Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 30/04/2018

Časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení a dlhodobé dovolenkové zmluvy v EÚ

Kúpa práva na časovo vymedzené užívanie ubytovacieho zariadenia (tzv. timeshare), t. j. práva využívať dané zariadenie alebo zariadenia viackrát počas jedného roka, môže byť nevyspytateľná. To isté platí o členstve v dlhodobom dovolenkovom programe, ako sú dovolenkové kluby, ktoré svojim členom poskytujú zľavy na ubytovanie alebo súvisiace výhody, niekedy v kombinácii s cestovnými alebo inými službami. Zmluva na členstvo v takomto klube sa podpisuje na obdobie minimálne jedného roka.

Tradičné systémy timeshare a rôznych dlhodobých dovolenkových produktov, ktoré sa na trhu objavili najmä v posledných rokoch, môžu pre spotrebiteľa znamenať významný dlhodobý alebo stály finančný záväzok. Okrem toho v sebe nesú ďalšie opakované náklady (napr. dane, náklady na údržbu a poistenie).

Zmluvné podmienky – vaše práva

Najnovšie právne predpisy EÚ Vás chránia pri podpise zmlúv na kúpu timeshare alebo dlhodobého dovolenkového produktu pred nečestnými obchodníkmi. Tieto právne predpisy sa uplatňujú na zmluvy podpísané po 22. februári 2011 (alebo v niektorých krajinách EÚ neskôr).

Pravidlá sa zároveň uplatňujú na:

 • zmluvy o ďalšom predaji (t. j. zmluva, na základe ktorej vám obchodník za protihodnotu pomôže postúpiť za odplatu alebo nadobudnúť za odplatu časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení alebo dlhodobý dovolenkový produkt),
 • zmluvy o výmene (t. j. zmluva, na základe ktorej sa za protihodnotu zapojíte do výmenného programu, ktorý vám umožňuje prístup k nocľahom alebo iným službám výmenou za to, že iným osobám poskytnete dočasný prístup k vášmu timeshare majetku).

Vaše práva sa vzťahujú na rôzne typy majetku s časovo vymedzením užívaním, ako sú napríklad aj:

 • výletné lode,
 • karavany,
 • riečne lode.

Čo by ste mali vedieť pred uskutočnením nákupu

Skôr, než sa rozhodnete takúto zmluvu podpísať, preverte si svoje práva, medzi ktoré patrí:

 • Právo získať pred podpisom zmluvy kompletné informácie týkajúce sa zmluvných podmienok. Tieto podmienky musíte mať k dispozícii písomne a vo vašom jazyku (ak ide o úradný jazyk EÚ).
 • Máte právo na lehotu na zváženie, t. j. 14 kalendárnych dní, počas ktorých sa môžete rozhodnúť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Ak vám obchodník neposkytne štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy požadovaný podľa pravidiel EÚ, táto lehota na zváženie sa predlžuje na jeden rok a 14 kalendárnych dní.
 • V prípade, že vám obchodník neposkytne kompletné informácie o kupovanom produkte, lehota na zváženie sa predlžuje na tri mesiace a 14 kalendárnych dní.
 • Obchodník od vás nesmie požadovať predbežnú platbu alebo zálohu pred uplynutím lehoty na zváženie, počas ktorej môžete odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.
 • Pri kúpe dlhodobého dovolenkového produktu sa platby musia rozdeliť na rovnako vysoké ročné splátky.
 • Počnúc druhou splátkou môžete ukončiť zmluvu bez akýchkoľvek sankcií tým, že to obchodníkovi oznámite do štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie príslušnej splátky.
 • Ak uplatníte právo na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, všetky zmluvy závislé od príslušnej zmluvy alebo pridružené zmluvy sa automaticky ukončia bez toho, aby vám vznikla povinnosť znášať akékoľvek náklady.
 • Ak ste si v rámci zmluvy o ďalšom predaji najali obchodníka na pomoc pri predaji vášho majetku s časovo vymedzeným užívaním alebo dlhodobého dovolenkového produktu, tento obchodník od vás nemôže žiadať žiadnu platbu predtým, ako sa zrealizuje samotný predaj alebo ako dôjde k ukončeniu zmluvy o ďalšom predaji iným spôsobom.

Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení a o dlhodobom dovolenkovom produkte. Nenechajte sa preto pomýliť, ak vám obchodník bude tvrdiť opak.

Nekalé obchodné praktiky a potenciálne neprijateľné zmluvné podmienky

Zvýšenú pozornosť venujte aj:

 • nezákonným klamlivým obchodným praktikám, ako je napr. trik s víťazným stierateľným žrebom: vašu cenu si môžete prevziať na podujatí, kde vás budú nútiť do kúpy majetku na časovo vymedzené užívanie,
 • podozrivé ponuky ďalšieho predaja systému timeshare, najmä ak vás obchodník pod zámienkou predaja existujúceho majetku presviedča na kúpu iného ubytovacieho zariadenia: v takýchto prípadoch môžete skončiť s dvomi ubytovacími zariadeniami na časovo vymedzené užívanie, ktoré ste nechceli ani nepotrebovali,
 • podozrivé ponuky od neoverených právnikov z inej krajiny EÚ, ktorí vám za odplatu sľubujú zastupovanie na súde danej krajiny vo vašom spore s predajcom,
 • podozrivé ponuky na získanie (za odplatu) vašich poplatkov zaplatených predajcovi majetku na časovo vymedzené užívanie,
 • váš predajca majetku s časovo vymedzeným užívaním (ubytovací komplex) nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť vaše právo na súkromný predaj, prenájom alebo výmenu vašich práv na užívanie majetku, resp. obmedziť váš prístup k službám či bezdôvodne zvýšiť náklady na údržbu. Ak sa takéto konanie zakladá na štandardných podmienkach vašej zmluvy, takéto podmienky môžu byť v rozpore s pravidlami o zákaze nekalých zmluvných podmienok, t. j. nemusia byť pre vás záväzné,
 • zvážte dlhodobý alebo trvalý účinok časovo vymedzeného užívania majetku. Dôsledne sa zamyslite nad tým, či ho naozaj budete chcieť/budete schopní využívať aj o 10 či 20 rokov. Budú ho chcieť využívať vaše deti, ktoré môžu zdediť vaše práva časovo vymedzeného využívania majetku a s nimi aj povinnosť platiť náklady na údržbu?

Ak potrebujete poradiť v súvislosti s problémami v krajine, kde žijete, obráťte sa na spotrebiteľskú organizáciu vašej krajinyEnglish a v prípade sporu s predajcom z inej krajiny EÚ alebo ak máte otázky týkajúce sa vašich práv a možnej právnej ochrany, kontaktujte Európske spotrebiteľské centrum ( ECC-Net).

Spor sa môžete pokúsiť urovnať aj mimosúdnym postupom alternatívneho riešenia sporovEnglish. Ak ste si zmluvu na časovo vymedzené využívanie majetku alebo dlhodobú dovolenkovú zmluvu kúpili cez internet, svoju sťažnosť môžete predložiť aj online cez platformu na riešenie sporov online.

Príklad

Vypovedanie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní majetku: občan a obchodník

Patrick z Írska podpísal v roku 2013 zmluvu o časovo vymedzenom užívaní majetku, ktorú uzavrel s obchodníkom z Malty. Obchodník mu neposkytol štandardný formulár na odstúpenie, ani ho neinformoval o tom, že od neho počas lehoty na zváženie nemôže požadovať nijakú predbežnú platbu alebo zálohu.

Patrick zaplatil zálohu 1 260 EUR a banku požiadal o zriadenie inkasného príkazu vo výške 122,50 EUR splatného každý mesiac počas 2 nasledujúcich rokov.

Na rezerváciu jedného z ponúkaných ubytovacích zariadení potreboval špeciálny kód, ktorý mu však obchodník ani po viacerých opakovaných výzvach neposkytol.

Patrick si ani po roku od podpísania zmluvy nebol schopný rezervovať dovolenku, preto sa rozhodol, že od zmluvy odstúpi s tým, že podľa pravidiel sa lehota v jeho prípade predĺžila na jeden rok a 14 kalendárnych dní. Počas tohto obdobia zaplatil spolu 2 730 EUR.

Obchodník však nechcel odstúpenie od zmluvy uznať a odmietol mu vrátiť zaplatenú sumu.

Patrick sa obrátil na írsku pobočku siete ECC. Následne prípad predložil na súd formou európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a súd rozhodol v jeho prospech. Obchodník mu však ani napriek tomu peniaze nevrátil. Tie sa Patrickovi vrátili, až keď sa do prípadu zapojilo maltské centrum siete ECC-Net.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo