Viimati ajakohastatud: 10/10/2022

Standardid Euroopas

Standardid ja muud standardimist käsitlevad väljaanded on vabatahtlikud suunised, milles esitatakse toodete, teenuste ja protsesside tehnilised kirjeldused – alates tööstuses kasutatavatest kaitsekiivritest või elektroonikaseadmete laadijatest ning lõpetades ühistranspordi teenusekvaliteedi tasemega. Standardeid töötavad välja eraõiguslikud standardiorganisatsioonid, kuid initsiatiiv selleks tuleb üldjuhul huvirühmadelt, kes näevad vajadust standardi kasutuselevõtuks.

Kuigi standardid on vabatahtlikud, näitab nende kasutamine seda, et ettevõtte tooted ja teenused on saavutanud teatava kvaliteedi- ja ohutustaseme ning usaldusväärsuse.

Hoiatus

Mõnikord viidatakse standarditele ka õigusaktides kui eelistatud viisile või isegi kohustuslikule nõudele, mis on vajalik konkreetse õigusakti järgimiseks (nt ohutus- või koostalitlust käsitlevad nõuded).

Standardite kasutamise peamised eelised

Toodete standarditud kvaliteet ja ohutus aitab teie ettevõttel võita tarbija usaldust. Näiteks tööriistad ja seadmed, mis on väljatöötatud ja mida on katsetatud vastavalt standarditele, annavad parema kaitse selliste kutsealade esindajatele nagu tuletõrjujad või haiglatöötajad.

Teenused, mida osutatakse vastavalt teenusestandarditele en (nt sukeldumiskursused) tagavad tarbijale kõrge kvaliteedi ja ohutuse taseme.

Standardid aitavad kaitsta keskkonda ja tarbijate tervist. Näiteks põhinevad standarditel mõõtmismeetodid, mille alusel jälgitakse ja kontrollitakse õhusaastet. Toiduhügieeni standardid on aluseks toiduga kokku puutuvate materjalide klassifitseerimisele ja testimismeetoditele.

Parem juurdepääs turgudele: standardid aitavad pääseda uutele turgudele, muutes tooted ja teenused ühilduvaks ja võrreldavaks. 

Samuti hõlbustavad nad toodete või teenuste koostalitusvõime parandamist. Näiteks esitatakse standarditega soovituslikud raudteerööbaste mõõdud, et tagada rongide ohutus.

Euroopa standardid

Euroopas võtavad standardeid vastu Euroopa standardiorganisatsioonid (kokku on neid kolm):

Riiklikul tasandil korraldavad standardimist riiklikud standardiasutused, kes võtavad vastu ja avaldavad riiklikke standardeid. Riiklikud standardiasutused võtavad üle ka kõik Euroopa standardid identsete riiklike standarditena ja tühistavad nendega vastuolus olevad riiklikud standardid.

Valige riik, mille standardiasutust soovite leida:

Valige riik

Euroopa standardid töötatakse välja tihedas koostöös tööstusettevõtete ja teiste Euroopa standardiorganisatsioonide liikmete või partneritega.

Väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid esindab standardimise protsessis väikeettevõtete suhtes kehtivate standardite ühendus en .

Harmoneeritud standardid

Harmoneeritud standardid en on Euroopa standardite erikategooria, mille töötavad välja Euroopa standardiorganisatsioonid Euroopa Komisjonilt saadud taotluse (volituse) alusel. Euroopa Komisjoni standardimistaotluse alusel koostatakse umbes 20% kõigist Euroopa standarditest.

Harmoneeritud standardite abil saab tõendada, et teie tooted ja teenused vastavad asjakohastes ELi õigusaktides kehtestatud tehnilistele nõuetele.

Hoiatus

ELi õigusaktides esitatud tehnilised nõuded on kohustuslikud, samal ajal kui harmoneeritud standardite kasutamine on vabatahtlik. 

Harmoneeritud standarditega kehtestatakse tehnilised kirjeldused, mida loetakse sobivaks või piisavaks tõenduseks selle kohta, et tooted või teenused vastavad ELi õigusaktidega kehtestatud tehnilistele nõuetele.

Üldjuhul on harmoneeritud standardite kasutamine vabatahtlik. Tootja või teenuseosutajana võite valida ka mõne teise tehnilise lahenduse õiguslike nõuete täitmiseks.

Kuidas standardit leida?

Euroopa standardi leidmiseks saate kasutada ühte Euroopa standardiorganisatsioonide portaalide otsingumootoritest:

Igal riiklikul standardiasutusel on samuti oma otsingumootor. Lisateabe saamiseks kehtivate standardite kohta konkreetses riigis valige eespool nimetatud loetelust riigi nimi ja järgige juhiseid.

Vt ka:

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi riigi turule.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: