Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 13/07/2020

Pakettreisid ja seotud reisikorraldusteenused

Kui teie ettevõte müüb kaht või enamat liiki reisiteenuseid, näiteks transporti koos majutuse, sõidukite rendi või teatavatel tingimustel ka muude turismiteenustega, olete kohustatud järgima ELi eeskirju pakettreiside kohta. Eeskirju kohaldatakse pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste suhtes.

Pakettreisid

Pakettreisiga on tegu juhul, kui kaht või enamat liiki reisiteenuseid tellitakse sama lepingu alusel ja samalt müüjalt ühe ja sama reisi või puhkuse jaoks. Pakettreisiks loetakse ka teenused, mida tellitakse eri müüjatelt eraldi lepingute alusel, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:

Reisiteenuse (näiteks majutuse) ja turismiteenuse (näiteks giidiga ekskursiooni või kontserdikülastuse) kombinatsioon loetakse pakettreisiks ainult juhul, kui lisateenuse hind moodustab reisi koguväärtusest 25% või enam või on reisi oluline osa.

Teave, mida peate tarbijatele esitama

Enne pakettreisilepingu sõlmimist peate olema kindel, et tarbijale on esitatud kogu oluline teave:

Kindlasti tuleb tarbijale saata link standardteabevormile (teave on kättesaadav direktiivi lisades), milles on selgitatud pakettreisi iseärasusi ja reisija peamisi õigusi.

Lepingutingimuste muutmine (nt hinnatõusu puhul)

Kui pakettreisi ostnud tarbija teatab teile sellest piisavalt varakult ette, võib ta selle üle anda teisele isikule, ehkki sellega võivad kaasneda lisakulud.

Jätkuva koroonaviiruse pandeemia tõttu võite pakettreisi tähistada ja pakkuda klientidele raha tagasimaksmise alternatiivina vautšereid. Siiski peate alati andma kliendile võimaluse valida raha tagasimaksmise ja vautšeri vahel.

Klientide kaitse (alternatiivsed reisivõimalused, hüvitised, tagasimaksed)

Korraldajana vastutate teie kõikide paketis sisalduvate reisiteenuste toimimise eest. Kui reisiteenust ei ole võimalik kokkulepitud kujul osutada, võite olla kohustatud reisijale pakkuma alternatiivseid võimalusi lisatasu nõudmata. Samuti võib teil olla kohustus maksta reisijale hüvitist juhul, kui reisiteenused ei vasta kokkulepitud tasemele.

Olenevalt sellest, millises ELi riigis pakettreisi pakutakse, võib vastutus lisaks korraldajale laieneda ka vahendajale.

Seotud reisikorraldusteenused

Seotud reisikorraldusteenused on reisiteenused, mida ostetakse eri müüjatelt ja eraldi lepingute alusel, kuid mis on omavahel seotud. Teenused loetakse seotuks, kui üks ettevõtja hõlbustab teiste ettevõtjate pakutavate teenuste broneerimist ning neid ostetakse ühe ja sama reisi või puhkuse jaoks.

Seotud reisikorraldusteenuseid käsitlevad eeskirjad kehtivad ainult juhul, kui kõnealune reisiteenuste kombinatsioon ei moodusta pakettreisi (vt ülalpool) ning ettevõtja hõlbustab:

Reisiteenuse (näiteks majutuse) ja turismiteenuse (näiteks giidiga ekskursiooni või kontserdikülastuse) kombinatsioon loetakse seotud reisikorraldusteenuseks ainult juhul, kui lisateenuse hind moodustab reisi koguväärtusest 25% või enam või on reisi oluline osa.

Kindlasti tuleb tarbijale saata link standardteabevormile (Standardteabevormi leiate pakettreiside direktiivi lisast (vt link lehekülje lõpus)), milles on selgitatud seotud reisikorraldusteenuste iseärasusi ja reisija peamisi õigusi.

Läbiklikitavad paketid

Läbiklikitavad paketid (nt lennupiletite, majutuse jne broneeringud, mida klient teeb interneti vahendusel erinevate ettevõtjate juures) loetakse samuti pakettreisideks, kui esimene ettevõtja edastab reisija nime, e-posti aadressi ja makseandmed teisele ettevõtjale ning teine leping sõlmitakse 24 tunni jooksul pärast esimest.

Kui kliendi andmeid ettevõtjate vahel ei edastata, loetakse sellised broneeringud seotud reisikorraldusteenusteks.

Vastutus broneerimisvigade eest ja õigus hüvitisele

Neid eeskirju kohaldatakse pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste suhtes.

Ettevõtja vastutab järgmiste broneerimistoimingu käigus tekkivate vigade ja puuduste eest:

Ettevõtja ei vastuta broneerimisvigade eest, mis tulenevad reisijast või mis on tingitud vältimatutest või erakorralistest asjaoludest.

Ettevõtjal on õigus nõuda hüvitist mis tahes kolmandalt isikult, kes osales sündmuses, mis põhjustas ettevõtjale kohustuse maksta hüvitist, alandada hinda või sooritada muid toiminguid.

Kaitse maksejõuetuse korral

Neid eeskirju kohaldatakse pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste suhtes.

Ettevõtja peab tagama reisijate kaitse ettevõtja maksejõuetuse korral vastavalt selle ELi riigi õigusele, kus ta on asutatud. Nii on kindel, et pankroti korral saab reisitagatisfondi, kindlustusandja või mis tahes muu konkreetses ELi riigis ette nähtud mehhanismi kaudu klientidele nende raha tagasi maksta ning toimetada reisijad tagasi kodumaale, kui selline võimalus on paketis ette nähtud.

Seonduvad teemad

Tarbijatele ja töötajatele

ELi õigusaktid

Avalikud arutelud

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: