Paskutinį kartą tikrinta 2022-07-15

Europos profesinė kortelė (EPC)

Jeigu jūsų profesija reglamentuojama ir jums reikia kreiptis dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, tai galima padaryti naudojantis Europos profesine kortele (EPC). EPC yra elektroninė procedūra, kuria naudojantis galima pasiekti, kad jūsų reglamentuojamosios profesijos kvalifikacija būtų pripažinta kitoje ES šalyje.

Šiuo metu Europos profesinės kortelės išdavimo procedūra gali naudotis tik:

Europos profesinės kortelės privalumai

Jūsų šalies institucijos padės jums parengti paraišką, patikrins, ar ji yra tinkama ir ar nieko netrūksta. Jos taip pat patvirtins jūsų dokumentų autentiškumą ir galiojimą.

Jeigu ateityje jums vėl reikės kreiptis dėl kvalifikacijos pripažinimo, nebereikės dar kartą įkelti dokumentų.

Jei už jūsų paraišką atsakingos priimančiosios šalies institucijos per nustatytą laikotarpį nepriims galutinio sprendimo, pripažinimas bus suteiktas automatiškai ir savo elektroninėje paskyroje galėsite sukurti Europos profesinės kortelės pažymą.

Įspėjimas

Jeigu institucijos nuspręs nepatenkinti jūsų paraiškos ir atsisakys jums išduoti EPC, jos turės nurodyti priežastis ir pateikti informaciją, kaip tokį sprendimą apskųsti.

Šiuo metu EPC procedūra taikoma tik ribotam profesijų skaičiui.

Patikrinkite, ar galite prašyti Europos profesinės kortelės

Jūsų padėtis

Ar profesinę kvalifikaciją jums suteikė ES šalis?

Jūsų padėtis

Negalite prašyti išduoti EPC. Jums reikia naudotis standartine paraiškos teikimo procedūra.

Galite prašyti EPC nepriklausomai nuo to, ar priimančiojoje šalyje norite teikti paslaugas nuolat, ar laikinai.

EPC procedūra paprastesnė ir greitesnė negu standartinė pripažinimo procedūra, be to, ji skaidresnė – savo paraiškos nagrinėjimą galima stebėti internetu, o jau įkeltus dokumentus dar kartą panaudoti rengiant naujas paraiškas, skirtas kitoms šalims.

Įspėjimas

EPC yra elektroninis pažymėjimas, tai nėra materiali kortelė. Tai elektroninis įrodymas, kad atlikote profesinės kvalifikacijos administracinės patikros procedūrą ir atitikote sąlygas, kad galėtumėte toje šalyje laikinai arba nuolat teikti paslaugas.

Paraišką patvirtinus, galėsite gauti EPC pažymą PDF formatu. Joje bus nurodytas numeris, pagal kurį bet kuris būsimas darbdavys galės internetu patikrinti, ar jūsų EPC galioja.

Jeigu tiksliai nežinote, ar jums reikia prašyti Europos profesinės kortelės laikino judumo, ar įsisteigimo tikslu, galite pasiteirauti EPC naudotojo vadove.

Jei ketinate šalyje įsikurti ilgam (tokiu atveju tai yra įsisteigimas), prieš pradedant dirbti pagal profesiją jums gali reikėti užsiregistruoti verslo registre arba atlikti papildomas patikras. Taip pat galite pasiteirauti nacionalinių institucijų, ar tai reikia daryti jūsų atveju.

EPC yra laisvai pasirenkama galimybė, todėl siekdami savo kvalifikacijos pripažinimo galite patys nuspręsti, ar naudotis ja, ar standartine (popierinių dokumentų) procedūra.

Negalite prašyti išduoti EPC. Pirmiausia kurioje nors ES šalyje turi būti pripažinta jūsų kvalifikacija ir turite joje dirbti ne trumpiau kaip 3 metus, tik tada galėsite prašyti išduoti EPC.

Paraišką išduoti EPC gali teikti tik bendrosios praktikos slaugytojai, vaistininkai, fizioterapeutai, kalnų gidai arba nekilnojamojo turto agentai. Jeigu jūsų profesija kita, turite naudotis standartine paraiškos teikimo procedūra.

Prašymas išduoti EPC

Norint pateikti paraišką išduoti EPC, reikia:

Išsamesnės informacijos ieškokite EPC naudotojo vadoveAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Įspėjimas

Pateikus pirmąją paraišką, asmens duomenų (asmens tapatybės kortelės arba paso numerio, savo pavardės arba pilietybės (šie duomenys bus nurodyti pažymoje) atnaujinti patiems nebebus galima, to prireikus, reikės paprašyti, kad juos atnaujintų jūsų bylą tvarkanti institucija.

Tiek jūsų šalies, tiek priimančiosios šalies institucijos gali imti mokestį už jūsų bylos nagrinėjimą kaskart, kai pateikiate paraišką. Tokiais atvejais gausite atskirą sąskaitą faktūrą iš kiekvienos institucijos.

Jeigu institucijos negali patikrinti, ar jūsų dokumentai galioja, jos gali paprašyti jūsų pateikti patvirtintas jų kopijas.

EPC galioja:

Jei priimančiosios valstybės narės institucijos nepriims sprendimo per teisės aktais nustatytą terminą, jūsų kvalifikacijos bus be jokių sąlygų pripažintos ir savo internetinėje paskyroje galėsite susikurti EPC pažymą.

Jeigu institucijos jūsų paraišką atmeta, jos turi paaiškinti priežastis ir apeliavimo tvarką.

Procedūra ir terminai

Kokia jūsų padėtis?

Persikeliu visam laikui ir noriu dirbti pagal savo profesiją priimančiojoje šalyje

Jums pateikus paraišką:

  • per 1 savaitę jūsų šalies institucija patvirtina, kad ją gavo, informuoja, jei trūksta dokumentų, ir praneša apie visus taikomus mokesčius,
  • jūsų šalies institucija turi per 1 mėnesį paraišką patikrinti ir perduoti priimančiajai šaliai,
  • jei esate vaistininkas arba slaugytojas ir jums taikoma automatinio pripažinimo tvarka, priimančioji šalis galutinį sprendimą priima ne vėliau kaip per 2 mėnesius (1 mėnuo + du dviejų savaičių pratęsimo laikotarpiai),
  • jei jums netaikoma automatinio pripažinimo tvarka, priimančioji šalis galutinį sprendimą priima ne vėliau kaip per 3 mėnesius (2 mėnesiai + du dviejų savaičių pratęsimo laikotarpiai).
  • jei priimančiosios šalies institucijos nustato, kad jūsų išsilavinimas, profesinis pasirengimas ir profesinė patirtis neatitinka standartų, kurių reikalaujama toje šalyje, jos gali paprašyti jūsų atlikti profesinio tinkamumo testą arba adaptacijos laikotarpio praktiką.

Noriu laikinai teikti paslaugas priimančiojoje šalyje

Jums pateikus paraišką:

  • per 1 savaitę jūsų šalies institucija patvirtina, kad gavo jūsų paraišką, informuoja, jei trūksta dokumentų, ir praneša apie visus taikomus mokesčius,
  • be to, jei jūsų profesija gali turėti įtakos visuomenės sveikatai ir saugumui ir jums netaikoma automatinio pripažinimo tvarka, jūsų bylą patikrins ir priimančiosios šalies institucijos,
  • jei priimančiajai šaliai nieko tikrinti nereikia, jūsų šalies institucija apsvarsto paraišką ir ne vėliau kaip per 3 savaites priima galutinį sprendimą.
  • jei priimančiajai šaliai reikia atlikti patikras, jūsų šalies institucija turi per 1 mėnesį jūsų paraišką apsvarstyti ir perduoti priimančiajai šaliai,
  • priimančioji šalis galutinį sprendimą priima ne vėliau kaip per 3 mėnesius (2 mėnesiai + du dviejų savaičių pratęsimo laikotarpiai).

Jeigu institucijos jūsų paraišką atmeta, jos turi paaiškinti priežastis ir apeliavimo tvarką.

Jei priimančiosios šalies institucijos nustato, kad jūsų išsilavinimas, profesinis pasirengimas ir profesinė patirtis neatitinka standartų, kurių reikalaujama toje šalyje, jos gali paprašyti jūsų atlikti profesinio tinkamumo testą arba adaptacijos laikotarpio praktiką.

Jei priimančiosios valstybės narės institucijos nepriims sprendimo per teisės aktais nustatytą terminą, jūsų kvalifikacijos bus be jokių sąlygų pripažintos ir savo internetinėje paskyroje galėsite susikurti EPC pažymą.

Patikrinkite, kokius EPC formalumus reikia atlikti jūsų šalyje

Modeliavimo priemonė

Įspėjimas

Rezultatai yra tik orientaciniai, mokesčiai gali būti pasikeitę. Jeigu modeliavimo priemonėje nerandate tam tikrų variantų, vadinasi, atitinkamos šalys dar nėra pateikusios reikiamos informacijos. Jūs vis dar turite prieigą prie Europos profesinės kortelės procedūros ir galite pateikti paraišką; valdžios institucijos jus informuos apie reikalingus dokumentus ir šiuo metu taikomus mokesčius.

Jūsų profesija priimančiojoje šalyje nereglamentuojama
Tvarkoma nacionalinių institucijų pateikta informacija

Naudotis EPC procedūraAtidaryti kaip išorės nuorodą

Sudarykite savo darbdaviams sąlygas įsitikinti, kad jūsų Europos profesinė kortelė galioja

Jūsų darbdaviai, profesinės organizacijos arba kitos suinteresuotosios šalys gali internetu patikrinti, ar jūsų Europos profesinė kortelė galioja, naudodamiesi jūsų pažymoje nurodytu numeriu.

Kad patikrintų jūsų Europos profesinę kortelę, jiems taip pat reikės jūsų asmens duomenų (tapatybės kortelės arba paso numerio), kurie buvo nurodyti teikiant paraišką.

Tikrinti EPC galiojimą

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: