Poslední kontrola: 14/03/2023

Odborná kvalifikace – dokumenty potřebné k jejímu uznání

Doklad o státní příslušnosti či průkaz totožnosti

Budete potřebovat kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu a:

 • jestliže se vaše jméno změnilo a na jednotlivých dokumentech, které nahráváte, je odlišné jméno – také kopii oddacího listu či jiného podobného dokumentu
 • jestliže ve vašem pasu nebo občanském průkazu není uvedeno místo narození – rodný list nebo jiný dokument dokládající vaše místo narození
 • jestliže nejste státním příslušníkem některé ze zemí EU – dokument prokazující, že jste rodinným příslušníkem občana EU, nebo máte trvalý pobyt či status uprchlíka v některé ze zemí Unie, nebo jste držitelem modré karty EU nebo jakýkoli jiný relevantní doklad o tom, že smíte využívat práv EU. Vše si ověřte u příslušného vnitrostátního orgánu .

Překlad občanského průkazu či cestovního pasu není nutný. Úřady vás však mohou požádat, abyste dodali překlad jiných dokumentů, které jste předložili.

Doklad o usazení

Osvědčení vydané příslušným orgánem či profesní organizací nebo kopie profesní licence nebo výpis z obchodního rejstříku či jakýkoli jiný doklad, že splňujete všechny podmínky potřebné k výkonu své profese v domovské zemi a že vám nebylo zakázáno ji vykonávat (tzn. že jste v domovské zemi „usazeni").

Pokud tento doklad vydal vnitrostátní orgán v domovské zemi, překlad může být požadován pouze v případě odůvodněných pochybností. Jestliže jej orgán v domovské zemi nevydal, mohou příslušné orgány překlad vyžadovat.

Doklady o dosažené kvalifikaci nebo odborné způsobilosti

Kopie vašeho diplomu či jiného rovnocenného dokladu o dosažené kvalifikaci.

Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.

Pozor!

Pro zdravotní sestry a farmaceuty – pokud je typ vašeho diplomu uveden zde (příloha 5) a vaše odborná příprava začala až po uvedeném referenčním datu, můžete využít automatické uznávání. Jestliže jste navíc diplom získali v zemi, kde máte v současné době bydliště, nemusíte si pořizovat ani překlad.

Jako zdravotní sestra nebo farmaceut můžete automatické uznávání využít rovněž v případě, že vlastníte jeden z následujících dokladů:

 • prohlášení o shodě: osvědčení, že vaše kvalifikace splňuje minimální požadavky na odbornou přípravu harmonizované na úrovni EU
 • osvědčení o změně názvu dosažené kvalifikace: doklad potvrzující změnu označení, pokud vaše kvalifikace splňuje minimální požadavky na odbornou přípravu harmonizované na úrovni EU, ale její přesný název na seznamu není
 • osvědčení o nabytých právech: osvědčení, že jste své povolání v průběhu posledních 5 let před datem vydání osvědčení vykonávali alespoň 3 roky po sobě, i když vaše dosažená kvalifikace nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu.

Pokud tyto doklady vydal vnitrostátní orgán v domovské zemi, překlad může být požadován pouze v případě odůvodněných pochybností. Jestliže je orgán v domovské zemi nevydal, mohou příslušné orgány překlad vyžadovat.

Doklad o bezúhonnosti /osvědčení o dobré pověsti / potvrzení o solventnosti

Osvědčení potvrzující vaši bezúhonnost nebo osvědčení, že nejste v konkurzním řízení, vydané příslušným úřadem v domovské zemi.

Pokud orgány ve vaší zemi takové doklady nevydávají, budete možná muset poskytnout čestné prohlášení potvrzené příslušným orgánem nebo notářem.

Pokud tento doklad vydal vnitrostátní orgán v domovské zemi, překlad může být požadován pouze v případě odůvodněných pochybností. Jestliže jej orgán v domovské zemi nevydal, mohou příslušné orgány překlad vyžadovat.

Doklad o tom, že vaše činnost nebyla pozastavena ani zakázána

Doklad o tom, že vám nebyl dočasné ani trvale pozastaven výkon vaší profese, nebo o tom, že jste nebyli trestně stíháni.

Pokud tento doklad vydal vnitrostátní orgán v domovské zemi, překlad může být požadován pouze v případě odůvodněných pochybností. Jestliže jej orgán v domovské zemi nevydal, mohou příslušné orgány překlad vyžadovat.

Doklad o zdravotní způsobilosti

Lékařské osvědčení o vašem fyzickém či duševním zdraví vydané lékařem nebo příslušným orgánem v domovské zemi.

Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.

Doklad o finanční situaci

Osvědčení o finanční situaci vydané bankou nebo jiný příslušný doklad (např. výpisy z účtu).

Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.

Doklad o pojištění

Kopie pojistky, pojistné smlouvy, jiný doklad o pojistném krytí či kolektivní ochraně v rámci vaší profesní odpovědnosti.

Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.

Další informace o délce a obsahu odborné přípravy

Učební plán, přepis záznamů z indexu, dokument vydaný spolu s diplomem nebo jiný zdroj informací o celkové délce vašeho studia, studovaných předmětech, včetně doby jejich studia a v případě potřeby také rozdělení mezi teoretickou a praktickou část.

Pozor!

Tyto informace poskytovat nemusíte, pokud jste zdravotní sestra nebo farmaceut a máte nárok na automatické uznání své profese.

Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.

Další relevantní odborná příprava

Doklad o trvalém profesním rozvoji, účasti na seminářích, další odborné přípravě a celoživotním vzdělávání.

Pozor!

Tyto informace nemusíte spolu s přihláškou poskytovat. Jejich poskytnutím se však můžete vyhnout tomu, že vás orgány hostitelské země vyzvou k tomu, abyste předtím, než vaši kvalifikaci uznají, složili zkoušku způsobilosti nebo absolvovali adaptační období.

Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.

Odborná praxe

 • Pokud pocházíte ze země, kde vaše povolání nebo odborná příprava není regulována, musíte předložit doklad o tom, že jste během posledních 10 let vykonávali své povolání minimálně po dobu 1 roku na plný úvazek (nebo po ekvivalentní dobu, pokud šlo o částečný úvazek). V dokumentu musí být zřetelně uvedena prováděná odborná činnost. Může se jednat o osvědčení vydané příslušným orgánem, výplatní pásky, potvrzení od zaměstnavatele nebo jiné relevantní dokumenty, pokud je v nich zřetelně uvedena dotyčná činnost.

  Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.
 • Pokud jste svou kvalifikaci získali v zemi mimo EU, musíte předložit doklad o tom, že máte za sebou nejméně 3 roky odborné praxe. V dokumentu musí být zřetelně uvedena vaše odborná činnost. Tento doklad by měl být vydán příslušným orgánem v zemi EU či EHP, kde byla poprvé uznána vaše kvalifikace získána v třetí zemi. Pokud tento orgán není schopen vaši odbornou praxi potvrdit, musíte předložit jiný doklad.

  Pokud tento doklad vydal vnitrostátní orgán v domovské zemi, překlad může být požadován pouze v případě odůvodněných pochybností. Jestliže jej orgán v domovské zemi nevydal, mohou příslušné orgány překlad vyžadovat.
 • Ve v šech ostatních případech nemusíte k přihlášce žádný doklad o odborné praxi přikládat. Předložením osvědčení, výplatních pásek, potvrzení od zaměstnavatele nebo jiných relevantních dokladů se však můžete vyhnout tomu, že vás orgány hostitelské země vyzvou k tomu, abyste předtím, než vám dovolí praxi vykonávat, složili zkoušku způsobilosti nebo absolvovali adaptační období.

  Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.

Informace o rovném zacházení s kvalifikacemi

Doklad vydaný příslušným orgánem v domovské zemi, který potvrzuje, že máte právo vykonávat svou profesi v domovské zemi podle vnitrostátního práva, i když vaše kvalifikace už nesplňuje příslušné vnitrostátní požadavky.

Úřady vás mohou požádat, abyste dodali překlad tohoto dokumentu.

Ostatní doklady (nepovinné)

Můžete také nahrát doklad o znalosti cizích jazyků, životopis apod. Vaše žádost však nebude posuzována na základě těchto dokumentů.

Překlad v tomto případě není zapotřebí, můžete ho však dodat.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: