Ostatnio sprawdzono: 12/09/2022

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu

Czy sprzedajesz już towary w jednym kraju UE i chcesz zacząć je sprzedawać w innym?

Co do zasady produkt dopuszczony do sprzedaży w jednym kraju UE jest dopuszczony do obrotu we wszystkich krajach UE. W praktyce właściwe organy w innym kraju UE, w którym planujesz sprzedawać swoje produkty, mogą poprosić o dodatkowe informacje, zanim zezwolą na sprzedaż danych produktów. Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu może ułatwić Ci przedłożenie tych informacji.

Takie dobrowolne oświadczenie własne umożliwia producentom, importerom i dystrybutorom wykazanie organom, że ich towary są zgodne z przepisami obowiązującymi w innym kraju UE, w którym są już sprzedawane.

Oświadczenie obejmuje wszystkie towary „niezharmonizowane" wszelkiego rodzaju, czyli towary, które nie są objęte unijnymi przepisami, w których określono wspólne wymogi. Oświadczenie to można również stosować w odniesieniu do produktów rolnych.

W jaki sposób oświadczenie o wzajemnym uznawaniu może Ci pomóc

Jeżeli dla danego produktu nie istnieje procedura uprzedniego zezwolenia, możesz rozpocząć jego sprzedaż w innym kraju UE. Organy w tym kraju mogą jednak w każdej chwili postanowić o przeprowadzeniu oceny towarów, które trafiły do sprzedaży. Powiadomią Cię na piśmie o tym:

Możesz zdecydować się na złożenie oświadczenia lub go nie składać:

Jeżeli złożysz kompletne oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, w tym dowody potwierdzające, organ przeprowadzający ocenę nie może żądać od Ciebie dodatkowych informacji lub dokumentów.

Jeżeli nie złożysz oświadczenia o wzajemnym uznawaniu, organ ten może od Ciebie zażądać przedłożenia dokumentów, które:

Właściwe organy muszą dać Ci przynajmniej 15 dni roboczych na udowodnienie, że Twoje towary mogą być zgodnie z prawem sprzedawane w ich kraju.

Dopóki trwa ocena, możesz nadal swobodnie sprzedawać swoje towary. Sprzedaż swoich towarów musisz wstrzymać dopiero wówczas, gdy otrzymasz decyzję administracyjną, w której ograniczono dostęp tych towarów do rynku lub odmówiono takiego dostępu.

Jak sporządzić oświadczenie o wzajemnym uznawaniu

Oświadczenie składa się z dwóch części, które szczegółowo opisano w rozporządzeniu UE en Otwórz link do strony zewnętrznej. Oświadczenie może zostać sporządzone na trzy sposoby:

Część I – informacje o towarach

W części I opisuje się towary i wszelkie przepisy mające zastosowanie w kraju UE, w którym towary są już sprzedawane. W części tej należy zawrzeć:

  1. Numer lub inne oznaczenie referencyjne, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować towary lub rodzaj towarów.
  2. Nazwę i adres producenta, importera lub dystrybutora wypełniającego część I oświadczenia.
  3. Opis (rodzaju) towarów na tyle szczegółowy, aby można je było zidentyfikować do celów śledzenia. Można dołączyć zdjęcie.
  4. Oświadczenie, że towary:
    1. są już zgodnie z prawem sprzedawane w kraju UE X (proszę podać tytuł i odniesienie do oficjalnej publikacji odpowiednich przepisów lub decyzji o udzieleniu zezwolenia); lub
    2. nie podlegają jakimkolwiek odpowiednim przepisom w kraju UE X.
  5. Informacje zawierające odniesienie do procedury oceny zgodności lub badania, którym poddano dane towary (w tym nazwę i adres jednostki oceniającej).
  6. Wszelkie inne dokumenty poświadczające, że towary były już zgodnie z prawem sprzedawane w kraju UE. 

Podpis producenta, importera lub dystrybutora wskazanego w pkt 2 powyżej:

Podpisano w imieniu:

(miejscowość i data):

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Część II – informacje o sprzedaży towarów

Część II koncentruje się na sprzedaży towarów. W części tej należy zawrzeć:

7.1 Nazwę kraju UE, w którym towary są już sprzedawane (jak wskazano w pkt 4.1).

7.2 Datę rozpoczęcia po raz pierwszy sprzedaży w tym kraju. Można tego dowieść, na przykład załączając fakturę.

8. Wszelkie dodatkowe informacje, które mogą pomóc organom w ocenie, czy towary są już zgodnie z prawem sprzedawane w kraju UE X.

9. Podpis producenta, importera lub dystrybutora, który wypełnił część II.

Podpisano w imieniu:

(miejscowość i data):

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Wymagania językowe

Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE. Organy krajowe mogą wymagać, aby przetłumaczono je na wybrany przez nie język.

 

Uwaga

Wymóg aktualizacji

Zawsze należy dysponować aktualną wersją oświadczenia o wzajemnym uznawaniu.

Czy Twoim produktom odmówiono dostępu do rynku?

Jeżeli uważasz, że organy krajowe niesłusznie odmówiły Twoim produktom dostępu do swojego rynku krajowego lub ograniczyły taki dostęp, możesz zwrócić się o pomoc do sieci SOLVITOtwórz link do strony zewnętrznej .

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: