Podnikanie
Posledná kontrola : 14/03/2022

Prístup k energetickým službám a ich využívanie

Pripojenie k elektrickej sieti

V máte právo na to, aby bola vaša domácnosť pripojená k miestnej elektrickej sieti a zásobovaná elektrinou (neplatí to pre plyn). Pripojenie zabezpečuje prevádzkovateľ siete určený na prevádzku energetickej infraštruktúry v mieste vášho bydliska (každá miestna sieť má iba jedného určeného prevádzkovateľa distribučnej sústavy).

Presné podmienky a sadzby takéhoto pripojenia si overte na národnom regulačnom orgáne vašej krajiny.

Tento orgán musí zároveň sledovať, či miestni prevádzkovatelia sietí zabezpečujú riadne fungovanie zverenej infraštruktúry.

Príklad

Máte právo na pripojenie k miestnej elektrickej sieti

Marian sa presťahoval na rumunský vidiek a vo svojom novom dome chcel mať elektrickú prípojku. Viaceré oslovené spoločnosti mu odpovedali, že ich siete jeho oblasť nepokrývajú. Nakoniec sa obrátil na národný regulačný orgán, ktorý mu poskytol informácie o tom, kto je poskytovateľom služieb v Rumunsku. Kontaktoval túto spoločnosť a tá mu zabezpečila pripojenie do elektrickej siete.

Zraniteľní spotrebitelia

Ak ste v zraniteľnej situácii (napríklad ak nemáte zodpovedajúcu infraštruktúru alebo nie ste schopní platiť účty za energie), nemôžete byť z elektrickej siete odpojení a mohli by ste mať nárok na dávky na zabezpečenie dodávok potrebnej elektrickej energie. Jednotné kontaktné miesto v krajine, v ktorej bývate, vám vysvetlí, či máte na takúto podporu nárok, za akých podmienok a aké opatrenia podnikli na to, aby vám pomohli.

Výber dodávateľa energie

V máte právo slobodne si vybrať dodávateľa spomedzi dodávateľov elektriny alebo zemného plynu, ktorí ponúkajú svoje služby vo vašej oblasti.

Dodávateľa elektriny alebo zemného plynu registrovaného v inej krajine EÚ si môžete vybrať za predpokladu, že dotyčný dodávateľ ponúka služby aj v mieste vášho bydliska a dohodnete sa na zmluve.

Upozornenie

Medzi pojmami dodávateľ a prevádzkovateľ siete je výrazný rozdiel. Vo svojej oblasti si môžete vybrať dodávateľa, ale nie prevádzkovateľa siete. Prevádzkovateľ siete nemôže ponúkať dodávky energií. Niekedy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy súčasťou väčšej holdingovej spoločnosti, ktorá ponúka aj dodávky energií. V takom prípade však musí mať prevádzkovateľ siete samostatnú vizuálnu identitu, aby ho nebolo možné zameniť si s jeho oddelenou spoločnosťou ponúkajúcou dodávky energií.

Zmena dodávateľa energií

Ak sa rozhodnete zmeniť dodávateľa elektriny alebo zemného plynu, za túto zmenu nebudete musieť platiť. Ak dodržíte podmienky pôvodnej zmluvy (napr. výpovednú lehotu, dohodnutú minimálnu dĺžku trvania zmluvy), musí prevádzkovateľ siete v mieste vášho bydliska vykonať zmenu do 3 týždňov. Dodávatelia nesmú ukladať neprimerané povinnosti, ktoré by spotrebiteľom bránili v prechode k inej spoločnosti.

Najneskôr do 6 týždňov po zmene dodávateľa energií dostanete od svojho predchádzajúceho dodávateľa záverečné vyúčtovanie.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: