Ostatnio sprawdzono: 22/08/2022

Założenie spółki europejskiej (SE)

Jeśli masz firmę i chcesz prowadzić działalność również w innym kraju europejskim (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE), możesz rozważyć założenie spółki europejskiej. Spółka europejska – znana również jako SE (z łac. Societas Europaea) – to rodzaj spółki akcyjnej, która umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w różnych krajach europejskich na podstawie jednego zbioru przepisów.

Forma prawna spółki europejskiej niesie ze sobą różne korzyści:

Wymogi dotyczące założenia spółki europejskiej

Aby utworzyć spółkę europejską, musisz przestrzegać wszystkich wymogów wymienionych poniżej:

  1. Siedziba statutowa i siedziba zarządu muszą znajdować się w tym samym kraju UE.
  2. Musisz prowadzić działalność w innych krajach UE (za pośrednictwem spółek zależnych lub oddziałów) bądź też wszystkie powiązane spółki muszą podlegać przepisom co najmniej dwóch różnych krajów UE.
  3. Musisz posiadać kapitał subskrybowany (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) w wysokości co najmniej 120 tys. euro.
  4. Musisz osiągnąć porozumienie z przedstawicielami pracowników Twojej firmy w sprawie partycypacji pracowników w organach spółki oraz sposobu, w jaki będzie zasięgana ich opinia i w jaki będą informowani.

Uwaga

Wymogi mogą być różne w poszczególnych krajach. W niektórych krajach może być wymagany wyższy kapitał, natomiast inne kraje mogą wymagać, aby siedziba główna i siedziba zarządu znajdowały się pod tym samym adresem. Sprawdź, czy w Twoim kraju obowiązują dodatkowe wymogi.

Jak założyć spółkę europejską

Spółkę europejską można założyć na cztery sposoby, w zależności od sytuacji:

Jak? Kto? Wymogi
Połączenie firm (w jedną spółkę europejską) Spółki akcyjne Co najmniej dwie spółki z różnych krajów UE
Utworzenie spółki holdingowej Spółki akcyjne i spółki z o.o. Co najmniej dwie spółki z różnych krajów UE

lub

spółki uczestniczące posiadają spółkę zależną lub oddział w innym kraju UE od co najmniej dwóch lat
Utworzenie europejskiej spółki zależnej Spółki, firmy lub inne podmioty prawne

Co najmniej dwa podmioty (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE) z różnych krajów UE

lub

podmioty uczestniczące posiadają spółkę zależną lub oddział w innym kraju UE od co najmniej dwóch lat

Przekształcenie Spółka akcyjna Spółka posiada spółkę zależną w innym kraju UE od co najmniej dwóch lat

Uwaga

W zależności od sposobu założenia spółki europejskiej (zob. tabela powyżej) wymagane są różne dokumenty. Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty będą konieczne, zwróć się do organu krajowego.

Organ krajowy powinien poinformować Urząd Publikacji o tym, że złożyłeś wniosek o rejestrację, w ciągu miesiąca od opublikowania wymaganych dokumentów. Organ krajowy musi podać:

Informacje te zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uwaga

Po zarejestrowaniu spółki europejskiej musisz dodać skrót „SE" przed nazwą spółki lub po niej.

Przeniesienie siedziby statutowej do innego kraju UE

Możesz przenieść siedzibę statutową spółki europejskiej do innego kraju UE – bez konieczności jej likwidacji – pod warunkiem, że Twoja spółka nie podlega postępowaniu sądowemu takiemu jak postępowanie likwidacyjne lub związane z niewypłacalnością. W tym celu musisz publicznie ogłosić zamiar przeniesienia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, a akcjonariusze muszą zatwierdzić decyzję o przeniesieniu. Przed udzieleniem zgody właściwe organy muszą mieć pewność, że dopełnione zostały wszystkie formalności, w tym w zakresie ochrony interesów wierzycieli i posiadaczy innych praw.

Uwaga

W niektórych krajach UE właściwe organy krajowe mogą przed upływem tego dwumiesięcznego okresu wyrazić sprzeciw wobec przeniesienia ze względu na interes publiczny. Do krajów tych należą: Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Polska, Portugalia i Szwecja.

Reguły rachunkowości

Będziesz musiał przestrzegać reguł rachunkowości obowiązujących w odniesieniu do spółek akcyjnych w kraju UE, w którym zarejestrowana jest Twoja spółka.

Jeśli Twoja spółka europejska jest:

będziesz musiał przestrzegać przepisów krajowych mających zastosowanie do tego rodzaju spółek.

Likwidacja, niewypłacalność i wstrzymanie płatności

Jeśli chodzi o likwidację, niewypłacalność i wstrzymanie płatności, Twoja spółka europejska musi przestrzegać przepisów kraju europejskiego, w którym jest zarejestrowana.

Przepisy dotyczące spółek europejskich w poszczególnych krajach

Zasadniczo we wszystkich krajach UE obowiązują te same przepisy UE dotyczące spółek europejskich. Jednak w zależności od kraju, w którym spółka europejska ma siedzibę, w odniesieniu do niektórych aspektów mogą mieć zastosowanie różne przepisy. Na przykład przepisy te mogą precyzować, z którymi organami powinieneś się kontaktować lub jakimi zasadami powinieneś się kierować w odniesieniu do uczestnictwa pracowników.

Masz pytania dotyczące konkretnego kraju?

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pojedyncze punkty kontaktowe

Krajowe przepisy dotyczące rozszerzenia działalności na rynek innego kraju UE

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: