Τελευταίος έλεγχος: 07/05/2019

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Η ΕΕ διαθέτει διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, ανάλογα με τη φύση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας ή του έργου σας. Υπάρχουν δύο διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης: η άμεση και η έμμεση.
 

Άμεση χρηματοδότηση

Η διαχείριση των άμεσων χρηματοδοτικών κονδυλίων γίνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Διατίθενται δύο είδη χρηματοδοτήσεων: επιχορηγήσεις και συμβάσεις. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορηγήσεις και συμβάσεις που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπη στην πύλη επιχορηγήσεων και προσκλήσεων υποβολής προσφορών.en

Επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις παρέχονται σε συγκεκριμένα έργα που εντάσσονται σε πολιτικές της ΕΕ, συνήθως σε συνέχεια δημόσιας προκήρυξης, γνωστής ως πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιχορήγηση αν διοικείτε επιχείρηση ή σχετική οργάνωση (επιχειρηματική ένωση, φορέας παροχής επιχειρηματικής υποστήριξης, εταιρεία συμβούλων, κ.λπ.) που υλοποιεί έργα τα οποία προωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ, ή αν συμβάλλετε στην εφαρμογή προγραμμάτων ή πολιτικών της ΕΕ.

Συμβάσεις

Τα όργανα της ΕΕ συνάπτουν συμβάσεις για την προμήθεια υπηρεσιών ή αγαθών ή την εκτέλεση έργων που χρειάζονται για τη λειτουργία τους, π.χ. εκπόνηση μελετών, παροχή κατάρτισης, διοργάνωση συνεδρίων ή προμήθεια εξοπλισμού ΤΠ.

Έμμεση χρηματοδότηση

Η έμμεση χρηματοδότηση, την οποία διαχειρίζονται εθνικές και περιφερειακές αρχές, περιλαμβάνει σχεδόν το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ και παρέχεται κυρίως μέσω των 5 μεγάλων Ταμείων, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείωνen.

Τα Ταμεία αυτά είναι τα εξής:

Υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση

Για να έχετε πρόσβαση στις επιχορηγήσεις της ΕΕ, πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω των αρμόδιων περιφερειακών ή εθνικών αρχών (των λεγόμενων αρχών διαχείρισης) στο κράτος μέλος όπου έχετε την έδρα σας.

Το υπουργείο Γεωργίαςen στη χώρα σας είναι αρμόδιο για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τα εθνικά σημεία επαφήςpdfen .

Περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας της χρηματοδότησης από την ΕΕen.
 

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: