Podnikanie
Posledná kontrola : 29/04/2022

Uznanie vašich úradne osvedčených listín v EÚ

Úradne osvedčenú listinu (dokument vydaný verejným orgánom) budete možno musieť predkladať pri rôznych situáciách – rodný list, ak sa budete chcieť zosobášiť, alebo potvrdenie o žiadnom zázname v registri trestov, ak sa budete uchádzať o zamestnanie v inej krajine EÚ.

Pravidlá EÚ týkajúce sa úradne osvedčených listín tento proces zjednodušujú a verejným orgánom stanovujú pokyny, ktorými sa musia riadiť pri vybavovaní vašich dokumentov vydaných v inej krajine EÚ. Pri predkladaní dokumentu (originálu alebo jeho overenej kópie), ktorý vydali orgány v jednej krajine EÚ, orgánom v inej krajine EÚ musia tieto orgány uznať váš doklad ako autentický, a to bez apostily, ktorou sa potvrdzuje jeho pravosť.

Typy dokumentov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ

Bez apostily možno predkladať úradne osvedčené listiny v prípade:

Upozornenie

Tieto pravidlá sa týkajú len pravosti úradne osvedčených listín, a nie uznania ich právnych účinkov mimo krajiny EÚ, v ktorej boli vydané – tento aspekt regulujú vnútroštátne predpisy krajiny, v ktorej sa uvedený dokument predkladá.

Napríklad, ak máte sobášny list potvrdzujúci uzavretie manželstva páru rovnakého pohlavia vydaný v jednej krajine EÚ, orgány inej krajiny EÚ nesmú žiadať úradné osvedčenie tohto dokumentu apostilou. Zároveň však nie sú povinné tento sobáš uznať, ak sa v uvedenej krajine sobáše párov rovnakého pohlavia právne neuznávajú.

Požiadavky na preklad

Úradný preklad vášho dokumentu nie je potrebný vtedy, ak je daný dokument v jednom z úradných jazykov krajiny EÚ, v ktorej ho predkladáte, alebo ak je v niektorom inom neúradnom jazyku, ktorý daná krajina uznáva.

V ostatných prípadoch môžete orgány krajiny EÚ, ktorá váš dokument vydala, požiadať, aby poskytli štandardný viacjazyčný formulár. Tento formulár budete musieť spolu s dokumentom predložiť namiesto prekladu.

Skontrolujte si, v ktorých prípadoch môžete vo svojej krajine požiadať o viacjazyčný štandardný formulár.

Upozornenie

Ak spolu s úradne osvedčenou listinou predkladáte štandardný viacjazyčný formulár, orgány krajiny EÚ, v ktorej formulár predkladáte, môžu v prípade, že obsahu dokumentu neporozumejú, výnimočne požiadať, aby ste predložili aj jeho úradne overený preklad.

Príklad

Uznanie rodného listu, ktorý vydali orgány v jednej krajine EÚ, ako autentického dokumentu v inej krajine EÚ

Tomasz, ktorý je poľským občanom, sa v Belgicku zosobášil s belgickou občiankou Marie. Ešte pred uzavretím manželstva musí Tomasz predložiť belgickým orgánom svoj rodný list. Tomasz nepotrebuje pravosť svojho rodného listu úradne osvedčiť apostilou a nepotrebuje ani jeho overený preklad. Namiesto toho si od poľských orgánov jednoducho vyžiada viacjazyčný štandardný formulár a spolu so svojím rodným listom ho predloží ako pomôcku na preklad.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: