Posledná kontrola: 11/12/2020

Určenie požiadaviek na výrobky

Normy a technické špecifikácie platné pre celú EÚ sú stanovené pre mnohé kategórie výrobkov. Pred tým, než začnete s výrobkami voľne obchodovať v EÚ, musíte zabezpečiť, aby boli v súlade so všetkými príslušnými pravidlami EÚ.

Ak neexistujú pravidlá platné pre celú EÚ, jednotlivé krajiny môžu uplatňovať vlastné špecifikácie. V takom prípade stačí, ak dodržíte predpisy platné vo vašej krajine EÚ.

Čo sú požiadavky na výrobky?

Právne predpisy EÚ stanovujú základné požiadavky s cieľom zabezpečiť, aby výrobky, s ktorými sa obchoduje v EÚ, spĺňali prísne zdravotné, bezpečnostné a environmentálne normy.

Požiadavky sa môžu vzťahovať na:

Vo väčšine prípadov sa v zákone vymedzujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť, alebo riziká, ktorými je potrebné sa zaoberať, ale nešpecifikujú sa technické riešenia.

V niektorých prípadoch môžu pomôcť preukázať súlad s právnymi predpismi harmonizované normy.

Kde možno nájsť požiadavky EÚ na výrobky

V súčasnosti je harmonizovaná väčšina pravidiel pre výrobky v EÚ. To znamená, že vo všetkých krajinách EÚ sa uplatňujú rovnaké pravidlá. Pravidlá sa uplatňujú na skupiny výrobkov, ako sú hračky, alebo na vlastnosti výrobkov, ako je elektromagnetická kompatibilita.

V databáze Trade Helpdesken si môžete overiť, aké požiadavky sa vzťahujú na váš výrobok.

V databáze Trade Helpdesk sa nachádzajú informácie o:

Databáza Trade Helpdesk má štruktúru vytvorenú podľa colných kódov: ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak nepoznáte daný colný kód, môžete ho vyhľadať podľa názvu vášho výrobku pomocou integrovaného vyhľadávača.

Kde možno nájsť vnútroštátne požiadavky na výrobky

Existujú aj pravidlá pre výrobky, ktoré nie sú v EÚ harmonizované, čo znamená, že špecifikácie sa môžu v jednotlivých krajinách EÚ líšiť. V takom prípade stačí, ak dodržíte predpisy platné v tej krajine EÚ, v ktorej chcete uviesť na trh svoj výrobok.

Ak vaše výrobky spĺňajú tieto požiadavky vo vašej krajine, ostatné krajiny EÚ nemôžu:

s výnimkou prípadov, keď môžu preukázať, že vaše výrobky nespĺňajú technické požiadavky a požiadavky na kvalitu platné vo vašej krajine a neposkytujú podobnú úroveň bezpečnosti. Nazýva sa to zásada vzájomného uznávania.

Ak čelíte problému týkajúcemu sa pravidiel pre výrobky platných v inej krajine EÚ, ktoré sú nezlučiteľné so zásadou vzájomného uznávania, môžete požiadať o pomoc SOLVITOtvoriť ako externý odkaz.

Vnútroštátne pravidlá

Vlády krajín EÚ sú povinné zverejňovať svoje vnútroštátne predpisy. Viac informácií o vnútroštátnych pravidlách a zásade vzájomného uznávania nájdete v databáze TRISOtvoriť ako externý odkaz pre neharmonizované predpisy týkajúce sa výrobkov.

Požiadavky podľa vnútroštátnych predpisov sa môžu líšiť najmä v prípade:

Informácie o tom, ktoré technické pravidlá sa vzťahujú na konkrétne výrobky v jednotlivých krajinách EÚ, ako aj podrobnosti o príslušných orgánoch v daných štátoch, vám poskytnú kontaktné miesta pre výrobkyen .

Obmedzenia na základe vnútroštátnych predpisov

Ak vaše výrobky ohrozujú verejný záujem na základe právnych predpisov platných v iných krajinách EÚ, ktoré ovplyvňujú:

je možné, že ich nebudete môcť voľne vyvážať.

Vaše výrobky by mohli byť zakázané, ak krajina EÚ, do ktorej ich chcete vyvážať, preukáže, že jej technické požiadavky sú zásadné alebo povinné a vaše výrobky nie sú rovnocenné, pokiaľ ide o požadovanú úroveň bezpečnosti.

Informácie o tom, ktoré vnútroštátne pravidlá sa vzťahujú na konkrétne výrobky v jednotlivých krajinách EÚ, ako aj podrobnosti o príslušných orgánoch v daných štátoch, vám poskytnú kontaktné miesta pre výrobkyen.

Súvisiace témy

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: