L-aħħar verifika: 18/02/2020

Il-familja ta' min qed ifittex xogħol

Il-Brexit affettwak?

Mistoqsijiet u Tweġibiet –id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, kif indikati fil-Ftehim dwar il-Ħruġ

Fl-1 ta’ Jannar 2021, se jinbidlu r-regoli għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit jew sejrin hemm. L-istess japplika għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu f’pajjiż tal-UE jew li jiċċaqilqu lejn pajjiż tal-UE.

Għandi residenza permanenti fir-Renju Unit/fl-UE jew ser niksibha matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza permanenti fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Madankollu, fir-Renju Unit, trid tapplika l-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Ngħix fir-Renju Unit/fl-UE iżda m’jienx intitolat għal residenza permanenti

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza attwali tagħkom fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Fir-Renju Unit, madankollu trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Irrid niċċaqlaq lejn ir-Renju Unit/l-UE.

Int u l-membri tal-familja tiegħek tistgħu tmorru fir-Renju Unit jew f’pajjiż tal-UE skont ir-regoli attwali tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2020. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Għalhekk, fir-Renju Unit trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti tiegħek jekk tridx tirreġistra u jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Nixtieq immur fir-Renju Unit/UE għal żjara qasira

Ir-regoli attwali dwar ir-rappurtar tal-preżenza, ir-reġistrar tar-residenza tiegħek barra, ir-reġistrar tal-familja tiegħek tal-UE, ir-reġistrar tal-familja mhux tal-UE jkomplu japplikaw ta’ mill-anqas sal-31 ta' Diċembru 2020.

Għandi bżonn l-għajnuna

Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek skont il-liġi tal-UE mhumiex qed jiġu rispettati, ikkuntattja s-servizzi tal-assistenza tagħna.

Informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u d-drittijiet taċ-ċittadini

Jekk int ċittadin tal-UE li ċċaqlaqt lejn pajjiż ieħor tal-UE biex tfittex impjieg, ir-regoli tal-UE jagħmluha eħfef għal familtek biex tingħaqad miegħek. F'din il-paġna tista' ssib kif il-membri ta' familtek jistgħu jingħaqdu miegħek.

Anki jekk int ċittadin tal-UE, jekk int ma ċċaqlaqtx lejn pajjiż ieħor tal-UE u tgħix f'pajjiżek, ir-regoli tal-UE ma japplikawx. F'din il-każ japplikaw ir-regoli nazzjonali.

Meta tgħix sa 6 xhur barra pajjiżek

Jekk int ċittadin tal-UE li qed tfittex xogħol f' pajjiż ieħor tal-UE, martek/żewġek, uliedek, neputijietek, il-ġenituri tiegħek u nannietek, jekk huma ċittadini tal-UE, jistgħu joqgħodu miegħek, taħt l-istess kundizzjonijiet amministrattivi li japplikaw għaċ-ċittadini tal-UE.

Iċċekkja l-kundizzjonijiet u l-formalitajiet għal:

Jekk martek/żewġek, uliedek, neputijietek, il-ġenituri tiegħek u nannietek mhumiex ċittadini tal-UE, jew ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet ta' residenza għaċ-ċittadini tal-UE, xorta jistgħu joqgħodu miegħek fil-pajjiż il-ġdid tiegħek bħala membri tal-familja ta' ċittadin tal-UE li qed ifittex xogħol.

Xi pajjiżi tal-UE jirrikjedu li l-membri ta' familtek jirrappurtaw il-preżenza tagħhom lill-awtoritajiet rilevanti (normalment fil-muniċipju jew fl-istazzjoni tal-pulizija lokali) f'perjodu raġonevoli ta' żmien mill-wasla tagħhom.

Il-karta ta' residenza

Membri tal-familja li mhumiex mill-UE ta' ċittadini tal-UE jistgħu jiġu mitluba japplikaw għal karta ta' residenza.

Trattament ugwali

Matul iż-żmien li jkunu qed joqogħdu fil-pajjiż ġdid tiegħek, martek/żewġek, uliedek, neputijietek u l-ġenituri tiegħek u nannietek għandhom ikunu trattati bħaċ-ċittadini tal-pajjiż, speċjalment f'dak li jirrigwarda l-aċċess għax-xogħol, il-paga, ir-reġistrazzjoni fl-iskejjel eċċ.

Talba biex titlaq / Tkeċċija

Martek/żewġek, uliedek, neputijietek, jew il-ġenituri tiegħek unannietek jistgħu jgħixu fil-pajjiż tiegħek sakemm jibqgħu jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' residenza. Jekk ma jagħmlux dan, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jitolbuhom jitilqu.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż il-ġdid tiegħek jista' jiddeċiedi li jkeċċihom għal raġunijiet ta' politika jew ta' sigurtà pubblika, iżda dan biss jekk ikun ippruvat li huma ta' theddida serja ħafna.

Id-deċiżjoni ta' tkeċċija jew it-talba biex iħallu l-pajjiż għanda tingħatalhom bil-miktub. Din għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha u tispeċifika kif jistgħu jappellaw u kemm għandhom żmien biex jagħmlu dan.

Meta tgħix barra pajjiżek għal aktar minn 6 xhur

Martek/żewġek, uliedek, neputijietek, jew il-ġenituri tiegħek, nannietek, kemm jekk huma u kemm jekk mhumiex mill-UE, jistgħu joqgħodu miegħek fil-pajjiż il-ġdid tiegħek taħt ċerti kundizzjonijiet:

  • jekk tlift xogħlok wara li ħdimt fil-pajjiż il-ġdid tiegħek, għandek tkun tista' turi dan u tissodisfa l-kundizzjonijiet neċessarji, JEW
  • jekk qed tfittex l-ewwel xogħol fil-pajjiż il-ġdid tiegħek, għandek tkun tista' tipprova li qed tfittex xogħol attivament u li għandek ċans realistiku li ssib xogħol.

Storja bħala eżempju

Celia hi Ġermaniża u taħdem l-Awstrija. Hi miżżewġa lil Özgür, ċattadin Turk. Özgür, bħala r-raġel ta' Celia, ingħata karta ta' residenza biex jgħix u jaħdem l-Awstrija. Wara 13-il xahar, Celia titlef xogħolha. Hi rreġistrat mas-servizz tax-xogħol tal-Awstrija u qed tfittex xogħol ġdid. Kemm Özgür u kemm Celia jistgħu jibqgħu jgħixu l-Awstrija.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Ikkondividi din il-paġna: