L-aħħar verifika: 13/05/2020

Persuni li qed ifittxu xogħol - drittijiet ta' residenza

Il-Brexit affettwak?

Mistoqsijiet u Tweġibiet –id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, kif indikati fil-Ftehim dwar il-Ħruġ

Fl-1 ta’ Jannar 2021, se jinbidlu r-regoli għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit jew sejrin hemm. L-istess japplika għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu f’pajjiż tal-UE jew li jiċċaqilqu lejn pajjiż tal-UE.

Għandi residenza permanenti fir-Renju Unit/fl-UE jew ser niksibha matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza permanenti fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Madankollu, fir-Renju Unit, trid tapplika l-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Ngħix fir-Renju Unit/fl-UE iżda m’jienx intitolat għal residenza permanenti

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza attwali tagħkom fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Fir-Renju Unit, madankollu trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Irrid niċċaqlaq lejn ir-Renju Unit/l-UE.

Int u l-membri tal-familja tiegħek tistgħu tmorru fir-Renju Unit jew f’pajjiż tal-UE skont ir-regoli attwali tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2020. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Għalhekk, fir-Renju Unit trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti tiegħek jekk tridx tirreġistra u jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Nixtieq immur fir-Renju Unit/UE għal żjara qasira

Ir-regoli attwali dwar ir-rappurtar tal-preżenza, ir-reġistrar tar-residenza tiegħek barra, ir-reġistrar tal-familja tiegħek tal-UE, ir-reġistrar tal-familja mhux tal-UE jkomplu japplikaw ta’ mill-anqas sal-31 ta' Diċembru 2020.

Għandi bżonn l-għajnuna

Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek skont il-liġi tal-UE mhumiex qed jiġu rispettati, ikkuntattja s-servizzi tal-assistenza tagħna.

Informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u d-drittijiet taċ-ċittadini

Bħala ċittadin tal-UE għandek id-dritt li tmur tfittex ix-xogħol f'pajjiż ieħor tal-UE.

Jekk kont qed taħdem f'pajjiż ieħor tal-UE u tlift xogħlok, jew jekk taħdem għal rasek u x-xogħol naqaslek, taħt ċerti kundizzjonijiet tista' żżomm id-dritt tiegħek li tgħix hemmhekk.

Agħżel sitwazzjoni

L-ewwel 6 xhur

Irrapporta l-preżenza tiegħek

Bħala persuna li qed tfittex xogħol, ma għandekx bżonn tirreġistra bħala resident għall-ewwel 6 xhur.

Iżda xi pajjiżi jobbligawk tirrapporta l-preżenza tiegħek hemm għand l-awtoritajiet rilevanti f'perjodu raġjonevoli wara li tasal: ta' spiss l-uffiċċju muniċipali jew l-għassa tal-pulizija lokali.

Irreġistra mas-servizzi tal-impjiegi

Jekk qed tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad mill-pajjiż ta' oriġini tiegħek, trid tirreġistra mas- servizz tal-impjiegi fil-pajjiż ospitanti tiegħek. Int u familtek xorta tkunu koperti mis-sistema tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek, eż. għall-ispejjeż tal-kura tas-saħħa.

Anke jekk ma tirċevix il-benefiċċji tal-qgħad mill-pajjiż ta' oriġini tiegħek jaf xorta tkun kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu: iċċekkja mal-awtorità tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż ta' oriġini tiegħek.

Waqt li tkun qiegħed kopert mill-assigurazzjoni tas-saħħa tal-pajjiż ta' oriġini tiegħek, il-proċeduri tas-saħħa jistgħu jkunu eħfef jekk għandek Karta tal-Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea (EHIC) valida.

Storja bħala eżempju

Ma għandekx għalfejn tirreġistra r-residenza tiegħek immedjatament

Marta hi Portugiża u marret tgħix Spanja 4 xhur ilu biex tipprova tfittex xogħol hemmhekk. Bħalissa qed tgħix għand ħabiba tagħha. Il-pulizija Spanjola talbuha tirreġistra r-residenza fil-muniċipju u biex tipprova li għandha biżżejjed mezzi biex issostni ruħha fi Spanja.

Bħala persuna li qed tfittex xogħol, Marta hi intitolata toqgħod fi Spanja għal tal-anqas 6 xhur mingħajr il-bżonn li tirreġistra r-residenza tagħha hemmhekk. Trid tipprova biss li hi qed tfittex xogħol attivament. L-awtoritajiet Spanjoli ma jistgħux jitolbuha turi li tista' ssostni lilha nnifisha finanzjarjament.

Għadek qed tfittex xogħol wara li jgħaddu 6 xhur

Evalwazzjoni tad-dritt tiegħek li toqgħod hemm

Jekk ma sibtx xogħol matul l-ewwel 6 xhur, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jevalwaw id-dritt tiegħek li tibqa' hemm aktar. Għal dan, se jistaqsuk għal evidenza li:

Dejjem żomm kopji tal-applikazzjonijiet għall-impjiegi li tibgħat, it-tweġibiet mill-impjegaturi potenzjali, l-istediniet għall-intervisti, eċċ.

Ma għandekx għalfejn tirreġistra mas-servizzi tal-impjiegi fil-pajjiż il-ġdid tiegħek jekk qed tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad mill-pajjiż ta' oriġini tiegħek. Iżda jekk tirreġistra, dan għandu jgħinek turi li qed tfittex xogħol attivament.

Tista' tkun iddeportat jew tintalab biex titlaq?

Il-pajjiż li qed jospitak jista' wkoll jitolbok titlaq jekk ma tistax tipprova li għandek ċans realistiku li ssib xogħol hemmhekk.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż li qed jospitak jista' jiddeportak għal raġunijiet ta' politika pubblika jew ta' sigurtà pubblika, jekk jirnexxilu juri li int ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni jew it-talba biex titlaq għandha tingħatalek bil-miktub. Għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni u tispeċifika kif tista' tappella u sa meta.

Trattament ugwali

Bħala persuna li qed tfittex xogħol, int intitolat li tiġi ttrattat bl-istess mod bħaċ-ċittadini tal-pajjiż ospitanti fir-rigward ta':

Jista' jkun li l-pajjiż ospitanti jistenna sakemm inti tistabbilixxi rabta ġenwina mas-suq tax-xogħol lokali qabel ma jagħtik xi tip ta' appoġġ finanzjarju biex jgħinek issib xogħol - bħal self b'interess baxx għall-persuni bla xogħol biex isegwu taħriġ. Li tkun fil-pajjiż u tkun qed tfittex xogħol għal perjodu raġonevoli ta' żmien jista' jitqies bħala rabta ġenwina.

Madankollu, matul iż-żjara tiegħek bħala persuna li qed tfittex xogħol, ma għandekx id-dritt għal benefiċċji soċjali mhux kontributorji.

Jekk kont qed taħdem f'pajjiż ieħor tal-UE u tlift xogħlok, jew jekk taħdem għal rasek u x-xogħol naqaslek, taħt ċerti kundizzjonijiet tista' żżomm id-dritt tiegħek li tgħix hemmhekk.

Kemm tista' ddum jiddependi minn kemm tkun ilek taħdem fil-pajjiż il-ġdid tiegħek u mit-tip ta' kuntratt li kellek qabel tlift xogħlok.

Jekk għal żmien temporanju ma tistax taħdem minħabba mard jew aċċident, tista' toqgħod hemm sakemm dik il-kundizzjoni ma tħallikx taħdem.

Trattament ugwali

Matul iż-żmien li tkun fil-pajjiż ospitanti wara li titlef xogħlok, għandek tkompli tgawdi l-istess drittijiet bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż:

Tista' tintalab li titlaq jew li tkun iddeportat?

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż ospitanti jista' jiddeportak għal raġunijiet ta' politika pubblika jew ta' sigurtà pubblika - iżda biss jekk ikun jista' juri li int ta' theddida serja. Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni għandha tingħatalek bil-miktub. Għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni u tispeċifika kif tista' tappella u sa meta.

Iċċekkja d-drittijiet tiegħek li toqgħod skont is-sitwazzjoni tiegħek:

Jekk kellek kuntratt permanenti jew kuntratt b'terminu fiss għal anqas minn sena u tlift xogħlok qabel it-tmiem tal-perjodu ta' sena, għandek dritt tibqa' fil-pajjiż ospitanti għal tal-anqas 6 xhur oħra, sakemm tkun qed tfittex xogħol.

Il-perjodu ta' 6 xhur jibda mill-mument li jispiċċa l-kuntratt tiegħek.

Ikollok tirreġistra mas-servizz pubbliku tal-impjiegi bħala persuna mingħajr xogħol b'mod involontarju u li qed tfittex xogħol.

Storja bħala eżempju

Tista' tibqa' barra pajjiżek anke jekk titlef l-impieg tiegħek

Sabrina hi Ġermaniża li marret il-Greċja biex taħdem f'lukanda żgħira. Kellha kuntratt ta' 9 xhur iżda l-impjegatur tagħha ddeċieda li jwaqqaf il-kuntratt tagħha wara l-ewwel 4 xhur. Wara li rreġistrat bħala persuna mingħajr xogħol b'mod involontarju mas-servizzi tax-xogħol Griegi, setgħet toqgħod hemm għal 6 xhur oħra waqt li bdiet tfittex xogħol ġdid.

Jekk titlef xogħlok wara li tkun ħdimt għal aktar minn sena fil-pajjiż ospitanti, għandek dritt tibqa' tgħix hemmhekk, sakemm tirreġistra bħala persuna li qed tfittex xogħol u tkompli tissodisfa l-kundizzjonijiet biex titqies bħala persuna li qed tfittex xogħol.

Biex iżżomm id-dritt li tgħix fil-pajjiż ospitanti meta titlef xogħlok jew m'intix professjonalment attiv (jekk taħdem għal rasek), għandek tirreġistra bħala persuna li qed tfittex xogħol mas-servizz tal-impjiegi fil-pajjiż ospitanti.

Tista' toqgħod hemm sakemm int irreġistrat bħala persuna li qed tfittex xogħol mas-servizz pubbliku tal-impjiegi u tkompli tissodisfa l-kundizzjonijiet meħtieġa minn xi ħadd li qed ifittex xogħol.

Jekk int tispiċċa mingħajr xogħol b'mod involontarju u tibda taħriġ vokazzjonali, għandek id-dritt li toqgħod fil-pajjiż il-ġdid tiegħek tul iż-żmien kollu tat-taħriġ tiegħek.

Jekk int spiċċajt mingħajr xogħol b'mod volontarju, għandek id-dritt li toqgħod fil-pajjiż li qed jospitak tul iż-żmien kollu tat-taħriġ tiegħek, imma biss jekk it-taħriġ ikun relatat max-xogħol li kellek.

Jekk ma jkunx relatat, tista' toqgħod fil-pajjiż il-ġdid tiegħek taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-istudenti.

Ara aktar dwar d-drittijiet u l-kundizzjonijiet għall-istudenti.

Biex iżżomm id-dritt tiegħek li tibqa' fil-pajjiż il-ġdid tiegħek għat-tul ta' żmien kollu tat-taħriġ vokazzjonali tiegħek, trid tirreġistra mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti bħala persuna li qed tfittex xogħol. Dan japplika wkoll jekk int persuna mingħajr xogħol b'mod involontarju.

Leġiżlazzjoni tal-UE

Bżonn ta' aktar tagħrif dwar ir-regoli f'pajjiż speċifiku?

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: