Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 20/05/2022

Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotlusele lisatavad dokumendid

Kodakondsust/isikut tõendav dokument

Koopia passist või isikutunnistusest JA:

 • kui teie nimi on muutunud ja üleslaaditavatel eri dokumentidel esineb erinev nimi, siis abielutunnistuse koopia või muu asjaomane dokument;
 • kui teie passis või isikutunnistusel ei ole märgitud sünnikohta, siis sünnitunnistus või muu sünnikohta tõendav dokument;
 • kui te ei ole ELi riigi kodanik, siis dokument, mis tõendab, et olete ELi riigi kodaniku pereliige või teil on liikmesriigis pikaajalise elaniku või pagulase staatus või teil on Euroopa Liidu sinine kaart või muu dokument, mis tõendab, et teil võib olla luba kasutada ELi õigusi. Uurige vastutavatelt riiklikelt asutustelt en , milliseid dokumente peate esitama.

Isikutunnistust ja passi ei ole vaja tõlkida; ametiasutused võivad aga paluda muude dokumentide tõlkimist.

Ametlikku asutamist tõendav dokument

Pädeva asutuse väljastatud tunnistus / kutseorganisatsiooni väljastatud tunnistus / väljavõte äriregistrist või muu tõendav dokument, millega kinnitatakse, et vastate päritoluriigis oma kutsealal tegutsemise tingimustele ja teil ei ole keelatud oma kutsealal tegutseda (s.t te olete oma päritoluriigis „ametlikult asutatud").

Kui dokumendi andis välja teie päritoluriigi asutus, võib tõlget nõuda ainult õigustatud kahtluste korral. Kui dokumendi väljaandja ei ole teie päritoluriigi asutus, võivad ametiasutused nõuda dokumendi tõlkimist.

Kvalifikatsiooni või erialast pädevust tõendav dokument

Diplomi või muu kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia.

Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.

Hoiatus

Õed ja proviisorid: kui teie diplom on loetletud siinses nimekirjas (V lisa) ja te alustasite õpinguid pärast selles nimetatud võrdluskuupäeva, kuulub teie kvalifikatsioon automaatselt tunnustamisele ning teie dokumente ei ole vaja tõlkida, kui teie diplom on välja antud teie praeguses koduriigis.

Õe või proviisori puhul saab automaatset tunnustamist kasutada ka siis, kui teil on üks järgmistest dokumentidest.

 • Vastavussertifikaat: dokument, millega kinnitatakse, et teie kvalifikatsioon vastab koolituse ühtlustatud miinimumnõuetele.
 • Kvalifikatsiooni nimetuse muutumise tõend: dokument, millega kinnitatakse nimetuse muutumist, kui teie kvalifikatsioon vastab ELi koolituse ühtlustatud miinimumnõuetele, kuid täpne nimetus ei ole loetletud.
 • Omandatud õiguste tunnistus: tunnistus, millega kinnitatakse, et olete oma kutsealal tunnistuse väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul tegutsenud vähemalt 3 järjestikust aastat, isegi juhul, kui teie kvalifikatsioon ei vasta ELi koolituse ühtlustatud miinimumnõuetele.

Kui need dokumendid andis välja teie päritoluriigi asutus, võib tõlget nõuda ainult õigustatud kahtluste korral. Kui dokumentide väljaandja ei ole teie päritoluriigi asutus, võivad ametiasutused nõuda dokumentide tõlkimist.

Head mainet / laitmatut reputatsiooni / pankroti väljakuulutamise puudumist tõendav dokument

Päritoluriigi pädeva ameti väljastatud dokument, millega tõendatakse teie head mainet ja laitmatut reputatsiooni ja/või seda, et teie suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti.

Kui teie päritoluriigi ametiasutused ei väljasta selliseid dokumente, peate võib olla esitama asjaomase organi või notari kinnitatud vandetõotuse.

Kui dokumendi andis välja teie päritoluriigi asutus, võib tõlget nõuda ainult õigustatud kahtluste korral. Kui dokumendi väljaandja ei ole teie päritoluriigi asutus, võivad ametiasutused nõuda dokumendi tõlkimist.

Tõend kutsealal tegutsemise peatamise või keelamise puudumise kohta

Dokument, millega kinnitatakse, et teie suhtes ei ole kehtestatud ajutist või lõplikku keeldu kutsealal tegutseda ega kriminaalkaristust.

Kui dokumendi andis välja teie päritoluriigi asutus, võib tõlget nõuda ainult õigustatud kahtluste korral. Kui dokumendi väljaandja ei ole teie päritoluriigi asutus, võivad ametiasutused nõuda dokumendi tõlkimist.

Head tervislikku seisundit tõendav dokument

Arsti väljastatud tervisetõend, mis kinnitab teie füüsilist ja vaimset tervist, või päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud dokument, millega tõendatakse füüsilist ja vaimset tervist.

Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.

Usaldusväärset finantsolukorda tõendav dokument

Panga väljastatud tõendav dokument usaldusväärse finantsolukorra kohta või muu asjaomane tõend (nt pangaväljavõte).

Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.

Kindlustuskatet tõendav dokument

Kindlustuspoliisi/kindlustuslepingu koopia, muu tõendav dokument kindlustuskatte kohta või muu tõend erialase vastutuse osas ühist kaitset pakkuva meetme kohta.

Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.

Täiendav teave seoses koolituse kestuse ja sisuga

Õppekava, akadeemiline õiend, diplomi lisa või muu teie õpingute kestust kinnitav dokument, õpitud ained, sealhulgas igale ainele pühendatud ajaline osakaal ning vajaduse korral teoreetilise ja akadeemilise õppe jaotumine.

Hoiatus

Seda teavet ei ole vaja esitada, kui olete õde või proviisor ja teie puhul saab kasutada automaatset tunnustamist.

Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.

Muud asjakohased koolitused

Tõendid pideva kutsealase arengu, seminaridel osalemise, muude koolituste ja elukestva õppe kohta.

Hoiatus

Te ei pea seda teavet esitama koos oma taotlusega, kuid sellise teabe esitamine võib vähendada riski, et vastuvõtva riigi ametiasutus palub teil enne teie kvalifikatsiooni tunnustamist läbida sobivustesti või kohanemisperioodi.

Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.

Töökogemus

 • Kui olete pärit riigist, kus teie kutseala või koolitus ei ole reguleeritud, siis dokument, millega tõendatakse, et olete tegutsenud oma kutsealal viimase kümne aasta jooksul kas ühe aasta täistööajaga või võrdväärse kestusega osalise tööajaga ning millel on selgelt märgitud asjaomased kutsealased tegevused. Sellised tõendid võivad olla pädeva asutuse väljastatud tõendav dokument, palgatõend, tööandja väljastatud kinnitus või muu asjakohane tõendav dokument tingimusel, et neil on selgelt märgitud asjaomased kutsealased tegevused.

  Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.
 • Kui olete kvalifikatsiooni omandanud EList väljaspool, siis dokument, millega tõendatakse, et teil on vähemalt kolm aastat töökogemust ja millel on selgelt märgitud teie kutsealane tegevus. Selle dokumendi peab olema välja andnud kolmanda riigi kvalifikatsiooni esimest korda tunnustanud ELi / EMP riigi asjaomane pädev asutus. Kui see asutus ei saa töökogemust kinnitada, esitage töökogemuse kohta palun muud tõendid.

  Kui dokumendi andis välja teie päritoluriigi asutus, võib tõlget nõuda ainult õigustatud kahtluste korral. Kui dokumendi väljaandja ei ole teie päritoluriigi asutus, võivad ametiasutused nõuda dokumendi tõlkimist.
 • Kõikidel muudel juhtudel ei ole töökogemuse tõendamine taotluse esitamiseks kohustuslik. Tunnistuse, palgatõendi, tööandja väljastatud kinnituse või muude asjaomaste tõendavate dokumentide esitamine võib vähendada riski, et vastuvõtva riigi ametiasutus palub teil enne kutsealal tegutsemise lubamist läbida sobivustesti või kohanemisperioodi.

  Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.

Teave kvalifikatsioonide võrdse käsitlemise kohta

Päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud dokument, millega kinnitatakse, et teil on päritoluriigi seaduste kohaselt õigus oma kutsealal tegutseda, kuigi teie kvalifikatsioon ei vasta enam riigis kohaldatavatele nõuetele.

Tõlked: ametiasutused võivad paluda selle dokumendi tõlkimist.

Muud dokumendid (vabatahtlik)

Võite üles laadida ka oma keeleoskust tõendavaid dokumente, elulookirjelduse jne. Neid dokumente ei kasutata teie taotluse hindamisel.

Tõlkeid ei ole vaja, kuid need võib soovi korral esitada.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: