Viimati ajakohastatud: 02/05/2019

Tööotsijad – õigus elada teises liikmesriigis

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

ELi kodanikuna on teil õigus minna tööd otsima teise ELi liikmesriiki.

Kui töötasite teises ELi liikmesriigis, kuid kaotasite töö, või kui teil pole seal füüsilisest isikust ettevõtjana enam piisavalt tööd, võite teatavatel tingimustel säilitada õiguse elada selles liikmesriigis.

Kui kolisite välismaale ja otsite seal tööd

ELi kodanikuna on teil õigus minna tööd otsima teise ELi liikmesriiki.

Esimesed kuus kuud

Olge valmis esitama oma riiklikku isikutunnistust (ID-kaarti) või passi.

Kui jääte teise ELi liikmesriiki tööd otsima vähem kui kuueks kuuks, peab teil olema kehtiv isikutunnistus või pass.

Paljudes ELi riikides peate isikutunnistust või passi alati kaasas kandma.

Nendes riikides võib teid trahvida või ajutiselt kinni pidada, kui teil isikut tõendavat dokumenti kaasas ei ole, kuid üksnes sel põhjusel ei saa teid sundida koduriiki tagasi minema.

Vaadake, kas teie elukohariigis kehtib kohustus ID-kaarti või passi alati kaasas kanda:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Riigis viibimisest teatamine

Tööotsijana ei pea te esimese kuue kuu jooksul end elanikuna registreerima.

Mõned ELi liikmesriigid nõuavad, et teataksite oma viibimisest riigis pädevale ametiasutusele (sageli kohalik omavalitsus või politseijaoskond) mõistliku aja jooksul pärast saabumist.

Lisateave riigis viibimisest teatamise kohta.

Registreerimine tööturuasutuses

Kui teie koduriik maksab teile töötushüvitisi, peate end registreerima uue elukohariigi tööturuasutuses. Sellisel juhul kuulute nii teie kui ka teie pereliikmed endiselt teie koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi (nt tervishoiuteenustega seotud kulude hüvitamisel).

On võimalik, et olete oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemis kindlustatud ka juhul, kui teile sealt töötushüvitisi ei maksta – kontrollige seda koduriigi ametiasutusest.

Kui teie koduriigi tervisekindlustus katab teie tervishoiuteenustega seotud kulud välismaal viibimise aja jooksul, on haldusmenetlused lihtsamad, kui teil on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Näide

Marta on Portugali kodanik, kes kolis neli kuud tagasi Hispaaniasse, et seal tööd leida. Praegu elab ta oma sõbra majas. Hispaania politsei nõudis, et Marta registreeriks oma uue elukoha kohalikus omavalitsuses ning tõendaks, et tal on Hispaanias viibimise ajaks olemas piisavad vahendid enda ülalpidamiseks.

Tööotsijana on Martal õigus elada Hispaanias vähemalt kuus kuud ilma seal elukohta registreerimata. Ta peab tõendama üksnes seda, et on tööotsija, kes otsib aktiivselt tööd. Hispaania ametiasutused ei saa nõuda, et ta tõendaks oma suutlikkust end rahaliselt ülal pidada.

Kui te kuue jooksul tööd ei leia

Teises liikmesriigis elamise õiguse kindlakstegemine

Kui teil ei õnnestunud riigis viibitud esimese kuue kuu jooksul töökohta leida, võivad riiklikud ametiasutused kontrollida teie õigust riiki jääda.

Selleks tuleb teil tõendada, et:

  • otsite aktiivselt tööd ning
  • on tõenäoline, et te selle leiate.

Säilitage alati koopia oma tööavaldustest, potentsiaalsete tööandjate vastustest, kutsetest töövestlustele jne.

Te ei pea end uue elukohariigi tööturuasutuses registreerima, v.a juhul, kui saate töötushüvitisi oma koduriigist. Registreerimine aitab teil aga tõendada, et otsite aktiivselt tööd.

Nõue riigist lahkuda ja väljasaatmine

Elukohariik võib paluda teil riigist lahkuda, kui te ei suuda tõendada, et teil on seal ka tegelikult võimalik tööd leida.

Erandjuhtudel võib elukohariik otsustada teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et te kujutate endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus või nõue riigist lahkuda tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema ära toodud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasi kaebamise kord ja tähtaeg.

Võrdne kohtlemine

Tööotsijana tuleb teid kohelda võrdselt teie elukohariigi kodanikega seoses järgmisega:

  • juurdepääs tööle;
  • tööturuasutuste abi uue töökoha leidmisel.

Teie elukohariik võib oodata, kuni teil on kohaliku tööturuga tekkinud tegelik side ning alles seejärel anda teile töö leidmise hõlbustamiseks teatavat liiki rahalist toetust (nt madala intressimääraga laenu koolitustel osalemiseks). Selliseks sidemeks võib olla näiteks riigis viibimine ning töö otsimine mõistliku aja jooksul.

Siiski ei ole teil tööotsijana riigis viibimise aja jooksul õigust saada mitteosamakselisi sotsiaaltoetusi.

Kui kaotasite töö välismaal, kuid soovite sinna edasi jääda

Kui töötasite teises ELi liikmesriigis, kuid kaotasite töö, või kui teil pole seal füüsilisest isikust ettevõtjana enam piisavalt tööd, võite teatavatel tingimustel säilitada õiguse elada selles liikmesriigis.

Periood, kui kauaks te võite riiki edasi jääda, sõltub sellest, kui kaua te olete oma uues elukohariigis töötanud ning mis tüüpi leping teil oli enne töö kaotamist.

Kui teil ei ole võimalik ajutiselt töötada haiguse või õnnetuse tõttu, võite riiki jääda, kuni olete jälle võimeline töötama.

Kui olete töötanud vähem kui ühe aasta

Kui teil oli tähtajatu leping või tähtajaline leping vähem kui üheks aastaks ning te kaotasite töö enne aasta möödumist, on teil õigus jääda elukohariiki veel vähemalt kuueks kuuks, tingimusel et otsite tööd.

Kuuekuuline ajavahemik algab hetkest, mil lõppes teie tööleping.

Peateend tööturuasutuses registreerima kui endast sõltumatutel põhjustel töötu ning hakkama tööd otsima.

Näide

Sabrina on Saksamaa kodanik, kes läks Kreekasse, et töötada seal väikeses hotellis. Tal oli üheksakuuline leping, kuid tema tööandja otsustas selle pärast esimest nelja kuud lõpetada. Pärast seda, kui ta registreeris end Kreeka tööturuasutuses endast sõltumatutel põhjustel töötuna, lubati tal uut töökohta otsides veel kuueks kuuks riiki jääda.

Kui olete töötanud rohkem kui ühe aasta

Kui kaotate töö pärast seda, kui olete oma elukohariigis töötanud rohkem kui ühe aasta, jääb teile õigus seal edasi elada, tingimusel et olete seal registreeritud tööotsijana ning täidate tööotsijate suhtes kehtestatud tingimusi.

Selleks et säilitada õigus jääda oma elukohariiki pärast seda, kui olete kaotanud töö või lõpetanud oma kutsealal tegutsemise (füüsilisest isikust ettevõtjad), peate end registreerima tööotsijana elukohariigi tööturuasutuses.

Saate riiki jääda nii kauaks, kuni olete tööturuasutuses tööotsijana registreeritud ning täidate tööotsijate suhtes kehtestatud tingimusi.

Kui osalete kutseõppes

Kui olete töötu endast sõltumatutel põhjustel ning alustate kutseõpet, siis on teil õigus jääda uude elukohariiki kuni kutseõppe lõppemiseni.

Kui olete töötuks jäänud omal soovil, on teil õigus jääda elukohariiki kogu kutseõppe ajaks üksnes juhul, kui õpe on seotud teie eelmise tööga.

Kui see nii ei ole, siis saate uude elukohariiki jääda samadel tingimustel üliõpilastega.

Tutvuge üliõpilaste suhtes kehtivate tingimustega.

Selleks et säilitada õigus jääda uude elukohariiki kogu kutseõppe ajaks, peate end registreerima tööotsijana kohalikus tööturuasutuses. See kehtib ka juhul, kui olete töötu omal soovil.

Võrdne kohtlemine

Perioodil, mil teil on lubatud oma elukohariigis viibida pärast töö kaotamist, peaksid teil olema samad õigused kui on selle riigi kodanikel seoses sotsiaaltoetuste, töövõimaluste, töötasu, tööleasumist soodustavate hüvitiste ja muude toetustega.

Väljasaatmine

Erandjuhtudel võib teie elukohariik otsustada teid avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise huvides riigist välja saata, kuid üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et te kujutate endast tõsist ohtu.

Väljasaatmise otsus tuleb teile esitada kirjalikult. Selles peavad olema ära toodud kõik väljasaatmise põhjused ning otsuse edasi kaebamise kord ja tähtaeg.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: