Viimati ajakohastatud: 16/09/2022

Tervise- ja toitumisalased väited

Tootjad ja importijad võivad reklaamida oma toidutoodetest toitumisele ja tervisele tulenevat kasu, kui

Tervise- ja toitumisalane väide ei tohi

Tootjatel ja importijatel peavad olema teaduslikud dokumendid, mis kinnitavad toote kohta esitatavaid väiteid (ja nad peavad need nõudmise korral esitama riiklikele asutustele).

Toitumisalane väide

ELi õigusaktidega on lubatud teatavad toitumisalased väited, mida võite kasutada, kui:

Toitumisalased väited, mis on ELi õigusaktide kohaselt lubatud

Tervisealased väited

Korrapäraselt ajakohastatav loetelu lubatud ja lubamatutest tervisealastest väidetest on kättesaadav ELi toitumis- ja tervisealaste väidete registris en . ELis tegutsevad toidukäitlejad võivad lubatud tervisealaseid väiteid kasutada üksnes siis, kui nad vastavad eri- ja üldnõuetele. Riiklikud ametiasutused kontrollivad väidete kasutamist õigusaktidele tuginedes.

Uute väidete lubamine

Kas soovite esitada väite, mis ei ole kantud ELi toitumis- ja tervisealaste väidete registrisse? Teie ettevõte saab selleks luba taotleda. Teave, mida peate esitama, on loetletud ELi määruse artiklis 15 . Lisateave loa andmise menetluse kohta on esitatud Euroopa Komisjoni veebisaidi toidurubriigis en .

Toitumis- ja tervisealase väite taotlemisel nõutav teave

Riiklikud asutused, kellele esitada toitumis- ja tervisealase väite taotlus en

Märgistuseeskirjad

Tervisealast väidet võite kasutada ainult juhul, kui esitate selle toote märgistusel, esitlemisel ja reklaamis koos järgmise teabega:

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: