Viimati ajakohastatud: 12/09/2022

Tootenõuete kindlaks tegemine

Paljude tootekategooriate puhul on kehtestatud kogu ELis kehtivad standardid ja tehnilised kirjeldused. Peate tagama, et teie tooted on kooskõlas mis tahes asjakohaste ELi eeskirjadega, enne kui saate nendega ELis vabalt kaubelda.

Kui kogu ELi hõlmavaid eeskirju ei ole kehtestatud, võidakse erinevates ELi liikmesriikides kohaldada erinevaid kirjeldusi. Sellisel juhul peate järgima vaid teie koduriigis kehtivaid eeskirju.

Mis on tootenõuded?

ELi õigusaktidega on sätestatud olulised nõuded, mis tagavad ELis kaubeldavate toodete vastavuse kõrgetele tervise-, ohutus- ja keskkonnastandarditele.

Nõuded võivad hõlmata järgmist:

Enamikul juhtudel on õigusaktides kindlaks määratud saavutatavad tulemused või käsitletavad ohud, kuid neis ei täpsustata tehnilisi lahendusi.

Mõnikord võivad harmoneeritud standardid aidata teil tõendada teie toote vastavust asjakohastele õigusaktidele.

Kust leida ELi tootenõudeid?

Praegu on ELis ühtlustatud suurem osa toote-eeskirjadest. See tähendab, et samad eeskirjad kehtivad kõikides ELi riikides. Eeskirju kohaldatakse tooterühmade (nt mänguasjad) või toote omaduste (nt elektromagnetiline ühilduvus) suhtes.

Saate oma toodet käsitlevaid nõudeid kontrollida portaalist „Access2Markets"Ava välislingina . See andmebaas sisaldab teavet järgmise kohta:

Portaali „Access2Markets" aluseks on tollikoodid: teie tootega seotud nõuetega tutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te tollikoodi ei tea, saate seda oma toote nimetuse abil sisseehitatud otsingumootori vahendusel otsida.

Kust leida riiklikke tootenõudeid?

Olemas on ka ELis ühtlustamata toote-eeskirju ning see tähendab seda, et kirjeldused võivad ELis riigiti erineda. Sellisel juhul peate järgima vaid eeskirju, mis kehtivad ELi riigis, kus teil on kavas toode turule lasta.

Kui teie tooted vastavad nendele nõuetele teie ELis asuvas koduriigis, ei saa teised ELi riigid:

välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada, et teie tooted ei vasta teie koduriigi tehnilistele ja kvaliteedinõuetele ega taga samaväärset ohutustaset. Seda teatakse kui vastastikuse tunnustamise põhimõtet.

Kui teil tekib probleem seoses sellega, et teises ELi riigis kohaldatavad toote-eeskirjad on vastastikuse tunnustamise põhimõttega vastuolus, võite taotleda abi SOLVITiltAva välislingina .

Riiklikud eeskirjad

ELi riikide valitsused on kohustatud oma riiklikud eeskirjad avaldama. Tutvuge riiklike eeskirjade ja vastastikuse tunnustamise põhimõttega ühtlustamata toote-eeskirjade andmebaasis TRISAva välislingina .

Eelkõige võivad riiklike eeskirjade kohased nõuded erineda seoses järgmisega:

Selleks et teada saada, milliseid tehnilisi eeskirju kohaldatakse konkreetsete toodete suhtes igas ELi riigis, või leida asjaomase ELi riigi pädevate ametiasutuste kontaktandmeid, võtke ühendust toote kontaktpunktidega en .

Riiklikel eeskirjadel põhinevad piirangud

Kui teie tooted kujutavad endast teistes ELi riikides kehtivate õigusaktide kohaselt ohtu avalikule huvile eelkõige seoses järgmisega:

ei ole teil võib-olla lubatud neid vabalt eksportida.

Teie tooted võivad olla keelatud juhul, kui ekspordi sihtriik ELis saab tõendada, et tema tehnilised nõuded on vajalikud või kohustuslikud ning teie tooted ei ole soovitud ohutustaseme poolest samaväärsed.

Selleks et teada saada, milliseid riiklikke eeskirju kohaldatakse konkreetsete toodete suhtes igas ELi riigis, või leida asjaomase riigi pädevate ametiasutuste kontaktandmeid, võtke ühendust toodete kontaktpunktidega en .

Vaadake ka

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: