Posledná kontrola: 09/08/2019

Označenie CE

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Mnohé výrobky musia mať označenie CE, aby mohli byť predávané v EHP (Európsky hospodársky priestor zahŕňa 28 členských štátov EÚ a krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Toto označenie preukazuje, že výrobok bol podrobený posúdeniu a spĺňa bezpečnostné, zdravotné a environmentálne požiadavky EÚ. Platí pre všetky výrobky vyrobené v EHP, ako aj pre výrobky z iných štátov, ktoré sa predávajú v rámci EHP.

Označenie CE platí len pre výrobky, pre ktoré sú zavedené celoeurópske špecifikácie.

Aby ste mohli zobraziť toto označenie na vašom výrobku, musíte zostaviť technický spis, ktorý preukazuje, že váš výrobok spĺňa všetky celoeurópske požiadavky. Ako výrobca nesiete zodpovednosť za vyhlásenie o zhode so všetkými požiadavkami. Po udelení označenia CE budete pravdepodobne musieť poskytnúť vašim distribútorom a/alebo dovozcom všetku podkladovú dokumentáciu pre označenie CE.

Ako získať označenie CE?

Existujú rôzne postupy pre výrobcoven:

1. Identifikácia požiadaviek EÚ pre váš výrobok

Celoeurópske požiadavky sú stanovené v smerniciach o jednotlivých výrobkoch alebo odvetviach výrobkoven, napr.:

Tieto smernice stanovujú základné požiadavky, ktoré musia vaše výrobky spĺňať.

2. Overenie, či váš výrobok spĺňa osobitné požiadavky

Je na vás, aby ste zabezpečili, že váš výrobok spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ. Ak pre váš výrobok existujú harmonizované európske normyen a vy ste ich vo výrobnom procese dodržali, bude sa predpokladať, že váš výrobok je v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v smerniciach EÚ.

Použitie noriem je dobrovoľné, nie ste povinný ich používať. Môžete sa tiež rozhodnúť pre iné technické riešenia, ktoré spĺňajú základné požiadavky uvedené v príslušnej smernici.

3. Overenie, či váš výrobok musí prejsť skúškou notifikovaným orgánom

V súvislosti s niektorými výrobkami overujú osobitné orgány posudzovania zhody (tzv. notifikované orgány), či váš výrobok spĺňa osobitné technické požiadavky. Nie je to povinné pre všetky výrobky. V databáze Nandoen nájdete informácie, ktorý notifikovaný orgán máte kontaktovať vo vašom prípade.

4. Skúšanie výrobku

Ak sa pre váš výrobok nevyžaduje skúška nezávislým orgánom, je na vás, aby ste overili súlad s technickými požiadavkami. To zahŕňa odhad a zdokumentovanie možných rizík pri používaní vášho výrobku.

5. Zostavenie technického spisu

Váš technický spis by mal zahrňovať všetky dokumenty, ktoré dokazujú, že váš výrobok spĺňa technické požiadavky.

6. Použitie označenia CE a vypracovanie vyhlásenia o zhode

Nakoniec môžete označenie CE umiestniť na váš výrobok. Toto označenie musí byť viditeľné, čitateľné a nezmazateľné. Ak ste sa v rámci kroku č. 3 museli obrátiť aj na notifikovaný orgán, mali by ste na výrobku uviesť identifikačné číslo tohto orgánu. Musíte takisto vypracovať a podpísať vyhlásenie o zhode EÚ, v ktorom uvediete, že váš výrobok spĺňa všetky požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov.

Dovozcovia

Zatiaľ čo výrobcovia sú zodpovední za zhodu výrobku s požiadavkami smerníc EÚ a umiestnenie označenia CE, dovozcoviaen musia zabezpečiť, že výrobky, ktoré umiestňujú na trh, spĺňajú príslušné požiadavky a nepredstavujú riziko pre európsku verejnosť. Povinnosťou dovozcu je overiť, či výrobca mimo EÚ podnikol všetky nevyhnutné kroky a či je príslušná dokumentácia k dispozícii na vyžiadanie.

Distribútori

Distribútorien musia mať základné poznatky o požiadavkách vyplývajúcich z právnych predpisov – vrátane toho, ktoré výrobky musia mať označenie CE a sprievodné doklady – a mali by byť schopní identifikovať výrobky, ktoré zjavne nie sú v súlade. Musia byť taktiež schopní preukázať vnútroštátnym orgánom, že konali s náležitou starostlivosťou a mať potvrdenie od výrobcu alebo dovozcu, že sa prijali potrebné opatrenia. Ďalej musí byť distribútor schopný vnútroštátnym orgánom pomôcť pri ich úsilí získať požadovanú dokumentáciu.

Pozri aj:

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Služba miestnej podpory podnikov

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: