Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 17/06/2022

Tööotsijad – õigus elada teises ELi riigis

ELi kodanikuna on teil õigus minna tööd otsima teise ELi riiki.

Kui töötasite teises ELi riigis, kuid kaotasite töö, või kui teil pole seal füüsilisest isikust ettevõtjana enam piisavalt tööd, võite teatavatel tingimustel säilitada selles riigis elamise õiguse.

Valige olukord

Esimesed kuus kuud

Riigis viibimisest teatamine

Tööotsijana ei pea te esimese kuue kuu jooksul end elanikuna registreerima.

Mõned ELi riigid nõuavad, et teataksite oma riigis viibimisest pädevale ametiasutusele (sageli kohalik omavalitsus või politseijaoskond) mõistliku aja jooksul pärast saabumist.

Registreerimine tööturuasutuses

Kui teie koduriik maksab teile töötushüvitisi, peate end registreerima uue elukohariigi tööturuasutuses. Sellisel juhul kuulute nii teie kui ka teie pereliikmed endiselt oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi (nt tervishoiuteenustega seotud kulude hüvitamisel).

Isegi kui te ei saa töötushüvitisi oma koduriigist, võite siiski jätkuvalt olla hõlmatud selle sotsiaalkindlustussüsteemiga – kontrollige seda oma koduriigi sotsiaalkindlustusasutusest.

Kui teie koduriigi tervisekindlustus katab teie tervishoiuteenustega seotud kulud teises ELi riigis viibimise aja jooksul, on haldusmenetlused lihtsamad, kui teil on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart bg da de el en es fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv Ava välislingina .

Näide

Oma uut elukohta ei ole vaja kohe registreerida

Marta on Portugali kodanik, kes kolis neli kuud tagasi Hispaaniasse, et seal tööd leida. Praegu elab ta oma sõbra majas. Hispaania politsei nõudis, et Marta registreeriks oma uue elukoha kohalikus omavalitsuses ning tõendaks, et tal on Hispaanias viibimise ajaks olemas piisavad vahendid enda ülalpidamiseks.

Tööotsijana on Martal õigus elada Hispaanias vähemalt kuus kuud ilma seal elukohta registreerimata. Ta peab tõendama üksnes seda, et on tööotsija, kes otsib aktiivselt tööd. Hispaania ametiasutused ei saa nõuda, et ta tõendaks oma suutlikkust end rahaliselt ülal pidada.

Kui te kuue kuu jooksul tööd ei leia

Teises ELi riigis elamise õiguse kindlakstegemine

Kui teil ei õnnestunud leida töökohta riigis viibitud esimese kuue kuu jooksul, võivad riiklikud ametiasutused analüüsida, kas teil on õigus elada asjaomases riigis. Selleks tuleb teil tõendada, et:

Säilitage alati koopia oma tööavaldustest, potentsiaalsete tööandjate vastustest, kutsetest töövestlustele jne.

Te ei pea end uue elukohariigi tööturuasutuses registreerima, v.a juhul, kui saate töötushüvitisi oma koduriigist. Registreerimine aitab teil aga tõendada, et otsite aktiivselt tööd.

Kas teid saab riigist välja saata või paluda teil sealt lahkuda?

Uus elukohariik võib paluda teil riigist lahkuda, kui te ei suuda tõendada, et teil on seal ka tegelikult võimalik tööd leida.

Erandjuhtudel võib uus elukohariik otsustada teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et te kujutate endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Võrdne kohtlemine

Tööotsijana tuleb teid kohelda võrdselt teie uue elukohariigi kodanikega seoses järgmisega:

Teie uus elukohariik võib oodata, kuni teil on kohaliku tööturuga tekkinud tegelik side ning alles seejärel anda teile töö leidmise hõlbustamiseks teatavat liiki rahalist toetust (nt madala intressimääraga laenu koolitustel osalemiseks). Selliseks sidemeks võib olla näiteks riigis viibimine ning töö otsimine mõistliku aja jooksul.

Siiski ei ole teil tööotsijana riigis viibimise aja jooksul õigust saada mitteosamakselisi sotsiaaltoetusi.

Kui töötasite teises ELi riigis, kuid kaotasite töö, või kui teil pole seal füüsilisest isikust ettevõtjana enam piisavalt tööd, võite teatavatel tingimustel säilitada selles riigis elamise õiguse.

Periood, kui kauaks te võite riiki edasi jääda, sõltub sellest, kui kaua te olete oma uues elukohariigis töötanud ning mis tüüpi leping teil oli enne töö kaotamist.

Kui teil ei ole võimalik ajutiselt töötada haiguse või õnnetuse tõttu, võite riiki jääda, kuni olete jälle võimeline töötama.

Võrdne kohtlemine

Ajal, mil viibite elukohariigis pärast töö kaotamist, peavad teil olema samad õigused kui on selle riigi kodanikel, sealhulgas

Kas saab nõuda, et lahkuksite riigist, või teid riigist välja saata?

Erandjuhtudel võib teie uus elukohariik otsustada teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et te kujutate endast tõsist ohtu. Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema märgitud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Kontrollige, millised on teie õigused riiki jääda sõltuvalt teie olukorrast:

Kui teil oli tähtajatu leping või tähtajaline leping vähem kui üheks aastaks ning te kaotasite töö enne aasta möödumist, on teil õigus jääda uude elukohariiki veel vähemalt kuueks kuuks, tingimusel et otsite tööd.

Kuuekuuline ajavahemik algab hetkest, mil lõppes teie tööleping.

Peate end tööturuasutuses registreerima kui endast sõltumatutel põhjustel töötu ning hakkama tööd otsima.

Näide

Võite teise riiki elama jääda isegi juhul, kui kaotate töö

Sabrina on Saksamaa kodanik, kes läks Kreekasse, et töötada seal väikeses hotellis. Tal oli üheksakuuline leping, kuid tema tööandja otsustas selle pärast esimest nelja kuud peatada. Pärast seda, kui ta registreeris end Kreeka tööturuasutuses endast sõltumatutel põhjustel töötuna, lubati tal uut töökohta otsides veel kuueks kuuks riiki jääda.

Kui kaotate töö pärast seda, kui olete oma uues elukohariigis töötanud rohkem kui ühe aasta, jääb teile õigus seal edasi elada, tingimusel et olete seal registreeritud tööotsijana ning täidate tööotsijate suhtes kehtestatud tingimusi.

Selleks et säilitada õigus jääda teise ELi riiki pärast seda, kui olete kaotanud töö või lõpetanud oma kutsealal tegutsemise (füüsilisest isikust ettevõtjad), peate end registreerima tööotsijana selle riigi tööturuasutuses.

Saate riiki jääda nii kauaks, kuni olete tööturuasutuses tööotsijana registreeritud ning täidate tööotsijate suhtes kehtestatud tingimusi.

Kui olete töötu endast sõltumatutel põhjustel ning alustate kutseõpet, siis on teil õigus jääda uude elukohariiki kuni kutseõppe lõppemiseni.

Kui olete töötuks jäänud omal soovil, on teil õigus jääda uude elukohariiki kogu kutseõppe ajaks üksnes juhul, kui õpe on seotud teie eelmise tööga.

Kui see nii ei ole, siis saate uude elukohariiki jääda samadel tingimustel üliõpilastega.

Tutvuge üliõpilaste suhtes kehtivate tingimustega.

Selleks et säilitada õigus jääda uude elukohariiki kogu kutseõppe ajaks, peate end registreerima tööotsijana kohalikus tööturuasutuses. See kehtib ka juhul, kui olete töötu omal soovil.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: