Viimati ajakohastatud: 06/01/2021

Toodete müük ELis

Euroopas kaubandusega tegeleva ettevõtjana on teil võimalik kasu saada ELi ühtsest turust ja teatavatest teiste Euroopa riikidega sõlmitud kaubanduslepingutest. See tähendab seda, et suurem osa kaupadest saab sellel territooriumil lisakulude või koguseliste piiranguteta vabalt liikuda. Seda nimetatakse kaupade vabaks liikumiseks. Siiski kohaldatakse teatavate kaupade (nt aktsiisikaupade ja kemikaalide) suhtes täiendavaid eeskirju. Sõltuvalt sellest, mida ja kellele te müüte ning kuhu kaubad tarnitakse, on teil ka erinevad käibemaksukohustused.

Hoiatus

Tolliformaalsused tuleb täita siis, kui kaupu imporditakse või eksporditakseen ELi ja mis tahes ELi mittekuuluva riigi vahel (sh need riigid, mille puhul kohaldatakse samuti kaupade vaba liikumist, käesoleval juhul: Euroopa Majanduspiirkond, Šveits, Türgi, Andorra ja San Marino).

ELi toote-eeskirjad

Enne toodete ELi turule toomist, peate tagama, et need vastavad ELi nõuetele, mis on seotud inimeste ja loomade tervise, keskkonna ja tarbijaõiguste kaitsega. Need võivad olla nii ELis ühtlustatud kui ka igas ELi riigis eraldi hallatavad, kuid ELi poolt tunnustatud eeskirjad ja kirjeldused. Seda nimetatakse vastastikuseks tunnustamiseks. Lisateavet selle kohta saate, kui tutvute lähemalt toote-eeskirjade ja -kirjelduste teemaga.

Kõik kliendid on ELis võrdsed

Kuigi teil on täielik vabadus müügi tüüptingimuste (sh kohaletoimetamisega seotud piirangute) kehtestamisel, peab kõigil teie ELis asuvatel klientidel olema teie kohalike klientidega võrreldes kaupadele samaväärne juurdepääs.

Kui pakute spetsiaalseid hindu, soodustusi või müügitingimusi, siis peaksid need kehtima kõigile teie klientidele, olenemata sellest, millises ELi riigis nad asuvad, nende kodakondsusest, elukohast või ettevõtte asukohast.

Neid eeskirju kohaldatakse veebipõhiste ja -väliste tehingute puhul, kui müük toimub otse lõppkasutajale (üksikisikule või ettevõtjale, kes ei kavatse oma ostu edasi müüa, seda muuta, töödelda, rentida ega sellega seoses allhankelepinguid sõlmida).

Juurdepääs veebipõhistele kasutajaliidestele

Teie kliendid peavad saama külastada teie veebisaidi kõiki soovitud versioone. Kui nad sisestavad Itaalias viibides näiteks teie veebisaidi Hispaania URLi, siis ei tohiks neid automaatselt itaaliakeelse versiooni juurde edasi suunata. Nad peavad teile enne edasisuunamist andma oma nõusoleku ja neil on õigus see igal ajal tagasi võtta.

Kaupade müük ilma kohaletoimetamiseta

Kui pakute võimalust kaubale ise järele tulla, siis peate tagama, et kliendid nendes ELi riikides, kus te kohaletoimetamisteenust ei paku, saavad teie veebisaidilt tooteid tellida ja korraldada ise kauba kohaletoimetamise või sellele järele tulemise.

Aruanded kaupade liikumise kohta

Kui ekspordite ja/või impordite ELi piires kaupu üle teatava väärtuse, siis peate esitama statistilise aruande oma ELi-siseste kaubavoogude kohta.

Piirmäärad, mille ületamise korral tuleb esitada aruanne, kehtestavad igal aastal ELi riigid (tavaliselt viimases kvartalis) ning neid kohaldatakse kogu järgmise kalendriaasta suhtes. Ekspordi (väljavedu) ja impordi (sissevedu) suhtes on kehtestatud eraldi vabastuslävi.

Vabastuslävi

INTRASTAT: Vabastuslävi (riigiti) 2021 – Sissevedu – eurodes 2021 – Sissevedu – omavääringus 2021 – Väljavedu – eurodes 2021 – Väljavedu – omavääringus
AT 750 000 750 000 750 000 750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG 219 856 430 000 138 049 270 000
CY 180 000 180 000 55 000 55 000
CZ 480 000 12 000 000 480 000 12 000 000
DE 800 000 800 000 500 000 500 000
DK 967 000 7 200 000 699 000 5 200 000
EE 230 000 230 000 130 000 130 000
GR 150 000 150 000 90 000 90 000
ES 400 000 400 000 400 000 400 000
FI 600 000 600 000 600 000 600 000
FR 460 000 460 000 460 000 460 000
HR 333 333 2 500 000 173 333 1 300 000
HU 471 600 170 000 000 277 400 100 000 000
IE 500 000 500 000 635 000 635 000
IT 800 000 800 000 400 000 400 000
LT 250 000 250 000 150 000 150 000
LU 200 000 200 000 150 000 150 000
LV 230 000 230 000 120 000 120 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL 930 665 4 000 000 486 333 2 000 000
PT 350 000 350 000 250 000 250 000
RO 189 970 900 000 189 970 900 000
SE 860 000 9 000 000 430 000 4 500 000
SI 140 000 140 000 220 000 220 000
SK 200 000 200 000 400 000 400 000

Millal teie aruandekohustus algab?

„Teie" ELi riik kehtestab piirmäära, mida kohaldatakse vastava kalendriaasta suhtes.

Näide: „teie" ELi riik kehtestas 2019. aastaks impordi piirmääraks 100 000 eurot. Kui importisite 2018. aastal rohkem kui 100 000 euro väärtuses kaupu, lasub teil aruandekohustus alates jaanuarist 2019.

Näide: „teie" ELi riik kehtestas 2018. aastaks impordi piirmääraks 100 000 eurot. 2018. aasta jaanuarist juunini oli teie impordi kogumaht 90 000 eurot. Juulis impordite kaupa veel 15 000 euro väärtuses. Kuna ületate piirmäära juulis 2018, siis lasub teil aruandekohustus asjaomasest kuust alates. Seega kajastub teie esimeses Intrastati deklaratsioonis juulikuine import 15 000 euro väärtuses.

Samuti peate võib-olla esitama aruande kaupade liikumise kohta sellisesse ELi riiki või sealt väljapoole, mis ei ole teie ettevõtte asukoht.

Näide

Aruanded kaupade liikumise kohta

Kalendriaasta jooksul tarnis Austria rõivaettevõtja Portugalis asuva Leixõesi sadama kaudu USAst Austriasse 400 000 euro väärtuses kaupu.

Kuna aruandlusperioodi jooksul ületas Portugalist Austriasse veetud kaupade väärtus aruandluskünnise (250 000 eurot), pidi Austria ettevõtja Portugalis kaubavoo kohta aruande esitama. Austria ettevõtja ei olnud asjaomasel kalendriaastal kohustatud esitama aruannet kaupade saabumise kohta Austriasse, sest sealne saabuvate kaupade aruandluskünnis on suurem ehk 750 000 eurot.

Kuigi ettevõte on asutatud Austrias, tuli asjaomasel juhul aruanne esitada üksnes Portugalis.

Kes peab esitama aruande?

Käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtjad ja eraisikud, kes saadavad ja/või saavad kaupu – kui selline välja- või sissevedu ületab vastavaid iga-aastaseid piirmäärasid.

Võite paluda spetsialiseerunud ettevõtjal end esindada ja esitada aruande teie nimel.

Millal tuleb aruanne esitada?

Milliste kaubavoogude kohta tuleb aruanne esitada?

Kaupade füüsiline liikumine lähteriigist sihtriiki (ja vastupidi).

Kui teil on luba seestöötlemisefrdeen protseduuri jaoks ning töötlemata/töödeldud kaubad liiguvad ühest ELi riigist teise, siis olete kohustatud sellistest liikumistest aru andma.

Märkus: kui te osutate üksnes piiriüleseid teenuseid, millega ei kaasne kaupade piiriülene liikumine, ei ole vaja süsteemis Intrastat aruannet esitada.

Milliseid andmeid tuleb esitada?

Teie igakuised Intrastati aruanded peavad hõlmama järgmist:

(kui väärtus on seotud töötlemisega, siis peate teada saama töödeldud kaupade väärtuse ja tuletama sellest töötlemata kaupade väärtuse ning mis tahes väärtuse, mis lisandub töötlemise käigus (nt materjali või palga kujul)).

Näide: teil on leping metalltorude katmiseks, mis on teile saadetud teisest ELi riigist. Impordi osas aruandesse lisatav väärtus on töötlemata torude väärtus; ekspordi osas peate aruandesse lisama töödeldud ehk kaetud torude väärtuse (mis koosneb töötlemata torude väärtusest ning mis tahes lisakuludest: tasu teenuse ja materjalide eest);

Võib-olla peate esitama ka lepingulises kokkuleppes sätestatud lisateavet, nagu tarneklauslid (nt EXW, CIF, FOB) või transpordiliik (nt mere-/maantee-/raudteetransport).

Riiklikud ametiasutused pakuvad vahendeid, mis aitavad ettevõtjatel täita Intrastati aruandluskohustusi. Tutvuge järgmistel veebisaitidel sellega, kuidas eri riigid kohaldavad Intrastati süsteemi.

Valige riik:

 • Austriaatdeen
 • Belgiabeen
 • Bulgaariabgen
 • Horvaatiacren
 • Küproscyen
 • Tšehhiczen
 • Taanidken
 • Eestieeen
 • Soomefien
 • Prantsusmaafren
 • Saksamaadeen
 • Kreekagren
 • Ungarihuen
 • Iirimaaieen
 • Itaaliaitit
 • Lätilven
 • Leedulten
 • Luksemburgluen
 • Maltamten
 • Madalmaadnlen
 • Poolaplen
 • Portugalpten
 • Rumeeniaroen
 • Slovakkiasken
 • Sloveeniasien
 • Hispaaniaesen
 • Rootsiseen

  Kas on veel küsimusi?

  Seonduvad teemad

  ELi õigusaktid

  Vajate nõuandeteenistuse abi?

  Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

  Euroopa väiksemate nõuete menetlus

  Vaidluste lahendamine teisest ELi riigist pärit tarnijate või klientidega nõuete puhul, mille suurus ei ületa 2000 eurot.

  Toodete kontaktpunktAva välislingina

  Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

  Kohalik ettevõtlustugi

  Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

  Täiendavad abiteenused

  Jaga lehekülge: