Ostatnio sprawdzono: 29/04/2022

Uznawanie dokumentów urzędowych w UE

Jeżeli chcesz wziąć ślub w innym kraju w UE, możesz zostać poproszony o przedłożenie dokumentu urzędowego (wydanego przez organ publiczny) – na przykład aktu urodzenia. Z kolei jeżeli szukasz pracy, pracodawca może zażądać zaświadczenia o niekaralności.

W przepisach UE dotyczących dokumentów urzędowych uproszczono całą procedurę. Organy publiczne muszą przestrzegać określonych wytycznych w przypadku dokumentów wydanych w innym kraju. Jeżeli przedkładasz organom w jednym kraju UE dokument (oryginał lub jego uwierzytelniony odpis) wydany przez organy w innym kraju UE, taki dokument musi zostać uznany za autentyczny, bez konieczności jego poświadczenia (bez pieczęci apostille).

Rodzaje dokumentów objętych przepisami UE

Poniższe dokumenty publiczne można przedłożyć bez pieczęci apostille:

Uwaga

Przepisy te dotyczą tylko autentyczności dokumentów urzędowych, a nie uznania ich skutków prawnych poza państwem UE, w którym zostały wydane. Ten aspekt jest regulowany przepisami krajowymi państwa UE, w którym dany dokument jest przedkładany.

Przykładowo, jeżeli posiadasz akt zawarcia małżeństwa osób tej samej płci wydany w jednym kraju UE, organy publiczne w innym kraju UE nie mogą żądać urzędowego poświadczenia tego dokumentu. Nie są jednak zobowiązane do uznania danego małżeństwa, jeżeli małżeństwa osób tej samej płci nie są uznawane w tym kraju.

Wymogi związane z tłumaczeniem

Nie musisz przedkładać urzędowego tłumaczenia dokumentu, jeżeli jest on sporządzony w jednym z języków urzędowych kraju, w którym przedkładasz dokument, lub jeżeli jest on sporządzony w innym języku nieurzędowym, akceptowanym przez ten kraj.

W innych przypadkach możesz zwrócić się do władz kraju UE, który wydał dany dokument, o wielojęzyczny standardowy formularz. Zamiast tłumaczyć dokument, wystarczy przedłożyć taki wielojęzyczny formularz wraz z dokumentem.

Sprawdź, w jakich przypadkach możesz złożyć wniosek o wielojęzyczny standardowy formularz w swoim kraju UE.

Uwaga

Jeżeli wraz z dokumentem urzędowym przedkładasz standardowy formularz, organy w kraju, w którym przedkładasz formularz, mogą w wyjątkowych przypadkach zażądać poświadczonego tłumaczenia dokumentu, jeżeli nie rozumieją w pełni jego treści.

Przykład

Akt urodzenia wydany w jednym kraju UE, uznany jako dokument urzędowy w innym kraju UE

Tomasz jest obywatelem Polski i bierze ślub w Belgii z Marie, która jest Belgijką. Przed ślubem Tomasz musi przedłożyć organom belgijskim akt urodzenia. Tomasz nie musi uzyskać oficjalnego poświadczenia (apostille), aby udowodnić autentyczność aktu urodzenia. Nie musi również przedkładać tłumaczenia. Może poprosić polskie organy o wielojęzyczny formularz standardowy i przedłożyć go jako wzór tłumaczenia wraz z aktem urodzenia.

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: