Последна проверка: 14/03/2023

Професионални квалификации: документи във връзка с вашето заявление за признаване на квалификация

Документ, удостоверяващ гражданство / самоличност

Копие на паспорт или лична карта И:

 • Ако името ви се е променило и в различните документи фигурират различни имена, добавете копие на удостоверение за брак или друг подобен документ.
 • Ако мястото на раждане не е посочено във вашия паспорт или лична карта, добавете удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ мястото на раждане.
 • Ако не сте гражданин на страна от ЕС, добавете документ, удостоверяващ, че сте член на семейството на гражданин на ЕС или че имате статут на дългосрочно пребиваващ или бежанец в страна от ЕС, че притежавате синя карта на Европейския съюз или друго доказателство за права в ЕС. Проверете в съответните национални органи .

Превод на лични карти и паспорти не е необходим, но компетентните органи могат да поискат от вас превод на други документи, които представяте.

Доказателство за законно установяване

Удостоверение от компетентен орган / удостоверение от професионална организация / копие на професионален лиценз / извлечение от търговски регистър или други документи, потвърждаващи, че отговаряте на всички условия за упражняване на професията във вашата страна по произход и че не сте лишен от правото да упражнявате професията (т.е. вие сте „законно установен" във вашата страна по произход).

Ако документът е издаден от национален орган във вашата страна по произход, превод може да се изисква само в случай на обосновани съмнения. Ако той не е издаден от орган във вашата страна, органите могат да поискат превод.

Доказателство за професионални квалификации или компетентности

Копие на диплома или друг равностоен документ.

Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.

Предупреждение

За медицински сестри и фармацевти: ако вашата диплома е включена в този списък (Приложение V) и обучението ви е започнало след посочената референтна дата, можете да се ползвате от автоматично признаване, като освен това не е необходим превод, ако свидетелството ви за квалификация е издадено във вашата настояща страна по произход.

Като медицинска сестра или фармацевт можете също така да се възползвате от автоматично признаване, ако имате право на едно от следните удостоверения:

 • Удостоверение за съответствие: удостоверение, че вашата квалификация отговаря на хармонизираните минимални изисквания за обучение на ЕС.
 • Удостоверение за промяна на наименованието на професионална квалификация: документ, удостоверяващ промяна на наименованието, ако вашата квалификация отговаря на хармонизираните минимални изисквания за обучение на ЕС, но точното ѝ наименование не е в списъка.
 • Удостоверение за придобити права: удостоверение, че сте упражнявали професията си поне 3 последователни години през последните 5 години, предшестващи датата на удостоверението – дори ако вашата професионална квалификация не отговаря на минималните изисквания за обучение.

Ако тези документи са издадени от национален орган във вашата страна по произход, превод може да се изисква само в случай на обосновани съмнения. Ако те не са издадени от орган във вашата страна, органите могат да поискат превод.

Доказателство за почтеност / добра репутация / липса на производство по несъстоятелност

Удостоверение за почтеност или добра репутация и/или удостоверение, че не сте обявен в несъстоятелност, издадено от компетентен орган във вашата страна по произход.

Ако органите във вашата държава по произход не издават такива документи, може да се наложи да предоставите клетвена декларация, заверена от компетентен орган или нотариус.

Ако документът е издаден от национален орган във вашата страна по произход, превод може да се изисква само в случай на обосновани съмнения. Ако той не е издаден от орган във вашата страна, органите могат да поискат превод.

Доказателство за липса на забрана или временно отстраняване от упражняването на професия

Доказателство за липса на временно или окончателно отстраняване от упражняването на професията или за липса на осъдителни присъди.

Ако документът е издаден от национален орган във вашата страна по произход, превод може да се изисква само в случай на обосновани съмнения. Ако той не е издаден от орган във вашата страна, органите могат да поискат превод.

Доказателство за добро здраве

Издадено от лекар медицинско свидетелство, удостоверяващо вашето физическо или психическо здраве, или свидетелство за физическо или психическо здраве, издадено от компетентен орган във вашата страна.

Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.

Доказателство за финансово състояние

Удостоверение за финансово състояние, издадено от банка, или други документи (напр. банкови извлечения).

Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.

Доказателство за застраховка

Копие от застрахователна полица, застрахователен договор, друг документ за застрахователно покритие или друго доказателство за колективна защита за професионална отговорност.

Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.

Допълнителна информация за продължителността и съдържанието на обучението

Учебна програма, академична справка, приложение към диплома или друг източник на информация за общата продължителност на обучението, изучаваните учебни дисциплини, включително времето, определено за всеки отделен предмет, и когато е уместно, съотношението между теоретичната и практическата част.

Предупреждение

Не е необходимо да предоставяте тази информация, ако сте медицинска сестра или фармацевт и се ползвате от автоматично признаване.

Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.

Други обучения от значение

Доказателство за непрекъснато професионално развитие, участие в семинари, други обучения и учене през целия живот.

Предупреждение

Не сте длъжен да представяте тази информация с вашето заявление. Тя обаче може да помогне за намаляване на риска органите на приемащата държава да поискат от вас да положите изпит за правоспособност или да преминете период на приспособяване, преди да признаят квалификациите ви.

Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.

Професионален опит

 • Ако сте от страна, в която вашата професия или обучение не са регулирани – документ, удостоверяващ, че сте практикували професията си на пълно работно време в продължение на 1 година (или еквивалентен период от време на непълно работно време) през последните 10 години, в който ясно са описани извършваните професионални дейности. За доказателство могат да послужат удостоверение, издадено от компетентен орган, фишове за заплата, удостоверения от работодатели или други подобни документи, при условие че в тях ясно се посочват съответните дейности.

  Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.
 • Ако вашата квалификация не е от страна от ЕС – документ, удостоверяващ, че имате най-малко 3 години професионален опит, в който ясно се посочва професионалната ви дейност. Този документ трябва да бъде издаден от съответния компетентен орган в страната от ЕС / ЕИП, която първа е признала вашата квалификация, придобита в трета държава. Ако този орган не е в състояние да удостовери професионалния ви опит, моля, представете друго доказателство за професионален опит.

  Ако документът е издаден от национален орган във вашата страна по произход, превод може да се изисква само в случай на обосновани съмнения. Ако той не е издаден от орган във вашата страна, органите могат да поискат превод.
 • Във всички други случаи, за да подадете заявление, не е необходимо да представяте доказателство за професионален опит. Представянето на удостоверения, фишове за заплати, удостоверения от работодатели или други подобни доказателства може да помогне за намаляване на риска органите на приемащата държава да поискат от вас да положите изпит за правоспособност или да преминете период на приспособяване, преди да ви разрешат да практикувате професията.

  Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.

Информация за равното третиране по отношение на квалификациите

Документ, издаден от компетентния орган във вашата страна по произход, потвърждаващ, че имате право да упражнявате професията си в тази страна съгласно националното законодателство, въпреки че вашата квалификация вече не отговаря на приложимите национални изисквания.

Преводи: компетентните органи могат да поискат от вас превод на този документ.

Други документи (незадължителни)

Можете също да приложите доказателство за владеене на езици, автобиография и т.н. Вашето заявление няма да бъде оценявано въз основа на тези документи.

Преводи не са необходими, но могат да бъдат предоставени на доброволен принцип.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: