Ostatnio sprawdzono: 08/02/2019

Współmałżonkowie i dzieci niebędący obywatelami UE

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Jeżeli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE, aby pracować lub studiować, unijne przepisy ułatwią Twojej rodzinie dołączenie do Ciebie za granicą. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób załatwić formalności niezbędne do tego, by Twój współmałżonek oraz dzieci lub wnuki mogli mieszkać z Tobą w innym kraju UE, nawet jeśli nie są obywatelami UE.

Jeżeli jednak jesteś obywatelem UE i nigdy nie mieszkałeś w innym kraju UE, zastosowanie będą miały tylko przepisy krajowe.

Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim osób tej samej płci i przeprowadzasz się do innego kraju UE, ten kraj musi uznać prawo Twojego współmałżonka do pobytu w tym kraju. Zasada ta ma zastosowanie nawet, jeżeli ten kraj nie uznaje związków małżeńskich osób tej samej płci.

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Twój pochodzący spoza UE małżonek i dzieci lub wnuki mogą przebywać z Tobą w innym kraju UE. Jeśli ich pobyt nie jest dłuższy niż trzy miesiące, potrzebny jest im tylko ważny paszport i niekiedy, zależnie od tego, z którego kraju pochodzą, wiza wjazdowa.

Więcej informacji o wymogach/zwolnieniach wizowych

Zanim wyjedziesz, sprawdź w konsulacie kraju, do którego się wybierasz, czy pochodzący spoza UE członkowie Twojej rodziny potrzebują wizy wjazdowej, a jeśli tak – i ile czasu zajmuje jej uzyskanie.

Zgłaszanie pobytu

Niektóre kraje UE wymagają, aby Twój pochodzący spoza UE małżonek oraz dzieci lub wnuki zgłaszały swój pobyt w określonym terminie po przyjeździe odpowiednim organom, i mogą nakładać kary, np. grzywny, w przypadku braku takiego zgłoszenia.

Przed przyjazdem krewnych sprawdź, jakie są terminy i odnośne warunki zgłaszania pobytu władzom krajowym.

Twój współmałżonek oraz dzieci lub wnuki powinni zawsze nosić ze sobą paszport.

W niektórych krajach UE zostawienie tego dokumentu w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie jednak nie może stanowić powodu do wydalenia.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twój współmałżonek oraz dzieci lub wnuki mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy, zapisów do szkół itp.

Nawet gdyby przebywali tam jako turyści, nie powinni np. uiszczać wyższych opłat za zwiedzanie muzeów ani płacić więcej za bilety komunikacji publicznej.

Wyjątek: Jeśli jesteś emerytem, niektóre kraje UE mogą nie przyznać Tobie i Twojej rodzinie zasiłku przez pierwsze trzy miesiące w danym kraju.

Wydalenie z kraju

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą zdecydować się na wydalenie Twojego pochodzącego spoza UE współmałżonka oraz dzieci lub wnuków ze względów polityki publicznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu musi im zostać przekazana na piśmie. Musi określać wszystkie przyczyny deportacji oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Jeżeli jesteś osobą pracującą

Jeśli pracujesz w innym kraju UE jako osoba zatrudniona, samozatrudniona lub pracownik oddelegowany, Twój pochodzący spoza UE współmałżonek oraz dzieci lub wnuki mogą przebywać z Tobą w tym kraju bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Jeżeli jesteś na emeryturze

Jeśli na emeryturze zamieszkujesz w innym kraju UE, Twój pochodzący spoza UE współmałżonek oraz dzieci lub wnuki mogą przebywać z Tobą w tym kraju, jeżeli posiadasz dla siebie i całej rodziny:

Jeżeli jesteś studentem

Jeśli podczas studiów zamieszkujesz w innym kraju UE, Twój pochodzący spoza UE współmałżonek oraz pozostające na Twoim utrzymaniu dzieci lub wnuki mogą przebywać z Tobą w tym kraju, jeżeli:

Karta pobytu

W ciągu trzech miesięcy od chwili przybycia Twój pochodzący spoza UE małżonek oraz dzieci lub wnuki powinni wystąpić do władz nowego kraju (często jest to urząd gminy lub lokalny posterunek policji) o kartę pobytu.

Sprawdź, jak uzyskać kartę pobytu dla członków rodziny niebędących obywatelami UE.

Równe traktowanie

Podczas pobytu w nowym kraju Twój pochodzący spoza UE współmałżonek oraz dzieci lub wnuki mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele tego kraju, zwłaszcza pod względem dostępu do zatrudnienia, płac, świadczeń ułatwiających dostęp do rynku pracy oraz zapisów do szkół.

Wezwanie do opuszczenia kraju i wydalenie z kraju

Twoja żona (mąż) oraz dzieci i wnuki mogą mieszkać z Tobą w nowym kraju, o ile przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych przypadkach władze nowego kraju mogą ich deportować ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać przekazane na piśmie. Muszą określać wszystkie przyczyny deportacji oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Prawdziwa historia

Irina jest Niemką i mieszka w Irlandii. Jej matka, która jest obywatelką Rosji, złożyła wniosek o kartę pobytu w Irlandii. Do tego potrzebny był paszport, który musiała zostawić w urzędzie.

Władze irlandzkie poinformowały Irinę, że wydanie karty pobytowej może potrwać do roku. Matka Iriny martwiła się, że jeśli władze nie zwrócą jej paszportu na czas, nie będzie mogła pojechać do Rosji na Boże Narodzenie lub że później nie będzie mogła wrócić do Irlandii.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa pobytu dla członków rodziny spoza UE irlandzkie władze muszą wydać kartę pobytu w terminie sześciu miesięcy i nie mogą przetrzymywać paszportu przez ten okres.

W przypadku śmierci

Jeśli mieszkasz legalnie w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem w nim prawa pobytu stałego (zwykle konieczne jest spędzenie tam pięciu lat), Twój pochodzący spoza UE współmałżonek oraz dzieci lub wnuki mogą pozostać w tym kraju, jeśli mieszkali tam przez co najmniej rok przed Twoją śmiercią.

Aby móc zostać w danym kraju, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Rozwód

Jeżeli rozwiedziesz się, zanim nabędziesz prawo do stałego pobytu w kraju przyjmującym (zwykle wymogiem jest zamieszkiwanie w nim przez pięć lat) – Twój pochodzący spoza UE małżonek oraz dzieci lub wnuki mogą tam pozostać, jeśli:

Aby móc pozostać w danym kraju, członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE muszą również przestrzegać takich samych warunków pobytu jak obywatele UE.

Sprawdź warunki i formalności dotyczące:

Pobyt stały

Twój pochodzący spoza UE małżonek oraz dzieci lub wnuki nabywają prawo do pobytu stałego po nieprzerwanym pobycie w państwie przyjmującym przez okres pięciu lat.

Później mogą zostać w tym kraju tak długo, jak długo zechcą, nawet jeśli nie pracują lub potrzebują zasiłku. Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.

Na ciągłość ich pobytu nie mają wpływu:

Mogą utracić prawo do pobytu stałego, jeśli spędzą poza krajem ponad dwa kolejne lata.

W przypadku śmierci

Jeżeli byłeś zatrudniony lub prowadziłeś działalność na własny rachunek w innym kraju UE i umrzesz przed uzyskaniem prawa do pobytu stałego w tym kraju, Twój pochodzący spoza UE małżonek oraz dzieci lub wnuki mogą przebywać tam na stałe, jeżeli:

Karta stałego pobytu

Dowiedz się, jak uzyskać kartę stałego pobytu potwierdzającą prawo członków Twojej rodziny do bezwarunkowego pobytu.

Wezwanie do opuszczenia kraju i wydalenie z kraju

Twój małżonek i dzieci lub wnuki pochodzący spoza UE mogą mieszkać z Tobą w innym kraju UE, dopóki przestrzegają warunków pobytu. Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.

W wyjątkowych sytuacjach władze nowego kraju mogą zdecydować się na ich wydalenie ze względów polityki publicznej lub bezpieczeństwa publicznego, ale wyłącznie w przypadku, gdy potrafią wykazać, że stanowią oni poważne zagrożenie.

Decyzja o wydaleniu lub wezwanie do opuszczenia kraju muszą zostać przekazane na piśmie. Muszą określać wszystkie przyczyny deportacji oraz wskazywać sposób odwołania się i termin, w jakim można to zrobić.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: