Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2022-05-20

Profesinės kvalifikacijos. Dokumentai, kurių reikia teikiant pripažinimo paraišką

Pilietybę / tapatybę patvirtinantis dokumentas

Paso arba tapatybės kortelės kopija IR:

 • jeigu jūsų pavardė pasikeitė ir įvairiuose jūsų įkeliamuose dokumentuose įrašyta skirtinga pavardė, santuokos liudijimo kopija arba kitas su pavardės keitimu susijęs dokumentas;
 • jei jūsų pase arba tapatybės kortelėje nenurodyta gimimo vieta, gimimo liudijimas arba kitas dokumentas, kuriame nurodyta jūsų gimimo vieta;
 • jei nesate ES šalies pilietis, dokumentas, įrodantis, kad esate ES piliečio šeimos narys, turite ilgalaikio gyventojo arba pabėgėlio statusą kurioje nors ES valstybėje narėje arba turite Europos Sąjungos mėlynąją kortelę arba kitą dokumentą, patvirtinantį, kad galite naudotis ES teisėmis. Dėl išsamios informacijos kreipkitės į nacionalines institucijas en .

Asmens tapatybės kortelių ir pasų versti nereikia; valdžios institucijos gali paprašyti kitų jūsų teikiamų dokumentų vertimų.

Teisėtą įsisteigimą patvirtinantis dokumentas

Kompetentingos institucijos išduota pažyma, profesinės įstaigos išduota pažyma, profesinės veiklos leidimo kopija, išrašas iš verslo registro arba kitas dokumentas, patvirtinantis, kad atitinkate visus reikalavimus, kad galėtumėte dirbti pagal profesiją savo šalyje, ir kad jums nėra uždrausta pagal ją dirbti (esate teisėtai įsisteigęs savo šalyje).

Jei tą dokumentą išdavė jūsų šalies nacionalinė įstaiga, vertimo gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jei kyla pagrįstų abejonių. Jei dokumentą išdavė ne jūsų šalies įstaiga, valdžios institucijos gali paprašyti pateikti jo vertimą.

Oficialios kvalifikacijos arba profesinės kompetencijos patvirtinimo dokumentas

Jūsų diplomo arba kito kvalifikaciją įrodančio dokumento kopija.

Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.

Įspėjimas

Jei esate slaugytojas arba vaistininkas. Jei jūsų diplomas įtrauktas į čia (V priede) pateikiamą sąrašą, o mokytis pradėjote po jame nurodytos atskaitos datos, jūsų kvalifikacija gali būti pripažinta automatiškai. Jei kvalifikacija jums suteikta dabartinėje jūsų šalyje, pateikti vertimo nereikia.

Jei esate slaugytojas arba vaistininkas, jūsų kvalifikacija gali būti pripažinta automatiškai ir tuo atveju, jei turite vieną iš šių dokumentų:

 • atitikties liudijimą – dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad jūsų kvalifikacija atitinka ES suderintus būtiniausius šių profesijų atstovų rengimo reikalavimus;
 • oficialios kvalifikacijos pavadinimo pakeitimo pažymėjimą – dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad jūsų kvalifikacijos pavadinimas pasikeitė, jei jūsų kvalifikacija atitinka ES suderintus būtiniausius šios profesijos atstovų rengimo reikalavimus, tačiau jos tikslaus pavadinimo nėra sąraše;
 • įgytas teises patvirtinantį pažymėjimą – dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad per 5 metus iki pažymėjimo datos pagal tą profesiją dirbote ne mažiau kaip 3 metus iš eilės, net jei jūsų oficiali kvalifikacija neatitinka ES būtiniausių tos profesijos atstovų rengimo reikalavimų.

Jei tuos dokumentus išdavė jūsų šalies nacionalinė įstaiga, vertimo gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jei kyla pagrįstų abejonių. Jei dokumentus išdavė ne jūsų šalies įstaiga, valdžios institucijos gali paprašyti pateikti jo vertimą.

Gero vardo, reputacijos, bankroto nebuvimo patvirtinimo dokumentas

Jūsų šalies kompetentingos institucijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis gerą vardą arba reputaciją, ir (arba) pažymėjimas, patvirtinantis, kad nesate paskelbtas bankrutavusiu.

Jei jūsų šalies institucijos tokių dokumentų neišduoda, jums gali tekti pateikti atitinkamos institucijos arba notaro patvirtintą priesaika patvirtintą deklaraciją.

Jei tą dokumentą išdavė jūsų šalies nacionalinė įstaiga, vertimo gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jei kyla pagrįstų abejonių. Jei dokumentą išdavė ne jūsų šalies įstaiga, valdžios institucijos gali paprašyti pateikti jo vertimą.

Suspendavimo arba draudimo užsiimti profesija nebuvimo patvirtinimo dokumentas

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad jums nėra laikinai arba visam laikui uždrausta dirbti pagal profesiją, arba kad neturite teistumo.

Jei tą dokumentą išdavė jūsų šalies nacionalinė įstaiga, vertimo gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jei kyla pagrįstų abejonių. Jei dokumentą išdavė ne jūsų šalies įstaiga, valdžios institucijos gali paprašyti pateikti jo vertimą.

Geros sveikatos būklės patvirtinimo dokumentas

Gydytojo išduotas sveikatos pažymėjimas, liudijantis apie jūsų fizinę arba psichikos sveikatą, arba jūsų šalies kompetentingos institucijos išduotas fizinės arba psichikos sveikatos pažymėjimas.

Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.

Finansinės būklės patvirtinimo dokumentas

Banko išduota finansinės būklės pažyma arba kiti finansinę būklę patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui, banko išrašai).

Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.

Draudimo apsaugos patvirtinimo dokumentas

Draudimo liudijimo, draudimo sutarties kopija, kiti draudimo apsaugą arba kokias nors kitas kolektyvinės apsaugos nuo profesinės atsakomybės priemones patvirtinantys dokumentai.

Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.

Papildoma informacija apie rengimo trukmę ir turinį

Ugdymo planas, nuorašai, prie diplomo pridedamas dokumentas arba kita informacija apie bendrą studijų trukmę, studijuotus dalykus, kiekvienam iš tų dalykų skirtą laiko dalį ir prireikus teorinio ir praktinio mokymo trukmės santykį.

Įspėjimas

Šios informacijos pateikti nereikia, jei esate slaugytojas arba vaistininkas ir jūsų kvalifikacija pripažįstama automatiškai.

Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.

Kitas svarbus mokymas

Dokumentai, kuriais patvirtinamas tęstinis profesinis tobulinimasis, dalyvavimas seminaruose, kitas rengimas ir mokymasis visą gyvenimą.

Įspėjimas

Šios informacijos kartu su paraiška pateikti neprivalote. Tačiau ją pateikus gali sumažėti tikimybė, kad priimančiosios šalies valdžios institucijos prieš pripažindamos jūsų kvalifikacijas paprašys atlikti profesinio tinkamumo testą arba nustatys adaptacijos laikotarpį.

Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.

Profesinė patirtis

 • Jei atvykstate iš šalies, kurioje jūsų profesija ir pasirengimas jai nėra reglamentuojami, dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad per pastaruosius 10 metų savo šalyje 1 metus dirbote pagal profesiją visą darbo dieną (arba lygiavertės trukmės laikotarpį ne visą darbo dieną), ir kuriame aiškiai nurodoma atitinkama profesinė veikla. Patvirtinamieji dokumentai gali būti kompetentingos institucijos išduoti pažymėjimai, atlyginimo lapeliai, darbdavių išduoti liudijimai arba kiti atitinkami dokumentai, jeigu juose aiškiai nurodoma atitinkama veikla.

  Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.
 • Jei kvalifikaciją įgijote ES nepriklausančioje šalyje, dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad turite bent 3 metų profesinę patirtį, ir kuriame aiškiai nurodoma atitinkama veikla. Šis dokumentas turėtų būti išduotas ES / EEE šalies, kurioje jūsų trečiojoje šalyje įgyta kvalifikacija pripažinta pirmiausiai, kompetentingos institucijos. Jei ši institucija negali patvirtinti jūsų profesinės patirties, pateikite kitą profesinės patirties patvirtinimą.

  Jei tą dokumentą išdavė jūsų šalies nacionalinė įstaiga, vertimo gali būti reikalaujama tik tuo atveju, jei kyla pagrįstų abejonių. Jei dokumentą išdavė ne jūsų šalies įstaiga, valdžios institucijos gali paprašyti pateikti jo vertimą.
 • Visais kitais atvejais teikiant paraišką pateikti dokumentų, kuriais patvirtinama jūsų profesinė patirtis, nereikia. Tačiau pateikus pažymėjimų, atlyginimo lapelių, darbdavių išduotų liudijimų arba kitų patvirtinamųjų dokumentų, gali sumažėti tikimybė, kad priimančiosios šalies valdžios institucijos prieš leisdamos jums verstis savo profesija paprašys atlikti profesinio tinkamumo testą arba nustatys adaptacijos laikotarpį.

  Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.

Informacija apie vienodas kvalifikacijos sąlygas

Jūsų šalies kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pagal nacionalinę teisę savo šalyje turite teisę dirbti pagal savo profesiją, nors jūsų kvalifikacija nebeatitinka taikomų nacionalinių reikalavimų.

Vertimas. Valdžios institucijos gali paprašyti pateikti šio dokumento vertimą.

Kiti dokumentai (neprivaloma)

Taip pat galite įkelti dokumentą, patvirtinantį kalbų mokėjimą, gyvenimo aprašymą ir t. t. Jūsų paraiška nebus vertinama remiantis šiais dokumentais.

Šių dokumentų vertimų nereikalaujama, tačiau, jei norite, galite juos pateikti.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: