Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 23/06/2022

Οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

Αν η επιχείρησή σας πωλεί δύο ή περισσότερα διαφορετικά είδη ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως μεταφορά και παροχή καταλύματος, ενοικίαση μηχανοκίνητου οχήματος ή, υπό ειδικές προϋποθέσεις άλλες τουριστικές υπηρεσίες, έχετε ορισμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στα οργανωμένα ταξίδια και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Οργανωμένα ταξίδια

Τα οργανωμένα ταξίδια καλύπτουν όλες τις πωλήσεις που περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη ταξιδιωτικών υπηρεσιών και έχει γίνει κράτηση για το ίδιο ταξίδι ή τις ίδιες διακοπές βάσει μιας ενιαίας σύμβασης με έναν πάροχο. Περιλαμβάνουν επίσης πωλήσεις που περιλαμβάνουν την κράτηση υπηρεσιών από διαφορετικούς παρόχους στο πλαίσιο διαφορετικών συμβάσεων, εφόσον τηρείται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο συνδυασμός μιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως παροχή καταλύματος και μιας άλλης τουριστικής υπηρεσίας (ξενάγηση ή εισιτήριο για κονσέρτο) μπορεί να θεωρηθεί οργανωμένο ταξίδι μόνο εάν η συμπληρωματική υπηρεσία ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% της συνολικής τιμής του ταξιδιού ή εάν αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες

Πριν από τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο πελάτης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως:

Ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο πελάτης λαμβάνει σύνδεσμο που παραπέμπει στο έντυπο βασικών πληροφοριών (οι πληροφορίες περιέχονται στα παραρτήματα της οδηγίαςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου ) το οποίο αναφέρει ότι έχει προταθεί οργανωμένο ταξίδι στον πελάτη και εξηγεί τα βασικά δικαιώματά του.

Τροποποίηση των συμβατικών όρων - για παράδειγμα αυξήσεις των τιμών

Εάν ο πελάτης που έχει κάνει κράτηση ταξιδιωτικού πακέτου προειδοποιήσει εγκαίρως τον διοργανωτή, μπορεί να εκχωρήσει το πακέτο σε άλλο άτομο, ενδεχομένως όμως με πρόσθετο κόστος.

Προειδοποίηση

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού, οι διοργανωτές μπορούν να ακυρώσουν ένα οργανωμένο ταξίδι και να προσφέρουν στους πελάτες τους κουπόνια ως εναλλακτική λύση αντί της επιστροφής χρημάτων. Ωστόσο, οφείλουν να παρέχουν πάντοτε στον πελάτη τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ επιστροφής χρημάτων και κουπονιού.

Προστασία των πελατών (όπως εναλλακτικές ρυθμίσεις, αποζημίωση, επιστροφές)

Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση όλων των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Εάν μια ταξιδιωτική υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως συμφωνήθηκε, ο διοργανωτής πρέπει να προτείνει εναλλακτικές υπηρεσίες στους πελάτες, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Ενδεχομένως να πρέπει επίσης να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση που οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα πρότυπα.

Προειδοποίηση

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ανάλογα με τον τόπο όπου προτείνεται το πακέτο, οι πωλητές μπορούν να φέρουν από κοινού την ευθύνη με τους διοργανωτές.

Συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί

Οι συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί είναι ταξιδιωτικές υπηρεσίες που αγοράζονται από διαφορετικούς επιχειρηματίες στο πλαίσιο διαφορετικών αλλά συνδεδεμένων συμβάσεων. Χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες όταν ένας επιχειρηματίας διευκολύνει την κράτηση των επόμενων υπηρεσιών και οι υπηρεσίες αυτές αγοράζονται στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών.

Οι συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ισχύουν μόνο εάν ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν αποτελεί ταξιδιωτικό πακέτο (βλέπε ανωτέρω) και ο πάροχος διευκολύνει:

Ο συνδυασμός μιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως η παροχή καταλύματος και μιας άλλης τουριστικής υπηρεσίας (ξενάγηση ή εισιτήριο για κονσέρτο) μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός μόνο εάν η συμπληρωματική υπηρεσία αντιπροσωπεύει το 25% ή περισσότερο της συνολικής τιμής του ταξιδιού ή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού.

Ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο πελάτης λαμβάνει σύνδεσμο που παραπέμπει στο τυποποιημένο έντυπο πληροφοριών (Το τυποποιημένο έντυπο πληροφοριών είναι διαθέσιμο στα παραρτήματα της οδηγίας (βλέπε τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας)) το οποίο αναφέρει ότι έχει προταθεί συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός στον πελάτη και εξηγεί τα βασικά δικαιώματα του.

Πακέτα με ένα κλικ

Τα πακέτα με ένα κλικ - ηλεκτρονικές κρατήσεις (πτήσεις, καταλύματα, κ.λπ.) που γίνονται από τον πελάτη σε διάφορα σημεία πώλησης - χαρακτηρίζονται επίσης ως ταξιδιωτικά πακέτα, εφόσον ο πρώτος πάροχος διαβιβάζει το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη, καθώς και τις λεπτομέρειες πληρωμής στον δεύτερο πάροχο και η δεύτερη σύμβαση συνάπτεται εντός 24 ωρών από την πρώτη σύμβαση.

Εάν δεν διαβιβαστούν τα στοιχεία του πελάτη μεταξύ των παρόχων, οι κρατήσεις αυτές θεωρούνται συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί.

Ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων και δικαίωμα αποζημίωσης

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στα οργανωμένα ταξίδια και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Ο διοργανωτής θεωρείται υπεύθυνος εάν παρουσιαστεί μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης:

Ο διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για τα λάθη κρατήσεων τα οποία καταλογίζονται στους πελάτες ή τα οποία θεωρούνται αναπόφευκτα ή οφείλονται σε έκτακτες περιστάσεις.

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τυχόν τρίτους οι οποίοι συνέβαλαν στο συμβάν για το οποίο κατέβαλε αποζημίωση, μείωσε τις τιμές ή εκπλήρωσε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.

Προστασία κατά της αφερεγγυότητας

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στα οργανωμένα ταξίδια και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει προστασία κατά της αφερεγγυότητας στην χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένος. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση πτώχευσης, ο εγγυητής (ταμείο εγγυήσεων, ασφαλιστική εταιρεία ή οποιοσδήποτε άλλος μηχανισμός που προβλέπεται στην αντίστοιχη χώρα της ΕΕ) θα μπορέσει να επιστρέψει τα ποσά που καταβλήθηκαν από τους πελάτες, και, εφόσον απαιτείται, θα αναλάβει τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, εάν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: