si na vnútroštátnych úradoch preverte lehoty na ohlásenie prítomnosti a relevantné podmienky.

Váš manžel/manželka, deti a vnuci by mali stále nosiť so sebou pas.

Ak si pas nechajú doma, môžu v niektorých krajinách EÚ dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaní, nemožno ich však donútiť vrátiť sa do domovskej krajiny len na základe tohto dôvodu.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu má váš manžel/manželka, deti a vnuci právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi hostiteľského štátu – najmä pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, mzdu, prostriedky na uľahčenie prístupu k práci a zápis na štúdium.

Aj keď sa v krajine zdržiavajú ako turisti, nemali by napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky.

Výnimka: V prípade dôchodcov sa krajiny EÚ môžu rozhodnúť neposkytovať im a ich rodinným príslušníkom dávky sociálnej pomoci počas prvých troch mesiacov pobytu v danej krajine.

Vyhostenie

Nová hostiteľská krajina môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vyhostení manžela/manželky, detí a vnukov pochádzajúcich z krajiny mimo EÚ z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia – ale iba ak vedia jej orgány preukázať, že predstavujú závažnú hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musia sa v ňom uvádzať všetky dôvody vyhostenia, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Pobyt dlhší ako 3 mesiace

Ak ste pracujúci

Ak pracujete v inej krajine EÚ ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo ste tam na vyslaní, váš manžel/manželka, nezaopatrené deti a vnuci z krajiny mimo EÚ sa tam môžu s vami zdržiavať bez potreby splnenia ďalších podmienok.

Ak ste dôchodca

Ak ako dôchodca žijete v inej krajine EÚ, váš manžel/manželka, deti a vnuci z krajiny mimo EÚ sa tam môžu s vami zdržiavať pod podmienkou, že máte pre seba a celú svoju rodinu:

Ak ste študent

Ak študujete v inej krajine EÚ, váš manžel/manželka, nezaopatrené deti a vnuci sa tam môžu s vami zdržiavať, ak:

Pobytový preukaz

Váš manžel/manželka, deti a vnuci z krajiny mimo EÚ musia požiadať príslušné orgány hostiteľskej krajiny o vystavenie pobytového preukazu (zvyčajne na miestnom úrade alebo policajnom oddelení) do troch mesiacov od príchodu.

Informujte sa, ako získať pobytový preukaz pre rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novej krajine má váš manžel/manželka, deti a vnuci z krajiny mimo EÚ právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi hostiteľského štátu – najmä pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, mzdu, prostriedky na uľahčenie prístupu k práci a zápis na štúdium.

Žiadosť o opustenie územia a vyhostenie

Váš manžel/manželka, deti a vnuci s vami môžu žiť v hostiteľskej krajine, pokým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Váš hostiteľský štát môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, – ale iba ak vedia jeho orgány preukázať, že predstavujú závažnú hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť písomne. Musia sa v ňom uvádzať všetky dôvody vyhostenia, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Príklad

Irina je Nemka a žije v Írsku. Jej ruská matka požiadala v Írsku o pobytový preukaz a k žiadosti mala priložiť svoj pas.

Írske orgány informovali Irinu, že vydanie pobytového preukazu by mohlo trvať až 1 rok. Irinina matka sa obávala, že ak včas nedostane späť svoj pas, nebude sa môcť vrátiť do Ruska na Vianoce, alebo jej následne neumožnia opätovný vstup do Írska.

Rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ majú právo na pobyt, čo v realite znamená, že írske orgány mali vydať pobytový preukaz do 6 mesiacov a nemali právo jej počas tohto obdobia zadržiavať pas.

Úmrtie

Ak by ste legálne žili v inej krajine EÚ a ak by ste umreli pred získaním práva na trvalý pobyt, váš manžel/manželka, deti a vnuci z krajiny mimo EÚ by v danej krajine mohli zostať v prípade, že sa v nej zdržiavali najmenej 1 rok pred vaším úmrtím.

Musia však takisto splniť rovnaké podmienky na pobyt ako občania EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Rozvod

Ak sa rozvediete pred získaním práva na trvalý pobyt v hostiteľskej krajine (na čo sa zvyčajne vyžaduje nepretržitý 5 ročný pobyt) – váš bývalý manžel/manželka, deti a vnuci z krajiny mimo EÚ môžu v hostiteľskej krajine zostať, ak:

Aby však mohli zostať, musia rodinní príslušníci z krajiny mimo EÚ splniť rovnaké podmienky na pobyt ako občania EÚ.

Informujte sa, aké podmienky a formality sa vzťahujú na:

Trvalý pobyt

Váš manžel/manželka, deti a vnuci z krajiny mimo EÚ získajú právo na trvalý pobyt, ak legálne žijú v hostiteľskej krajine nepretržite počas 5 rokov.

Môžu tam zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nepracujú alebo sú odkázaní na sociálnu pomoc. Majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutého štátu.

Na nepretržitosť ich pobytu nemá vplyv:

Právo na trvalý pobyt môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo krajiny dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Úmrtie

Ak by ste ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba v inej krajine EÚ umreli pred získaním práva na trvalý pobyt, váš manžel/manželka, deti a vnuci z krajiny mimo EÚ tam môžu zostať natrvalo, ak.

Doklad o trvalom pobyte

Informujte sa, ako požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte potvrdzujúceho právo vašich rodinných príslušníkov na bezpodmienečný pobyt.

Žiadosť o opustenie územia a vyhostenie

Váš manžel/manželka, deti a vnuci z krajiny mimo EÚ s vami môžu žiť v inej krajine EÚ, pokým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Nová krajina môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti – ale iba ak vedia jej orgány preukázať, že predstavujú veľmi závažnú hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia im musia doručiť písomne. Musia sa v ňom uvádzať všetky dôvody vyhostenia, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: