Podnikanie
Posledná kontrola : 04/09/2018

Prístup k energetickým službám a ich využívanie

Pripojenie k elektrickej sieti

V EÚ máte právo na to, aby bola vaša domácnosť pripojená k miestnej elektrickej sieti a zásobovaná elektrinou (to neplatí pre plyn). Pripojenie zabezpečuje prevádzkovateľ siete určený na prevádzku energetickej infraštruktúry v mieste vášho bydliska (každá miestna sieť má iba jedného určeného prevádzkovateľa distribučnej sústavy).

Presné podmienky a sadzby takéhoto pripojenia si overte na národnom regulačnom orgáneen vašej krajiny.

Tento orgán musí zároveň sledovať, či miestni prevádzkovatelia sietí zabezpečujú riadne fungovanie zverenej infraštruktúry.

Príbeh

Jack sa presťahoval na škótsky vidiek a vo svojom novom dome chcel mať elektrickú prípojku. Viaceré oslovené spoločnosti mu odpovedali, že ich siete nepokrývajú jeho oblasť. Nakoniec sa obrátil na národný regulačný orgán, ktorý mu poskytol informácie o tom, kto je poskytovateľom služieb v Škótsku. Kontaktoval túto spoločnosť, a tá mu zabezpečila pripojenie do elektrickej siete.

Zraniteľní spotrebitelia

Ak ste v zraniteľnej situácii (napr. chýba zodpovedajúca infraštruktúra alebo nie ste schopní platiť svoje účty za energie), nemôžete byť odpojení z elektrickej siete a mohli by ste mať nárok na dávky na zabezpečenie dodávok potrebnej elektrickej energie. Jednotné kontaktné miestoen v krajine, v ktorej bývate, vám vysvetlí, či máte na takúto podporu nárok, za akých podmienok aké opatrenia boli vykonané s cieľom pomôcť vám.

Výber dodávateľa energie

V EÚ máte právo slobodne si vybrať dodávateľa spomedzi dodávateľov elektriny alebo zemného plynu EÚ, ktorí ponúkajú svoje služby vo vašej oblasti.

Dodávateľa elektriny alebo zemného plynu registrovaného v inom členskom štáte si môžete vybrať za predpokladu, že dotyčný dodávateľ ponúka služby aj v mieste vášho bydliska a dohodnete sa na zmluve.

Mali by ste rozlišovať medzi pojmami dodávateľ EÚ a prevádzkovateľ siete. Vo svojej oblasti si môžete vybrať dodávateľa, ale nie prevádzkovateľa siete. Prevádzkovateľ siete nemôže ponúkať dodávky energií. Niekedy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy súčasťou väčšej holdingovej spoločnosti, ktorá ponúka aj dodávky energií. V takom prípade však musí mať prevádzkovateľ siete samostatnú vizuálnu identitu, aby ho nebolo možné zameniť s oddelenou spoločnosťou ponúkajúcou dodávky energií.

Zmena dodávateľa energie

Ak sa rozhodnete zmeniť dodávateľa elektriny alebo zemného plynu, za túto zmenu nebudete musieť platiť. Ak dodržíte podmienky pôvodnej zmluvy (napr. výpovednú lehotu, dohodnutú minimálnu dĺžku trvania zmluvy), musí prevádzkovateľ siete v mieste vášho bydliska vykonať zmenu do 3 týždňov. Dodávatelia nesmú ukladať neprimerané povinnosti, ktoré by spotrebiteľom bránili v prechode k inej spoločnosti.

Najneskôr do šiestich týždňov po zmene dodávateľa energií dostanete záverečné vyúčtovanie od svojho predchádzajúceho dodávateľa.
 

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Požiadajte o pomoc a poradenstvo európske spotrebiteľské centrum vo svojej krajineen

Zdieľať túto stránku: