Paskutinį kartą tikrinta 2022-09-12

Abipusio pripažinimo deklaracija

Jau parduodate prekes vienoje ES šalyje ir norite pradėti jomis prekiauti kitoje?

Iš esmės produktą, kurį leidžiama parduoti vienoje ES šalyje, leidžiama parduoti visose ES šalyse. Tačiau kitos tikslinės ES šalies valdžios institucijos prieš suteikdamos leidimą parduoti produktus gali paprašyti papildomos informacijos. Pateikti tą informaciją gali padėti abipusio pripažinimo deklaracija.

Ši savanoriška savideklaracija suteikia gamintojams, importuotojams ir platintojams galimybę parodyti valdžios institucijoms, kad jų prekės atitinka kitos ES šalies, kurioje jos jau parduodamos, taisykles.

Deklaracija gali būti skirta visoms bet kurios rūšies nesuderintoms prekėms, t. y. prekėms, kurioms netaikomi ES masto teisės aktai, kuriais nustatomi bendrieji reikalavimai. Ji gali būti naudojama ir žemės ūkio produktams.

Kaip abipusio pripažinimo deklaracija gali jums padėti?

Jei produktui netaikoma išankstinio leidimo išdavimo procedūra, galite pradėti juo prekiauti kitoje ES šalyje. Tačiau tos šalies valdžios institucijos turi teisę bet kuriuo metu nuspręsti įvertinti prekes, kurias jau pardavinėjate. Jos raštu jus informuos:

Galite pasirinkti, ar pateikti deklaraciją, ar jos nepateikti:

Jei pateikiate išsamią abipusio pripažinimo deklaraciją, įskaitant pagrindžiančius įrodymus, vertinimą atliekanti valdžios institucija negali jūsų prašyti jokios papildomos informacijos arba dokumentų.

Jei abipusio pripažinimo deklaracijos nepateikiate, valdžios institucija gali jūsų paprašyti pateikti dokumentus, kuriuose:

Valdžios institucijos privalo jums suteikti bent 15 darbo dienų įrodyti, kad jūsų prekės gali būti teisėtai parduodamos jų šalyje.

Vertinimo laikotarpiu vis dar galite laisvai parduoti savo produktus. Turėsite nustoti tai daryti tik tuo atveju, jei gausite administracinį sprendimą, kuriuo apribojamas tų produktų patekimas į rinką arba neleidžiama jiems į ją patekti.

Kaip parengti abipusio pripažinimo deklaraciją?

Deklaraciją sudaro dvi dalys, išsamiai aprašytos ES reglamente en Atidaryti kaip išorės nuorodą. Yra trys deklaracijos rengimo galimybės:

I dalis. Informacija apie prekes

I dalyje apibūdinamos prekės ir visos ES šalyje, kurioje jos jau parduodamos, taikomos taisyklės. Joje turi būti nurodyta:

  1. Numeris arba kitas nuorodos žymuo, kuriuo unikaliai identifikuojamos prekės ar prekių rūšis;
  2. Deklaracijos I dalį pildančio gamintojo, importuotojo arba platintojo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;
  3. Prekių (rūšies) aprašymas, kuris turėtų būti pakankamas, kad jas būtų galima identifikuoti atsekamumo sumetimais. Prie jo gali būti pridėta nuotrauka;
  4. Deklaravimas, kad:
    1. prekės jau teisėtai parduodamos ES šalyje X (įrašykite atitinkamų taisyklių ir (arba) sprendimo išduoti leidimą pavadinimą ir oficialaus paskelbimo nuorodą) arba
    2. prekės nereglamentuojamos jokiomis atitinkamomis ES šalies X taisyklėmis;
  5. Bet kokios prekių atitikties vertinimo procedūros arba atliktų prekių bandymų nuorodos (įskaitant vertinimo įstaigos pavadinimą ir adresą);
  6. Bet kurie kiti dokumentai, rodantys, kad prekės jau teisėtai parduodamos ES šalyje; 

Pirmiau 2 punkte nurodyto gamintojo, importuotojo arba platintojo parašas:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(vieta ir data)

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas)

II dalis. Informacija apie prekių pardavimą

II dalis skirta prekių pardavimui. Joje turi būti nurodyta:

7.1. ES šalis, kurioje prekės jau parduodamos (nurodyta 4.1 punkte);

7.2. Diena, kurią prekės buvo pradėtos pardavinėti toje šalyje. Tai įrodyti galima, pavyzdžiui, pridėjus sąskaitą faktūrą;

8. Visa papildoma informacija, kuri gali padėti valdžios institucijoms įvertinti, ar prekės jau teisėtai parduodamos ES šalyje X;

9. Gamintojo, importuotojo arba platintojo, kuris užpildė II dalį, parašas:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(vieta ir data)

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas)

Kalbos

Abipusio pripažinimo deklaracija turi būti parengta viena iš oficialiųjų ES kalbų. Nacionalinės valdžios institucijos gali reikalauti ją išversti į jų pageidaujamą kalbą.

 

Įspėjimas

Nuolat ją atnaujinkite!

Visuomet privalote turėti naujausią abipusio pripažinimo deklaracijos versiją.

Jūsų produktams buvo neleista patekti į rinką?

Jei manote, kad nacionalinės valdžios institucijos nepagrįstai neleido jūsų produktams patekti į jų šalies rinką arba nepagrįstai apribojo jų patekimą, galite prašyti pagalbos SOLVITAtidaryti kaip išorės nuorodą .

Taip pat žr.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: