Podnikanie
Posledná kontrola : 14/12/2022

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Pravidlá EÚ týkajúce sa práv v autobusovej a autokarovej doprave platia v prípade, ak vaša cesta začína alebo končí v krajine EÚ, a vzťahujú sa najmä na diaľkové spoje v autobusovej a autokarovej doprave. Tieto práva sa uplatňujú vtedy, ak cestujete pravidelnými linkami na určených trasách, kde cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred stanovených miestach na nástup/zastavenie podľa stanoveného cestovného poriadku. Pri diaľkových spojoch musí byť plánovaná vzdialenosť celej cesty – teda nie vašej cesty – najmenej 250 km.

Upozornenie

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť vyňať z týchto pravidiel niektoré čisto vnútroštátne pravidelné linky a spoje, ktorých veľká časť trasy – vrátane plánovaného zastavenia – je mimo EÚ. Informujte sa o týchto výnimkách predtým, než si kúpite lístok.

V priebehu cesty je prevádzkovateľ autobusovej alebo autokarovej dopravy povinný poskytnúť vám jednoznačné a pravdivé informácie o linke a vašich právach cestujúcich. Tieto informácie by mali byť dostupné vhodným spôsobom aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

K akému problému došlo?

Ako si uplatniť svoje práva?

Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené, mali by ste podať sťažnosť autobusovej alebo autokarovej spoločnosti do 3 mesiacov od pravidelnej linky, počas ktorej vznikol problém. Autobusová alebo autokarová spoločnosť má 1 mesiac na to, aby sa k sťažnosti vyjadrila, pričom konečnú odpoveď vám musí poslať do 3 mesiacov od prijatia vašej sťažnosti. Ak nie ste spokojný(-á) s konečným riešením sťažnosti, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu en vo vašej krajine. Vnútroštátny orgán vám poskytne právne nezáväzné stanovisko k spôsobu, ako by ste mali ďalej postupovať.

Môžete sa pokúsiť o mimosúdne riešenie vášho sporu alebo sa obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov (ARS). Ak ste si cestovný lístok kúpili online, svoju sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy na riešenie sporov online (RSO). Služby ARS a RSO sú k dispozícii len občanom s pobytom v EÚ

Môžete podať aj súdnu žalobu a požiadať o náhradu škody podľa pravidiel EÚ prostredníctvom európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Okrem toho možno vec predložiť súdu v krajine, v ktorej je autobusová alebo autokarová spoločnosť zaregistrovaná. Pre žaloby proti autobusovej alebo autokarovej spoločnosti podané vnútroštátnemu súdu platia v jednotlivých členských štátoch EÚ lehoty zodpovedajúce vnútroštátnym pravidlám o premlčaní.

Takisto sa môžete obrátiť na miestne Európske spotrebiteľské centrum so žiadosťou o pomoc a poradenstvo v súvislosti s problémami týkajúcimi sa práv cestujúcich v autobusovej alebo autokarovej doprave.

Vaša autobusová alebo autokarová linka bola zrušená

V prípade meškania autobusovej alebo autokarovej linky, na ktorú ste mali rezervovaný lístok, vás musí prevádzkovateľ autobusovej a autokarovej dopravy resp. prevádzkovateľ autobusovej stanice čo najskôr informovať o situácii, a to najneskôr do 30 minút po plánovanom čase odchodu. V prípade omeškania by vás mal o odhadovanom čase odchodu informovať hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii.

Ak bol váš diaľkový spoj (najmenej 250 km) zrušený z dôvodu prekročenia kapacity rezervácií alebo z prevádzkových dôvodov, spoločnosť vám musí ponúknuť:

Ak bol váš diaľkový spoj (najmenej 250 km) zrušený a vaša cesta mala trvať dlhšie ako 3 hodiny, máte nárok aj na:

Upozornenie

V prípade zrušenia autobusovej alebo autokarovej linky z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok alebo prírodnej katastrofy dopravný podnik nie je povinný zaplatiť náklady na ubytovanie.

Vaša autobusová alebo autokarová linka mala pri odchode meškanie

V prípade meškania autobusovej alebo autokarovej linky, na ktorú ste mali rezervovaný lístok, vás musí prevádzkovateľ autobusovej a autokarovej dopravy resp. prevádzkovateľ autobusovej stanice čo najskôr informovať o situácii, a to najneskôr do 30 minút po plánovanom čase odchodu. V prípade omeškania by vás mal o odhadovanom čase odchodu informovať hneď, ako sú tieto informácie k dispozícii.

Ak má váš diaľkový spoj (najmenej 250 km) pri odchode meškanie viac ako dve hodiny, dopravca vám musí ponúknuť:

Ak vám dopravca neponúkne tieto možnosti pri vzniknutom meškaní, môžete neskôr podať sťažnosť a požadovať vrátenie ceny vášho cestovného lístka, ako aj náhradu vo výške 50 % z ceny lístka.

Ak má váš diaľkový spoj (najmenej 250 km) trvať dlhšie ako 3 hodiny a odchod je posunutý o viac ako 90 minút, máte okrem vyššie uvedených možností nárok aj na:

Upozornenie

Ak meškanie spoja spôsobili nepriaznivé poveternostné podmienky alebo prírodná katastrofa, dopravný podnik nie je povinný zaplatiť náklady na ubytovanie.

Vaša batožina sa počas dopravnej nehody stratila alebo poškodila

Ak pri dopravnej nehode, ktorá sa stala počas diaľkovej cesty (najmenej 250 km), dôjde k strate alebo poškodeniu vašej batožiny alebo iného osobného majetku, máte nárok na finančnú náhradu. Konkrétnu sumu náhrady stanovujú vnútroštátne právne predpisy, no jej maximálny limit by nemal byť nižší ako 1 200 EUR za kus batožiny.

V prípade straty alebo poškodenia vášho invalidného vozíka alebo iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti máte nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho nahradením alebo opravou.

V dôsledku dopravnej nehody počas cesty autobusom alebo autokarom ste utrpeli zranenia

Ak ste počas diaľkovej cesty autobusom alebo autokarom (viac ako 250 km) utrpeli zranenia v dôsledku dopravnej nehody, máte nárok na finančnú náhradu. Konkrétnu sumu náhrady stanovujú vnútroštátne právne predpisy (maximálny limit by nemal byť nižší ako 220 000 EUR za cestujúceho).

Prevádzkovateľ autobusovej a autokarovej dopravy je takisto povinný poskytnúť prvú pomoc, napr. zavolaním sanitky, a zabezpečiť akékoľvek ďalšie okamžité praktické potreby vrátane jedla, oblečenia a v prípade potreby aj ubytovania.

Ste závislou osobou obete smrteľnej dopravnej nehody počas cesty autobusom alebo autokarom

Ak ste rodinným príslušníkom obete smrteľnej dopravnej nehody počas cesty autobusom alebo autokarom, máte nárok na odškodnenie vrátane výdavkov na pohreb. Konkrétnu sumu náhrady stanovujú vnútroštátne právne predpisy (maximálny limit by nemal byť nižší ako 220 000 EUR za cestujúceho).

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: