Posledná kontrola: 21/11/2022

Označenie CE

Mnohé výrobky musia mať označenie CE, aby mohli byť predávané v . Toto označenie poukazuje na to, že výrobok bol podrobený posúdeniu výrobcu a považuje sa za spĺňajúci požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. Požaduje sa pre všetky výrobky vyrobené kdekoľvek vo svete, ktoré sa predávajú v rámci EÚ.

Kedy je označenie CE povinné?

Označenie CE je povinné len u výrobkov, pre ktoré existujú špecifikácie EÚ požadujúce umiestnenie označenia CE.

Na niektoré výrobky sa súčasne vzťahujú viaceré požiadavky EÚ. Pred umiestnením označenia CE na výrobok musíte zabezpečiť, aby daný výrobok spĺňal všetky príslušné požiadavky. Je zakázané umiestniť označenie CE na výrobky, pre ktoré špecifikácie EÚ buď neexistujú, alebo nevyžadujú umiestnenie označenia CE.

Ako získať označenie CE?

Ako výrobca nesiete výlučnú zodpovednosť za vyhlásenie o zhode so všetkými požiadavkami. Na umiestnenie označenia CE na váš výrobok nepotrebujete oprávnenie, ale vopred musíte:

Ak váš výrobok nesie označenie CE, na žiadosť príslušného vnútroštátneho orgánu mu musíte poskytnúť všetky informácie a podkladovú dokumentáciu pre označenie CE.

Potrebujete nezávislé posúdenie?

Musíte si overiť, či váš výrobok musí byť podrobený skúške notifikovaným orgánom. Tieto informácie nájdete v príslušných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na váš výrobok: oboznámte sa s pravidlami podľa kategórie výrobkov en

Tento krok nie je povinný pre všetky výrobky.

Ak je potrebné obrátiť sa na notifikovaný orgán, označenie CE musí byť sprevádzané identifikačným číslom notifikovaného orgánu. Označenie CE a identifikačné číslo sa môžu umiestniť samostatne, pokiaľ je zrejmé, že navzájom súvisia.

Na vyhľadanie notifikovaného orgánu, ktorý môže váš výrobok certifikovať, môžete použiť databázu NANDO en .

Ak sa pre váš výrobok nevyžaduje skúška zo strany nezávislého orgánu, je na vás, aby ste overili, či spĺňa technické požiadavky. To zahŕňa odhad a zdokumentovanie možných rizík pri používaní vášho výrobku.

Musíte zaplatiť nejaké poplatky?

Ak vy sám ako výrobca vykonávate posúdenie zhody, nebudete musieť platiť žiadne poplatky. Ak sa však rozhodnete využiť služby notifikovaného orgánu, alebo ak sa v špecifikáciách EÚ, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok, vyžaduje nezávislé posúdenie zo strany notifikovaného orgánu, potom musíte zaplatiť notifikovanému orgánu za službu, ktorú vám poskytne. Náklady závisia od toho, aký certifikačný postup sa vzťahuje na váš výrobok, od zložitosti výrobku atď.

Ako treba umiestniť označenie CE?

Označenie CE musí byť viditeľné, čitateľné a nezmazateľné.

Označenie CE musí pozostávať z veľkých písmen „CE", obidve písmená by mali mať rovnaký zvislý rozmer a nemali by byť menšie než 5 mm (pokiaľ nie je uvedené inak v príslušných požiadavkách na výrobok).

Ak chcete zmenšiť alebo zväčšiť označenie CE na svojom výrobku, mali by ste dodržať pomer týchto dvoch písmen. Podstatné je, aby boli tieto veľké písmená viditeľné, označenie CE však môže mať rôzne formy (napríklad farba, s výplňou alebo bez nej).

Ak sa označenie CE nemôže umiestniť na samotný výrobok, môžete ho umiestniť na obal výrobku, alebo, ak výrobok nemá obal, na niektorý zo sprievodných dokumentov. Ak sa na váš výrobok vzťahujú viaceré smernice/nariadenia EÚ, ktoré si vyžadujú umiestnenie označenia CE, v sprievodných dokumentoch musí byť uvedené, že váš výrobok spĺňa požiadavky stanovené vo všetkých uplatniteľných smerniciach/nariadeniach EÚ.

Súbory s označením CE si môžete stiahnuť en z portálu GR GROW.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Kontaktné miesto pre výrobky

Vaše kontaktné miesto pre výrobky vám poskytne informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti výrobkov a pomôže vám pri vstupe na trhy v inom štáte EÚ.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: