Viimati ajakohastatud: 23/05/2022

Dokumendid ja formaalsused

Kinnitatud koopiad ja vandetõlked

Ametiasutused võivad küsida teatavate põhidokumentide kinnitatud koopiaid ja/või vandetõlkeid, et tõendada teie esitatud dokumentide (nt kvalifikatsioonitunnistuste) autentsust.

Hoiatus

Ametiasutused on kohustatud aktsepteerima vandetõlget mis tahes ELi riigist. Ametiasutused ei saa teilt nõuda vandetõlget teie isikutunnistusest, passist või mõnest muust dokumendist, mis ei ole seotud teie kvalifikatsiooniga.

Keeletestid

Teie uus elukohariik võib nõuda, et teil oleksid mõningad teadmised sealse(te)st riigikeel(t)est, eelkõige kui need on teie kutsealal tegutsemiseks vajalikud. Siiski ei tohi keelenõuded olla rangemad nendest, mis on teie kutsealal tegutsemiseks objektiivselt vajalikud.

Hoiatus

Kui keeleoskus ei ole just osa teie kvalifikatsioonist, siis ei ole teie kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotlus ja keeleoskuse tõendamise nõue omavahel seotud. Seega ei saa teie kutsekvalifikatsiooni tunnustamisest keelduda või seda edasi lükata üksnes puuduliku keeleoskuse tõttu.

Mis on keeleoskuse kohta piisav tõend?

Keeleoskuse tõendamiseks piisab ühest dokumendist järgmiste hulgast:

Kui teil ei ole võimalik esitada ühtegi nimetatud dokumenti, siis peate võib-olla osalema intervjuul või tegema testi (suulise ja/või kirjaliku).

Enne tööle hakkamist

Kui teie kvalifikatsiooni on tunnustatud, peavad ametiasutused teil võimaldama kasutada seda akadeemilist tiitlit (ja vastavat lühendit teie päritoluriigi keeles), mis teil oli oma päritoluriigis, ning samuti teie uues asukohariigis kasutatavat kutsenimetust.

Kui riigis, kus te soovite tööle hakata, reguleerib teie kutseala ühing või organisatsioon (nagu on sageli näiteks juristide või arstide puhul), peate saama selle liikmeks enne, kui võite asjaomast kutsenimetust kasutama hakata.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: