Paskutinį kartą tikrinta 2019-05-10

Prekyba prekėmis ES

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Prekybą Europoje vykdančios įmonės gali naudotis ES bendrąja rinka ir tam tikrais prekybos susitarimais su kitomis Europos šalimis. Jų prekės gali būti laisvai vežamos iš vienos šios teritorijos dalies į kitą be jokių papildomų išlaidų ir joms netaikomi kiekybiniai apribojimai. Tai laisvo prekių judėjimo principas.

Muitinės formalumus reikia atlikti, kai prekės importuojamos į ES iš kurios nors ES nepriklausančios šalies arba eksportuojamosen iš ES į ES nepriklausančią šalį (tai taikoma ir šalims, kurios naudojasi laisvo prekių judėjimo principu: Europos ekonominės erdvės šalims, Šveicarijai, Turkijai, Andorai ir San Marinui).

Gaminiams taikomos ES taisyklės

Prieš pateikiant prekes ES rinkai būtina užtikrinti, kad jos atitiktų ES reikalavimus, kuriais siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą, aplinką ir vartotojų teises. Tai gali būti taisyklės ir specifikacijos, suderintos Europos Sąjungoje arba administruojamos kiekvienos ES šalies, tačiau Europos Sąjungos pripažįstamos. Tai vadinamasis tarpusavio pripažinimo principas. Skaitykite daugiau apie gaminiams taikomas taisykles ir specifikacijas.

Nediskriminavimas

Nors galite nustatyti bendrąsias pardavimo sąlygas, įskaitant pristatymo apribojimus, visi ES įsikūrę jūsų klientai turi turėti tokias pačias galimybes įsigyti prekių kaip ir jūsų vietos klientai.

Jei siūlote specialią kainą, nuolaidą arba pardavimo sąlygas, jomis turėtų galėti naudotis visi jūsų klientai, nesvarbu, kurioje ES šalyje jie yra, kokia jų tautybė, gyvenamoji vieta arba kur įsteigta jų įmonė.

Taisyklės taikomos internetiniams ir neinternetiniams sandoriams, jei parduodama galutiniam vartotojui (individualiam asmeniui arba įmonei, kurie neketina savo pirkinių perparduoti, perdaryti, apdoroti, nuomoti arba naudoti subrangos tikslais).

Prieiga prie elektroninių sąsajų

Jūsų klientai turi turėti galimybę naudotis tuo jūsų interneto svetainės variantu, kuriuo nori. Pavyzdžiui, Italijoje esantis klientas, įrašęs ispanišką jūsų interneto svetainės URL adresą, neturėtų būti automatiškai nukreiptas į jūsų svetainę italų kalba. Jie turi duoti sutikimą būti nukreipti ir turi teisę savo sutikimą bet kada atsiimti.

Prekių pardavimas be pristatymo

Jei siūlote klientams galimybę prekes atsiimti patiems, privalote užtikrinti, kad klientai, įsikūrę tose ES šalyse, į kurias prekių nepristatote, turėtų teisę užsisakyti prekių jūsų interneto svetainėje ir patys organizuoti pristatymą arba atsiėmimą.

Pranešimas apie prekių judėjimą

Jei Europos Sąjungoje eksportuojate ir (arba) importuojate didesnės negu tam tikros vertės prekių, turėsite pateikti savo ES vidaus prekybos srautų statistikos ataskaitą.

Ribines vertes, kurias viršiję turite teikti ataskaitas, kasmet (paprastai paskutinį ketvirtį) nustato kiekviena ES šalis ir jos taikomos visus kitus kalendorinius metus. Eksporto (išsiuntimo) ir importo (įvežimo) ribinės vertės nustatomos atskirai (jos gali skirtis).

Atleidimo nuo ataskaitų teikimo ribinės vertės

Intrastatas: atleidimo ribinė vertė (pagal šalis) 2019 m. – įvežimas – eurais 2019 m. – įvežimas – nacionaline valiuta 2019 m. – išsiuntimas – eurais 2019 m. – išsiuntimas – nacionaline valiuta
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194  460 000  143 163  280 000
CY  160 000  160 000  55 000  55 000
CZ  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  600 000  600 000  600 000  600 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
HU  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT   700   700   700   700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  193 690  900 000  193 690  900 000
SE 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Nuo kada jums taikoma prievolė teikti ataskaitas?

Jūsų ES šalis nustato ribinę vertę, taikomą atitinkamais kalendoriniais metais.

Pavyzdys: Jūsų ES šalies nustatyta 2016 m. importo ribinė vertė – 100 000 eurų. Jeigu 2015 m. importavote prekių už daugiau kaip 100 000 eurų, turite teikti ataskaitas nuo 2016 m. sausio mėn.

Pavyzdys: Jūsų ES šalies nustatyta 2015 m. importo ribinė vertė – 100 000 eurų. Nuo 2015 m. sausio iki birželio mėn. jūsų bendras importas siekė 90 000 eurų. Liepos mėn. importuojate dar 15 000 eurų vertės prekių. Kadangi 2015 m. liepos mėn. ribinę vertę viršijote, turite teikti ataskaitas nuo šio mėnesio. Tuomet jūsų pirma Intrastato deklaracija būtų susijusi su liepos mėn. 15 000 eurų vertės importu.

Jums gali tekti pateikti ataskaitą apie prekių judėjimą į ES šalis arba iš ES šalių, kuriose jūsų įmonė nėra įsisteigusi.

Atsitikimas

Austrijoje įsisteigusi aprangos sektoriaus įmonė perka prekes JAV ir atlieka jų muitinį įforminimą Nyderlanduose (kad būtų galima tai daryti, reikia gauti Nyderlandų PVM mokėtojo kodą, o registruoti įmonės Nyderlanduose nebūtina).

Atlikus muitinį įforminimą, Austrijos įmonė perveža prekes iš Nyderlandų į Austriją. Nyderlanduose tai laikoma prekių išsiuntimu ES viduje. Jei per ataskaitinį laikotarpį Austrijos įmonės iš Nyderlandų išsiųstų prekių vertė viršys ataskaitų teikimo ribinę vertę (1 200 000 eurų), įmonė turės pranešti apie prekybos srautus Nyderlanduose.

Tačiau dėl ES šalyse nustatytų ribinių verčių skirtumų Austrijos įmonė gali būti atleista nuo pranešimo apie prekių įvežimą į Austriją (šiuo atveju 750 000 eurų), kur įmonė registruota.

Kas turi teikti ataskaitas?

Įmonės ir atskiri asmenys, užsiregistravę kaip PVM mokėtojai, siunčiantys arba gaunantys prekes, jei siunčiamų arba įvežamų prekių vertė viršija atitinkamą metinę ribą.

Jums atstovauti ir parengti ataskaitą jūsų vardu galite paprašyti specializuotos įmonės.

Ataskaitų teikimo dažnumas ir terminai

Apie kuriuos prekybos srautus pranešti?

Apie fizinį prekių gabenimą iš išsiuntimo valstybės narės į įvežimo valstybę narę (ir atvirkščiai).

Jei turite leidimą atlikti laikinojo įvežimo perdirbtifrdeen muitinės procedūrą (ir neperdirbtos ir (arba) perdirbtos prekės juda tarp ES šalių), apie šį judėjimą privalote teikti ataskaitas.

Pastaba. Jei siūlote tik tarpvalstybines paslaugas ir per valstybių narių sienas nevežate jokių su jomis susijusių prekių, teikti ataskaitų naudojantis Intrastato sistema nereikia.

Kokius duomenis nurodyti ataskaitoje?

Jūsų mėnesinėse Intrastato ataskaitose turėtų būti nurodomi tokie duomenys:

(Jei vertė susijusi su perdirbimo veikla, turėtumėte sužinoti perdirbtų prekių vertę ir tada apskaičiuoti neperdirbtų prekių vertę bei bet kokią perdirbant pridėtą vertę, pavyzdžiui, dėl medžiagų ir darbo užmokesčių.)

Pavyzdys: Turite sutartį padengti metalinius vamzdžius, kurie jums siunčiami iš kitos valstybės narės. Jūsų importo vertė, apie kurią turite teikti ataskaitą, būtų neapdirbtų vamzdžių vertė; teikdami ataskaitą apie savo eksportą turėtumėte nurodyti apdirbtų, padengtų, vamzdžių vertę (kurią sudarytų neapdirbtų vamzdžių vertė ir bet kokios papildomos išlaidos – mokesčiai už paslaugas ir medžiagas);

Be to, jūsų gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos, tokios kaip pristatymo sąlygos, nurodytos jūsų sutartiniame susitarime (pavyzdžiui, EXW, CIF, FOB), arba transporto rūšis (pavyzdžiui, jūrų, kelių arba geležinkelio transportas).

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Ginčų su tiekėjais arba klientais iš kitų ES šalių dėl ne didesnių kaip 2000 eurų sumų sprendimas.

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktiniai centrai jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: