Paskutinį kartą tikrinta 2022-10-20

Prekyba prekėmis ES

Prekybą Europoje vykdančios įmonės gali naudotis ES bendrąja rinka ir tam tikrais prekybos susitarimais su kitomis Europos šalimis. Dauguma prekių gali būti laisvai vežamos iš vienos šios teritorijos dalies į kitą be jokių papildomų išlaidų ir joms netaikomi kiekybiniai apribojimai. Tai yra laisvo prekių judėjimo principas. Tačiau tam tikroms prekėms, kaip antai akcizu apmokestinamoms prekėms ir cheminėms medžiagoms, taikomos papildomos taisyklės. Skirtingos PVM prievolės taikomos ir atsižvelgiant į tai, kas bei kam parduodama ir kur gabenamos prekės.

Įspėjimas

Kai prekės importuojamos į ES iš kurios nors ES nepriklausančios šalies arba eksportuojamos en iš ES į ES nepriklausančią šalį (tai taikoma ir šalims, kurios naudojasi laisvo prekių judėjimo principu reikia atlikti muitinės formalumus: Europos ekonominės erdvės šalims, Šveicarijai, Turkijai, Andorai ir San Marinui).

Gaminiams taikomos ES taisyklės

Prieš pateikiant prekes ES rinkai būtina užtikrinti, kad jos atitiktų ES reikalavimus, kuriais siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą, aplinką ir vartotojų teises. Tai gali būti taisyklės ir specifikacijos, suderintos Europos Sąjungoje arba administruojamos kiekvienos ES šalies, tačiau Europos Sąjungos pripažįstamos. Tai vadinamasis tarpusavio pripažinimo principas. Skaitykite daugiau apie gaminiams taikomas taisykles ir specifikacijas.

ES klientai neturi būti diskriminuojami pagal jų gyvenamąją šalį ES.

Nors galite nustatyti bendrąsias pardavimo sąlygas, įskaitant pristatymo apribojimus, visi ES įsikūrę jūsų klientai turi turėti tokias pačias galimybes įsigyti prekių kaip ir jūsų vietos klientai.

Jei siūlote specialią kainą, nuolaidą arba pardavimo sąlygas, jomis turėtų galėti naudotis visi jūsų klientai, nesvarbu, kurioje ES šalyje jie yra, kokia jų tautybė, gyvenamoji vieta arba kur įsteigta jų įmonė.

Šios taisyklės galioja sandoriams internetu ir ne internetu, jeigu parduodama galutiniam vartotojui (individualiems asmenims ar įmonėms, neketinantiems savo pirkinių perparduoti, transformuoti, apdoroti, išnuomoti arba subnuomoti).

Prieiga prie elektroninių sąsajų

Prekiautojo klientai turi turėti galimybę naudotis bet kuria norima jo interneto svetainės versija, pavyzdžiui, jeigu, būdami Italijoje, jie įrašo jo ispaniškos svetainės interneto adresą, jų negalima automatiškai peradresuoti į Italijai skirtą svetainės versiją. Prieš peradresavimą būtina gauti jų sutikimą, kurį turi būti galima bet kada atšaukti.

Prekių pardavimas be pristatymo

Jei siūlote klientams galimybę prekes atsiimti patiems, privalote užtikrinti, kad klientai, įsikūrę tose ES šalyse, į kurias prekių nepristatote, turėtų teisę užsisakyti prekių jūsų interneto svetainėje ir patys organizuoti pristatymą arba atsiėmimą.

Pranešimas apie prekių judėjimą

Jei Europos Sąjungoje eksportuojate ir (arba) importuojate didesnės negu tam tikros vertės prekių, turėsite pateikti savo ES vidaus prekybos srautų statistikos ataskaitą.

Ribines vertes, kurias viršiję turite teikti ataskaitas, kasmet (paprastai paskutinį ketvirtį) nustato kiekviena ES šalis ir jos taikomos visus kitus kalendorinius metus. Eksporto (išsiuntimo) ir importo (įvežimo) ribinės vertės nustatomos atskirai (jos gali skirtis).

Atleidimo nuo ataskaitų teikimo ribinės vertės

Intrastatas: atleidimo ribinė vertė (pagal šalis) 2021 m. – įvežimas – eurais 2021 m. – įvežimas – nacionaline valiuta 2021 m. – išsiuntimas – eurais 2021 m. – išsiuntimas – nacionaline valiuta
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Nuo kada jums taikoma prievolė teikti ataskaitas?

Jūsų ES šalis nustato ribinę vertę, taikomą atitinkamais kalendoriniais metais.

Pavyzdys. Jūsų ES šalies nustatyta 2019 m. importo ribinė vertė – 100 000 eurų. Jeigu 2018 m. importavote prekių už daugiau kaip 100 000 eurų, turite teikti ataskaitas nuo 2019 m. sausio mėn.

Pavyzdys. Jūsų ES šalies nustatyta 2018 m. importo ribinė vertė – 100 000 eurų. Nuo 2018 m. sausio iki birželio mėn. jūsų bendras importas siekė 90 000 eurų. Liepos mėn. importuojate dar 15 000 eurų vertės prekių. Kadangi 2018 m. liepos mėn. ribinę vertę viršijote, turite teikti ataskaitas nuo šio mėnesio. Tuomet jūsų pirma Intrastato deklaracija būtų susijusi su liepos mėn. 15 000 eurų vertės importu.

Jums gali tekti pateikti ataskaitą apie prekių judėjimą į ES šalis arba iš ES šalių, kuriose jūsų įmonė nėra įsisteigusi.

Atsitikimas

Pranešimas apie prekių judėjimą

Per kalendorinius metus Austrijos aprangos bendrovė iš JAV į Austriją per Leišonso uostą Portugalijoje pervežė 400 000 EUR vertės prekių.

Prekių, pervežtų iš Portugalijos į Austriją, vertė viršijo Portugalijoje nustatytą prekių siuntimo ribą (250 000 EUR), kurią viršijus turi būti teikiama ataskaita, todėl Austrijos įmonė turėjo ją pateikti Portugalijos institucijomis. Apie prekes, atgabentas tais kalendoriniais metais į Austriją, pranešti nereikėjo, kadangi Austrijoje gaunamoms prekių siuntoms nustatyta 750 000 EUR dydžio riba, ir ji yra didesnė nei prekių siuntų vertė.

Taigi nors bendrovė yra įsteigta tik Austrijoje, šiuo atveju ataskaita buvo pateikta tik Portugalijoje.

Kas turi teikti ataskaitas?

Įmonės ir atskiri asmenys, užsiregistravę kaip PVM mokėtojai, siunčiantys arba gaunantys prekes, jei siunčiamų arba įvežamų prekių vertė viršija atitinkamą metinę ribą.

Jums atstovauti ir parengti ataskaitą jūsų vardu galite paprašyti specializuotos įmonės.

Ataskaitų teikimo dažnumas ir terminai

Apie kuriuos prekybos srautus pranešti?

Apie fizinį prekių gabenimą iš išsiuntimo valstybės narės į įvežimo valstybę narę (ir atvirkščiai).

Jei turite leidimą atlikti laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūrą (ir neperdirbtos ir (arba) perdirbtos prekės juda tarp ES šalių), apie šį judėjimą privalote teikti ataskaitas (nuo 2014 m. gegužės mėn.).

Pastaba. Jei siūlote tik tarpvalstybines paslaugas ir per valstybių narių sienas nevežate jokių su jomis susijusių prekių, teikti ataskaitų naudojantis Intrastato sistema nereikia.

Kokius duomenis nurodyti ataskaitoje?

Jūsų mėnesinėse Intrastato ataskaitose turėtų būti nurodomi tokie duomenys:

(jei vertė susijusi su perdirbimo veikla, turėtumėte sužinoti perdirbtų prekių vertę ir tada apskaičiuoti neperdirbtų prekių vertę bei bet kokią perdirbant pridėtą vertę, pavyzdžiui, dėl medžiagų ir darbo užmokesčių.)

Pavyzdys. Turite sutartį padengti metalinius vamzdžius, kurie jums siunčiami iš kitos valstybės narės. Jūsų importo vertė, apie kurią turite teikti ataskaitą, būtų neapdirbtų vamzdžių vertė; teikdami ataskaitą apie savo eksportą turėtumėte nurodyti apdirbtų, padengtų, vamzdžių vertę (kurią sudarytų neapdirbtų vamzdžių vertė ir bet kokios papildomos išlaidos – mokesčiai už paslaugas ir medžiagas);

Be to, jūsų gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos, tokios kaip pristatymo sąlygos, nurodytos jūsų sutartiniame susitarime (pavyzdžiui, EXW, CIF, FOB), arba transporto rūšis (pavyzdžiui, jūrų, kelių arba geležinkelio transportas).

Nacionalinės valdžios institucijos suteiks įmonėms priemones, kurios padės laikytis Intrastato ataskaitų teikimo prievolių. Susipažinti su Intrastato sistemos taikymu įvairiose šalyse galima toliau nurodytose interneto svetainėse.

Pasirinkite šalį

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra

Ginčų su tiekėjais arba klientais iš kitų ES šalių dėl ne didesnių kaip 2000 eurų sumų sprendimas.

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktinis centras jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: