Posledná kontrola: 04/05/2020

Pracovné povolenia

Týka sa vás brexit?

Ako občan EÚ máte vo všeobecnosti právo pracovať bez pracovného povolenia kdekoľvek v .

Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Chorvátski občania však stále potrebujú pracovné povolenie, aby sa mohli zamestnať v Rakúsku.

Lichtenštajnskouplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Občania Chorvátska

Vaše právo pracovať ako zamestnanec v inom členskom štáte EÚ môže byť až do 30. júna 2020 obmedzené prechodnými opatreniami.

Väčšina krajín EÚ tieto obmedzenia zrušila. Je však možné, že v Rakúskude budete aj naďalej potrebovať pracovné povolenie.

Práca v Chorvátsku

Vaše právo na prácu v Chorvátsku môže byť obmedzené prechodnými opatreniami. Je možné, že budete potrebovať pracovné povolenie, ak ste občanom Rakúska.

Práca vo Švajčiarsku

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje vo Švajčiarsku na účely práce žiadne povolenie. Obmedzenia platia pre občanov Chorvátska, ktorí naďalej potrebujú pracovné povolenie. Viac informácií o práci občanov EÚ vo Švajčiarskufrdeiten.

Podľa dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb môžu občania Švajčiarska v EÚ voľne žiť a pracovať.

Ďalšie informácie

Ak chcete pracovať v krajine, ktorá stále uplatňuje obmedzenia, mali by ste si vyhľadať informácie o platných postupoch.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú verejné služby zamestnanosti v krajine, v ktorej chcete pracovať, alebo európsky poradca v oblasti zamestnanosti.

Príklad

Pred sťahovaním do zahraničia si vybavte pracovné povolenie

Marko z Chorvátska prijal pracovnú ponuku vo Viedni a okamžite sa presťahoval do Rakúska. Nezískal však pracovné povolenie a musel sa vrátiť do Chorvátska.

Ak pochádzate z Chorvátska, musíte si ešte predtým, než sa presťahujete za prácou, zistiť, či potrebujete pracovné povolenie. Ak áno, nezabúdajte, že žiadosť o pracovné povolenie vám môže byť zamietnutá.

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Na vyslaných pracovníkov sa nevzťahujú nijaké obmedzenia, okrem tejto výnimky: Rakúsko uplatňuje dočasné obmedzenia pre chorvátskych pracovníkov, ktorých vyslali firmy pôsobiace v určitých sektoroch. To sa však netýka samostatne zárobkovo činných osôb.

Pracovné povolenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Ako štátny príslušník tretej krajiny možno nemáte právo pracovať v ani právo na rovnaké zaobchádzanie v porovnaní s občanmi EÚ, pokiaľ ide o pracovné podmienky. Tieto práva závisia od vašej štátnej príslušnosti alebo vášho postavenia rodinného príslušníka občana EÚ.

Občania Turecka

Ak ste štátnym príslušníkom Turecka, vaše právo na slobodný pohyb a prácu v EÚ závisí výlučne od vnútroštátnych pravidiel vašej hostiteľskej krajiny EÚ. Ak ste legálne zamestnaný v EÚ, máte rovnaké pracovné podmienky ako štátni príslušníci danej krajiny.

Máte tieto práva:

Štátni príslušníci ostatných krajín, ktoré uzavreli dohodu s EÚ

Máte nárok na rovnaké pracovné podmienky ako štátni príslušníci vašej hostiteľskej krajiny EÚ, ak ste štátnym príslušníkom jedného zo 79 afrických, karibských a tichomorských štátoven, alebo jednej z týchto krajín:

Štátni príslušníci krajín, ktoré neuzavreli dohodu s EÚ

Ak ste štátnym príslušníkom krajiny, ktorá neuzavrela dohodu s EÚ, vaše právo na prácu v krajine EÚ závisí od vnútroštátnych právnych predpisov danej krajiny.

Ak ste v rodinnom vzťahu s občanom EÚ,

Viac informácií nájdete na imigračnom portáli EÚfrespten.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: