Posledná kontrola: 13/05/2020

Váš manžel alebo manželka a deti z krajiny mimo EÚ

Týka sa vás brexit?

Otázky a odpovede – práva občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ako sa uvádzajú v dohode o vystúpení

Dňa 1. januára 2021 sa zmenia pravidlá pre občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve alebo sa tam sťahujú. To isté platí aj pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ alebo sa do nej sťahujú.

Mám trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve/v EÚ alebo ho získam počas prechodného obdobia.

Vo všeobecnosti budete mať vy aj vaši rodinní príslušníci naďalej trvalý pobyt vo vašej hostiteľskej krajine. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Bývam v Spojenom kráľovstve/v EÚ, ale zatiaľ nemám právo na trvalý pobyt

Vo všeobecnosti budú pre vás aj vašich rodinných príslušníkov naďalej platiť súčasné práva na pobyt v hostiteľskej krajine To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Chcem sa presťahovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ

Vy aj vaši rodinní príslušníci sa môžete presťahovať do Spojeného kráľovstva alebo do krajiny EÚ v súlade so súčasnými pravidlami EÚ do 31. decembra 2020. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa následne musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme). V EÚ si overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či sa musíte zaregistrovať a požiadať o nový pobytový status.

Chcem vycestovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ na krátkodobý pobyt

Súčasné pravidlá týkajúce sa ohlasovania prítomnosti, registrácie pobytu v zahraničí, registrácie rodinných príslušníkov z EÚ a registrácie rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ ostávajú v platnosti do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoc

Ak sa domnievate, že sa nedodržiavajú vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, využite naše asistenčné služby.

Podrobné informácie o vykonávaní dohody o vystúpení a uplatňovaní práv občanov

Ak ste v manželstve alebo registrovanom partnerstve s občanom EÚ, ktorý žije, pracuje, študuje alebo si hľadá zamestnanie v inej krajine EÚ než tej, z ktorej pochádza, vďaka pravidlám EÚ sa budete môcť k nemu ľahšie pripojiť. Informácie na tejto stránke sa vzťahujú aj na deti a vnúčatá, ktoré sa pripájajú k svojej rodine v EÚ.

Ak sa chcete pripojiť k manželovi/manželke alebo registrovanému partnerovi, ktorý je občanom EÚ, v krajine jeho pôvodu a nežili ste predtým spolu v inej krajine EÚ, na vašu situáciu sa budú vzťahovať len vnútroštátne pravidlá.

Ak ste v manželstve s osobou rovnakého pohlavia a presťahujete sa do inej krajiny EÚ, vaša hostiteľská krajina musí uznať vaše práva na pobyt. Toto pravidlo sa uplatňuje aj v prípade, ak hostiteľská krajina neuznáva manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia.

Overte si, aké máte práva a aké postupy budete musieť dodržať v závislosti od vašej situácie:

Vyberte si situáciu

Niektoré krajiny EÚ nazerajú na registrované partnerstvá rovnako ako na manželské páry. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre manželov/manželky, ktorí nie sú občanmi EÚ.

Iné členské štáty EÚ nepovažujú registrované partnerstvá za rovnocenné s manželstvom. V takom prípade by ste sa mali informovať o práve na pobyt a o podmienkach pre ostatných príbuzných, ktorí nie sú občanmi EÚ.

Informácie o uznávaní registrovaných partnerstiev v Európe.

V tomto prípade sa zvyčajne uplatňujú vnútroštátne pravidlá pre prisťahovalectvo. Ďalšie informácie vám môžu poskytnúť imigračné úrady v príslušnej krajine EÚ.

Ak nie ste občanom EÚ a ste v manželstve s občanom EÚ, môžete sa k vášmu manželovi/manželke pripojiť v krajine EÚ, v ktorej žije.

Pobyt v zahraničí kratší ako 3 mesiace

Ak zostanete menej ako tri mesiace, postačí vám platný cestovný pas a vstupné víza v závislosti od krajiny, z ktorej pochádzate.

Informujte sa bližšie o požiadavkách/výnimkách týkajúcich sa vstupných víz v EÚ.

Pred odchodom sa obráťte na konzulát krajiny, do ktorej sa chystáte vycestovať, a preverte si, či potrebujete vstupné víza, a ak áno, koľko potrvá ich vybavenie.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

Ak sa v hostiteľskej krajine vášho manžela/manželky zdržíte dlhšie ako tri mesiace, musíte požiadať o vydanie pobytového preukazu a nahlásiť vašu prítomnosť oznámte príslušným orgánom.

Pobytový preukaz

Do troch mesiacov od príchodu musíte požiadať príslušné orgány vašej hostiteľskej krajiny EÚ o vystavenie pobytového preukazu (zvyčajne na miestnom úrade alebo policajnom oddelení).

Ohlasovanie prítomnosti

Niektoré krajiny EÚ vyžadujú, aby ste v primeranej lehote po príchode ohlásili svoju prítomnosť príslušným orgánom. Za porušenie tejto povinnosti vám môže byť udelená pokuta.

Pred vycestovaním do hostiteľskej krajiny EÚ sa obráťte na vnútroštátne úrady a preverte si lehoty na ohlásenie vašej prítomnosti a relevantné podmienky.

Vždy by ste mali so sebou nosiť pas.

Ak si pas necháte doma, môže vám byť v niektorých krajinách EÚ za to uložená pokuta alebo vás môžu dočasne zadržať, nemôžete byť však iba z tohto samotného dôvodu donútení vrátiť sa do vašej domovskej krajiny.

Ak váš manžel/manželka s občianstvom EÚ pracuje

Ak je váš manžel/manželka s občianstvom EÚ legálne zamestnaný/-á v inej krajine EÚ, môžete v nej s ním/ňou zostať bez toho, aby ste museli splniť akékoľvek podmienky.

Ak je váš manžel/manželka s občianstvom EÚ dôchodcom

Ak váš manžel/manželka s občianstvom EÚ žije v inej krajine EÚ ako dôchodca, môžete v nej s ním/ňou zostať, ak má dostatočný príjem na život bez potreby sociálnej pomoci a komplexné zdravotné poistenie v danej krajine, a to pre celú rodinu.

Ak je váš manžel/manželka s občianstvom EÚ študentom

Ak váš manžel/manželka s občianstvom EÚ žije v inej krajine EÚ ako študent, môžete s ním/ňou zostať, ak je:

Čo sa stane s vašimi právami na pobyt, ak váš manžel/manželka zomrie?

Ak by ste legálne žili v inom členskom štáte EÚ a váš manžel/manželka s občianstvom EÚ by umrel/-a pred získaním práva na trvalý pobyt, mohli by ste v danom štáte ostať za predpokladu, že ste v ňom žili najmenej 1 rok pred úmrtím vášho partnera.

Aby ste však mohli zostať, musíte zároveň splniť rovnaké podmienky na pobyt ako občania EÚ.

Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Čo sa stane s vašimi právami na pobyt, ak sa s vaším manželom/manželkou rozvediete?

Ak sa s vaším manželom/manželkou s občianstvom EÚ rozvediete pred tým, než získal/-a právo na trvalý pobyt v hostiteľskej krajine (na čo sa zvyčajne vyžaduje nepretržitý päťročný pobyt) – môžete zostať, ak:

Takisto môžete zostať, ak máte:

V prípade práva stretávať sa s maloletým dieťaťom môžete zostať v hostiteľskej krajine EÚ tak dlho, ako to je potrebné.

Aby ste však mohli zostať, musíte splniť rovnaké podmienky na pobyt ako občania EÚ. Informujte sa o právach, podmienkach a formalitách pre:

Rovnaké zaobchádzanie

Počas vášho pobytu by sa s vami malo zaobchádzať rovnako ako s občanmi vášho hostiteľského štátu – najmä pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, mzdu, dávky, prístup k práci a zápis do škôl.

Aj v prípade, že sa v zahraničí zdržiavate ako turisti, nemali by ste napríklad platiť vyššie vstupné do múzeí alebo viac za cestovné lístky.

Ak ste manželom/manželkou dôchodcu, členské štáty EÚ sa môžu rozhodnúť neposkytovať vám a vašej rodine dávky sociálnej pomoci počas prvých troch mesiacov vášho pobytu na území tohto štátu.

Vyhostenie

Vaša nová krajina môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o vašom vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, jeho orgány však musia vedieť preukázať, že predstavujete vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení musí mať písomnú formu. Musia sa v ňom uvádzať všetky dôvody vyhostenia, ako aj možnosti odvolania sa a príslušné lehoty.

Trvalý pobyt

Právo na trvalý pobyt získate, ak ste v hostiteľskej krajine EÚ legálne žili nepretržite počas piatich rokov.

Môžete potom zostať tak dlho, ako budete chcieť, a to aj vtedy, ak nepracujete alebo ste odkázaní na sociálnu pomoc. Mali by ste mať nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania dotknutej krajiny EÚ.

Na nepretržitosť vášho pobytu nemá vplyv:

Svoje právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo hostiteľského štátu dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: