Život a cestovanie
Posledná kontrola: 23/06/2022

Balík cestovných služieb a spojené cestovné služby

Ak váš podnik predáva dva alebo viaceré rôzne druhy cestovných služieb, ako je doprava v kombinácii s ubytovaním, prenájmom motorových vozidiel alebo za osobitných podmienok iné služby cestovného ruchu, podľa pravidiel EÚ o balíku cestovných služieb pre vás z toho vyplývajú určité povinnosti. Tieto pravidlá sa vzťahujú na balíky cestovných služieb a spojené cestovné služby (LTA).

Balík cestovných služieb

Balík cestovných služieb zahŕňa všetky predaje, ktoré zahŕňajú dva alebo viaceré druhy rôznych cestovných služieb poskytovaných počas tej istej cesty/dovolenky, ktoré sú rezervované na základe jedinej zmluvy s jedným dodávateľom. Balík cestovných služieb zahŕňa aj predaje, pri ktorých sú služby rezervované u rôznych dodávateľov na základe samostatných zmlúv, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

Kombináciu jednej cestovnej služby, ako je ubytovanie, a ďalšej služby cestovného ruchu (prehliadka so sprievodcom alebo vstupenka na koncert) možno považovať za balík cestovných služieb len vtedy, ak hodnota predmetnej ďalšej služby tvorí 25 % alebo viac z celkovej hodnoty cesty, alebo predstavuje základný prvok cesty.

Informácie, ktoré musíte poskytnúť zákazníkom

Pred uzatvorením zmluvy o balíku cestovných služieb musíte zabezpečiť, aby zákazník dostal všetky základné informácie, ako napríklad:

Musíte zabezpečiť, aby zákazník dostal odkaz na stránku s formulárom so štandardnými informáciami (tieto informácie sú k dispozícii v prílohách k smerniciOtvoriť ako externý odkaz ), v ktorom sa vysvetľuje, že ide o ponuku na kúpu balíka, a v ktorom sú uvedené základné práva zákazníka.

Úprava zmluvných podmienok – napríklad zvýšenie cien

Ak vás cestujúci, ktorí si zakúpili balík cestovných služieb, dostatočne v predstihu informujú, môžu tento balík previesť na inú osobu, môžu však z toho môžu vyplynúť dodatočné náklady.

Upozornenie

Z dôvodu prebiehajúcej pandémie koronavírusu môžete zrušiť balík služieb a ponúknuť zákazníkom poukazy ako alternatívu k náhrade. Zákazníkovi však vždy musíte poskytnúť možnosť výberu medzi peňažnou náhradou a poukazom.

Ochrana zákazníkov (ako sú alternatívne riešenia, náhrada, refundácia)

Ako organizátor nesiete zodpovednosť za náležité poskytovanie všetkých cestovných služieb zahrnutých v balíku. Ak cestovné služby nemôžu byť poskytnuté tak, ako bolo dohodnuté, môžete pre svojich zákazníkov dohodnúť alternatívne riešenia bez dodatočných nákladov. V prípade, že cestovné služby nebudú poskytnuté v dohodnutej kvalite, je možné, že budete musieť zaplatiť náhradu.

Upozornenie

V niektorých krajinách EÚ, v závislosti od toho, kde bol balík ponúknutý, môžu popri organizátoroch niesť zodpovednosť aj predajcovia.

Spojené cestovné služby

Spojené cestovné služby sú cestovné služby, ktoré sú zakúpené od rôznych obchodníkov v rámci samostatných zmlúv, avšak sú prepojené. Tieto služby sa považujú za spojené, keď jeden obchodník zabezpečuje rezerváciu ďalšej služby, respektíve ďalších služieb, pričom uvedené služby sa zakúpia na účely tej istej cesty alebo dovolenky.

Cestovné služby sa považujú za spojené cestovné služby iba v prípade, ak kombinácia cestovných služieb nepredstavuje balík (pozri v predchádzajúcom texte) a dodávateľ zabezpečí:

Kombináciu jednej cestovnej služby, ako je ubytovanie, a ďalšej služby cestovného ruchu (prehliadka so sprievodcom alebo vstupenka na koncert) možno považovať za spojené cestovné služby len vtedy, ak hodnota predmetnej ďalšej služby tvorí 25 % alebo viac z celkovej hodnoty cesty, alebo predstavuje základný prvok cesty.

Musíte poskytnúť zákazníkovi odkaz na stránku s formulárom so štandardnými informáciami (Formulár so štandardnými informáciami možno nájsť v prílohách k smernici (pozri odkaz v dolnej časti stránky)) , v ktorom sa vysvetľuje, že ide o ponuku spojených cestovných služieb, a v ktorom sú uvedené základné práva zákazníka.

Balíky s postupným výberom možností

Balíky s postupným výberom možností – online rezervácie (let, ubytovanie atď.), ktoré zákazník uskutočnil na rôznych predajných miestach – sú takisto označované ako „balíky" v prípade, keď poskytovateľ prvej služby poskytne meno, e-mailovú adresu a platobné údaje zákazníka druhému poskytovateľovi služby a druhá zmluva sa uzatvorí do 24 hodín od uzatvorenia prvej zmluvy.

Ak nedôjde k prenosu zákazníkových údajov medzi dodávateľmi, uvedené rezervácie sa považujú za spojené cestovné služby (LTA).

Zodpovednosť za chyby pri rezervácii a právo na nápravu

Tieto pravidlá platia pre balíky cestovných služieb a spojené cestovné služby.

Za zodpovedný subjekt sa budete považovať v prípade, ak sa počas rezervačného procesu vyskytne niektorá z týchto situácií:

Nenesiete zodpovednosť za chyby pri rezervácii, ktoré možno pripísať vašim zákazníkom, alebo ktoré sa považujú za nevyhnutné alebo za vyplývajúce z mimoriadnych okolností.

Máte právo domáhať sa nápravy od všetkých tretích strán, ktoré prispeli k udalosti, keď ste museli zaplatiť náhradu, znížiť cenu alebo splniť akékoľvek ďalšie povinnosti.

Ochrana pred platobnou neschopnosťou

Tieto pravidlá platia pre balíky cestovných služieb a spojené cestovné služby.

Budete sa musieť poistiť proti platobnej neschopnosti v krajine EÚ, v ktorej máte sídlo. Tým sa zabezpečí, že v prípade konkurzu ručiteľ (cestovný záručný fond, poisťovňa alebo akýkoľvek iný mechanizmus ustanovený v príslušnej krajine EÚ) môže refundovať platby uskutočnené vašimi zákazníkmi a v prípade potreby zabezpečiť repatriáciu cestujúcich, ak je v balíku služieb zahrnutá aj preprava.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: