L-aħħar verifika: 14/03/2023

Kwalifiki professjonali: dokumenti għall-applikazzjoni tar-rikonoxximent tiegħek

Prova ta' nazzjonalità/identità

Kopja tal-passaport jew tal-karta tal-identità tiegħek U:

 • Jekk ismek inbidel u jidher isem differenti fuq id-diversi dokumenti li qed tapplowdja: kopja taċ-ċertifikat taż-żwieġ jew kwalunkwe dokument rilevanti ieħor.
 • Jekk il-post tat-twelid mhux indikat fil-passaport jew fil-karta tal-identità tiegħek, ċertifikat jew dokument li jipprova l-post tat-twelid tiegħek.
 • Jekk m'intix ċittadin ta' pajjiż tal-UE: dokument li jixhed li inti membru tal-familja ta' ċittadin tal-UE, jew għandek status ta' residenza fit-tul jew status ta' refuġjat f'pajjiż tal-UE, jew għandek Karta Blu tal-Unjoni Ewropea, jew kwalunkwe evidenza rilevanti li tipprova li int tista' tibbenefika mid-drittijiet tal-UE. Jekk jogħġbok iċċekkja mal- awtoritajiet nazzjonali .

Mhumiex meħtieġa t-traduzzjonijiet tal-karti tal-identità u tal-passaporti; l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dokumenti oħrajn li int tissottometti.

Prova ta' stabbiliment legali

Ċertifikat minn awtorità kompetenti / ċertifikat minn korp professjonali / kopja ta' liċenzja professjonali / estratt minn reġistru tan-negozju jew kwalunkwe evidenza dokumentarja oħra li tikkonferma li int tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha biex tipprattika l-professjoni tiegħek fil-pajjiż domiċiljari tiegħek u li m'intix ipprojbit milli tipprattikaha (inti "stabbilit legalment" fil-pajjiż domiċiljari tiegħek).

Jekk dan id-dokument inħareġ minn korp nazzjonali fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, it-traduzzjoni tista' tiġi biss mitluba fil-każ ta' dubji ġġustifikati. Jekk ma nħariġx minn korp fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni.

Evidenza ta' kwalifiki formali jew ta' kompetenzi professjonali

Kopja tad-diploma jew ta' kwalifika rilevanti oħra tiegħek.

Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.

Twissija

Għall-infermieri jew il-farmaċisti: jekk id-diploma tiegħek hi elenkata hawnhekk (Anness V) u t-taħriġ tiegħek beda wara d-data ta' referenza msemmija, tista' tibbenefika minn rikonoxximent awtomatiku - u ma għandekx bżonn ta' kwalunkwe traduzzjoni jekk il-kwalifika tiegħek inħarġet mill-pajjiż domiċiljari tiegħek.

Bħala infermier jew farmaċist tista' wkoll tibbenefika minn rikonoxximent awtomatiku jekk int intitolat għal wieħed minn dawn li ġejjin:

 • Ċertifikat ta' konformità: ċertifikat li jiddikjara li l-kwalifika tiegħek tissodisfa r-rekwiżiti minimi ta' taħriġ armonizzati tal-UE.
 • Ċertifikat għal tibdil ta' titolu ta' kwalifika formali: dokument li jattesta bidla ta' denominazzjoni jekk il-kwalifika tiegħek tissodisfa r-rekwiżiti minimi ta' taħriġ armonizzati tal-UE, iżda t-titolu preċiż tagħha mhux fil-lista.
 • Ċertifikat ta' drittijiet akkwistati: ċertifikat li jattesta li eżerċitajt il-professjoni tiegħek għal tal-anqas 3 snin konsekuttivi matul l-aħħar 5 snin qabel id-data taċ-ċertifikat – anke jekk il-kwalifika formali tiegħek ma tissodisfax ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ tal-UE.

Jekk dawn id-dokumenti nħarġu minn korp nazzjonali fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, it-traduzzjoni tista' tiġi biss mitluba fil-każ ta' dubji ġġustifikati. Jekk ma nħarġux minn korp fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni.

Prova ta' karattru tajjeb / reputazzjoni / ebda falliment

Ċertifikat li jattesta karattru jew reputazzjoni tajba u/jew ċertifikat li jattesta li ma ġejtx iddikjarat fallut maħruġ minn awtorità kompetenti fil-pajjiż domiċiljari tiegħek.

Jekk l-awtoritajiet tal-pajjiż domiċiljari tiegħek ma joħorġux dawn id-dokumenti, jista' jkollok bżonn li tipprovdi dikjarazzjoni b'ġurament iċċertifikata minn awtorità rilevanti jew nutar.

Jekk dan id-dokument inħareġ minn korp nazzjonali fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, it-traduzzjoni tista' tiġi biss mitluba fil-każ ta' dubji ġġustifikati. Jekk ma nħariġx minn korp fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni.

Prova ta' assenza ta' sospensjoni jew projbizzjoni mill-prattika

Prova ta' assenza ta' rtirar temporanju jew ta' sospensjoni definittiva milli teżerċita l-professjoni tiegħek, jew in-nuqqas ta' eżistenza ta' kundanni kriminali.

Jekk dan id-dokument inħareġ minn korp nazzjonali fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, it-traduzzjoni tista' tiġi biss mitluba fil-każ ta' dubji ġġustifikati. Jekk ma nħariġx minn korp fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni.

Prova ta' saħħa tajba

Ċertifikat mediku maħruġ minn tabib li jattesta s-saħħa mentali jew fiżika tiegħek jew ċertifikat ta' saħħa fiżika jew mentali maħruġa minn awtorità kompetenti fil-pajjiż domiċiljari tiegħek.

Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.

Prova ta' mezzi finanzjarji

Ċertifikat tal-qagħda finanzjarja maħruġ minn bank jew prova rilevanti oħra (p.e. rendikonti bankarji).

Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.

Prova ta' kopertura tal-assigurazzjoni

Kopja tal-polza tal-assigurazzjoni, kuntratt tal-assigurazzjoni, prova oħra ta' kopertura tal-assigurazzjoni, jew prova oħra ta' protezzjoni kollettiva għar-responsabbiltà professjonali tiegħek.

Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.

Informazzjoni addizzjonali dwar it-tul ta' żmien u l-kontenut tat-taħriġ

Kurrikulu, traskrizzjoni ta' rekords, dokument li jissupplimenta diploma jew sors ieħor ta' informazzjoni dwar it-tul taż-żmien totali tal-istudji tiegħek, suġġetti li studjajt inkluż il-proporzjon ta' ħin allokat għal kull suġġett, u fejn xieraq, id-diviżjoni bejn il-partijiet teoretiċi u prattiċi.

Twissija

Din l-informazzjoni ma għandhiex għaliex tiġi pprovduta jekk int infermier jew farmaċist u tibbenefika minn rikonoxximent awtomatiku.

Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.

Taħriġ rilevanti ieħor

Prova ta' żvilupp professjonali kontinwu, parteċipazzjoni f'seminars, attivitajiet ta' taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ieħor.

Twissija

M'intix obbligat li tissottometti din l-informazzjoni fl-applikazzjoni tiegħek. Madankollu, hi tista' tgħin biex tnaqqas ir-riskju li l-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti jitolbuk tagħmel aptitude test jew tgħaddi minn perjodu ta' adattament qabel ma jirrikonoxxu l-kwalifiki tiegħek.

Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.

Esperjenza professjonali

 • Jekk ġej minn pajjiż fejn il-professjoni jew it-taħriġ tiegħek mhux regolat, dokument li jipprova li eżerċitajt il-professjoni tiegħek fuq bażi full-time għal sena (jew għal tul ta' żmien ġenerali ekwivalenti fuq bażi part-time) matul l-aħħar 10 snin u li b'mod ċar jidentifika l-attivitajiet professjonali kkonċernati. Din ix-xorta ta' prova tista' tinkludi ċertifikat mogħti minn awtorità kompetenti, payslips, attestazzjoni minn dawk li ħaddmuk jew dokumenti rilevanti oħrajn, sakemm huma jidentifikaw b'mod ċar l-attivitajiet ikkonċernati.

  Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.
 • Jekk il-kwalifika mhix minn pajjiż tal-UE, dokument li jiċċertifika li għandek tal-anqas 3 snin ta' esperjenza professjonali u li jidentifika b'mod ċar l-attività professjonali tiegħek. Dan id-dokument għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti rilevanti fil-pajjiż tal-UE / taż-ŻEE li rrikonoxxiet għall-ewwel darba l-kwalifika tat-terza pajjiż; jekk din l-awtorità ma tkunx tista' tiċċertifika l-esperjenza professjonali tiegħek, jekk jogħġbok ipprovdi prova oħra ta' esperjenza professjonali.

  Jekk dan id-dokument inħareġ minn korp nazzjonali fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, it-traduzzjoni tista' tiġi biss mitluba fil-każ ta' dubji ġġustifikati. Jekk ma nħariġx minn korp fil-pajjiż domiċiljari tiegħek, l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni.
 • Fil- każijiet l-oħra kollha, il-prova ta' esperjenza professjonali mhix obbligatorja biex tissottometti applikazzjoni. Madankollu s-sottomissjoni ta' ċertifikati, payslips, attestazzjonijiet minn dawk li ħaddmuk jew evidenza rilevanti oħra tista' tgħin biex jitnaqqas ir-riskju li l-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti jitolbuk tagħmel aptitude test jew tgħaddi minn perjodu ta' adattament qabel ma jirrikonoxxu l-kwalifiki tiegħek.

  Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.

Informazzjoni dwar trattament ugwali ta' kwalifiki

Dokument maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż domiċiljari tiegħek li jikkonferma li int għandek id-dritt li tipprattika l-professjoni tiegħek fil-pajjiż domiċiljari tiegħek skont il-liġi nazzjonali, għalkemm il-kwalifika tiegħek ma għadhiex tissodisfa r-rekwiżiti nazzjonali applikabbli.

Traduzzjonijiet: l-awtoritajiet jistgħu jitolbu t-traduzzjoni ta' dan id-dokument.

Dokumenti oħra (fakultattivi)

Tista' wkoll tapplowdja prova tal-għarfien tiegħek tal-lingwi, curriculum vitae, eċċ. L-applikazzjoni tiegħek mhix se tiġi vvalutata fuq il-bażi ta' dawn id-dokumenti.

Mhumiex meħtieġa t-traduzzjonijiet, iżda jistgħu jiġu pprovduti fuq bażi volontarja.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: