Podnikanie
Posledná kontrola : 06/05/2022

Rodičovské práva a povinnosti

Ako matka alebo otec máte zodpovednosť za výchovu, vzdelanie a majetok svojich detí. Takisto ste zákonným zástupom svojich detí.

Vo všetkých členských štátoch EÚ má automaticky rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu matka, ako aj otec, ktorý je manželom matky. Vo väčšine prípadov vykonávajú rodičia tieto práva a povinnosti spoločne.

Predpisy, ktoré určujú práva a povinnosti otca, ktorý nie je manželom matky, sa v jednotlivých krajinách líšia.

Viac informácií o predpisoch upravujúcich rodičovské práva a povinnosti vo vašej krajine:

Výber štátu:

 • Rakúskoatsk
 • Belgickobesk
 • Bulharskobgsk
 • Chorvátskocrsk
 • Cypruscysk
 • Českoczsk
 • Dánskodken
 • Estónskoeesk
 • Fínskofisk
 • Francúzskofrsk
 • Nemeckodesk
 • Gréckogrsk
 • Maďarskohusk
 • Írskoiesk
 • Talianskoitsk
 • Lotyšskolvsk
 • Litvaltsk
 • Luxemburskolusk
 • Maltamtsk
 • Holandskonlsk
 • Poľskoplsk
 • Portugalskoptsk
 • Rumunskorosk
 • Slovenskosksk
 • Slovinskosisk
 • Španielskoessk
 • Švédskosesk

Právo na zverenie do osobnej starostlivosti a právo na návštevy

Pokiaľ ide o právo na zverenie do osobnej starostlivosti a právo na návštevy, každá krajina EÚ uplatňuje vlastné právne predpisy. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa určuje:

Vo všetkých členských štátoch EÚ sa však uznáva, že deti majú právo na osobný vzťah a priamy styk s obidvoma rodičmi, a to aj vtedy, keď žijú v rôznych krajinách.

Ak dôjde k rozvodu alebo rozluke, je dôležité stanoviť, či dieťa bude žiť výlučne s jedným alebo striedavo s oboma rodičmi. V tejto veci sa môžete pokúsiť o vzájomnú dohodu s bývalým partnerom.

Súdne konanie o zverenie dieťaťa do starostlivosti a právo na návštevy

Ak nie je možné dosiahnuť dohodu o zverení dieťaťa do starostlivosti alebo práve na návštevy, budete sa pravdepodobne musieť obrátiť na súd.

Ak ide o situácie, ktoré sa netýkajú len jednej krajiny (napríklad ak majú rodičia bydlisko v rôznych krajinách), vo veciach rodičovských práv a povinností rozhodne súd v krajine obvyklého miesta pobytu dieťaťa.

Ak sa na tom manželia výslovne dohodnú, súd, ktorý rozhoduje vo veci ich rozvodu, môže rozhodnúť aj vo veci úpravy rodičovských práv a povinností v súvislosti s rozvodom.

Súd rozhodne v záujme dieťaťa o zverení do osobnej starostlivosti, úprave návštev a určí miesto bydliska dieťaťa.

Uznanie a výkon

Súdne rozhodnutia upravujúce práva a povinnosti rodičov, ktoré boli vydané v jednom členskom štáte EÚ, sa vo všetkých členských štátoch EÚ uznávajú bez toho, aby bol potrebný osobitný postup.

Na uľahčenie ich vykonávania sa využíva štandardný postup.

Informujte sa o tom, ako môžu byť rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach vydané v jednej krajine EÚ uznané a vykonanéOtvoriť ako externý odkaz v ostatných členských štátoch.

S vaším konkrétnym prípadom vám môžu pomôcť ústredné orgány zodpovedné za otázky rodičovských práv a povinností. Vyhľadávanie ústredných orgánov zodpovedných za manželské veci a za rodičovské práva a povinnostiOtvoriť ako externý odkaz

Upozornenie

Výnimka – Dánsko

Pravidlá EÚ týkajúce sa rodičovských práv a povinností, napr. pokiaľ ide o právomoc, uznávanie alebo výkon, sa nevzťahujú na Dánsko.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: