Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 07/04/2022

Διαχείριση διασυνοριακής κληρονομιάς

Αν κάποιο συγγενικό ή δικό σας πρόσωπο πεθάνει και είστε κληρονόμος του, κατά κανόνα μπορείτε να διεκπεραιώσετε την υπόθεση κληρονομιάς (νομικός όρος: κληρονομική διαδοχή) μέσω:

Η αρχή που ασχολείται με την κληρονομιά θα εφαρμόσει κατά κανόνα την εθνική νομοθεσία της χώρας της ΕΕ όπου ο αποθανών ζούσε τελευταία, εκτός αν αυτός είχε ήδη προβεί σε επιλογή νομοθεσίας έτσι ώστε να ισχύει η νομοθεσία της χώρας υπηκοότητάς του.

Δυνατότητα των κληρονόμων να επιλέξουν δικαστήριο

Αν μια υπόθεση κληρονομιάς πρέπει να επιλυθεί από δικαστήριο, ως κληρονόμος οφείλετε κατά κανόνα να αποταθείτε στα δικαστήρια της χώρας της ΕΕ όπου έζησε τελευταία ο αποθανών.

Ωστόσο, αν ο αποθανών είχε επιλέξει τη νομοθεσία της χώρας υπηκοότητάς του για να ισχύσει για την κληρονομιά, και πρόκειται για υπηκοότητα χώρας της ΕΕ, τότε εσείς και οι άλλοι κληρονόμοι μπορείτε να συμφωνήσετε ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί από δικαστήρια της εν λόγω χώρας ΕΕ.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμφωνήσουν ως προς αυτή την επιλογή δικαστηρίου.

Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς ή κληρονομικής διαδοχής

Η σχετική εθνική νομοθεσία σάς παρέχει πιθανόν τη δυνατότητα να δηλώσετε ενώπιον δικαστηρίου την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, μπορείτε να προβείτε σε τέτοια δήλωση ενώπιον δικαστηρίου της χώρας της ΕΕ όπου ζείτε, ακόμη κι αν έχει επιληφθεί της υπόθεσης δικαστήριο άλλης χώρας της ΕΕ.

Ισχύς δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κάθε δικαστική απόφαση για κληρονομιά που λαμβάνεται σε χώρα της ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίζεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία.

Ωστόσο, αν το μέρος στην άλλη χώρα της ΕΕ δεν συμμορφώνεται εκουσίως με τη δικαστική απόφαση, μπορείτε να ζητήσετε να κηρυχθεί η απόφαση εκτελεστή έτσι ώστε η αστυνομία ή ένας δικαστικός επιμελητής να μπορούν να παρέμβουν για την εκτέλεση της απόφασης.

Το άλλο μέρος μπορεί να προσφύγει κατά της αναγνώρισης ή της εκτελεστότητας της απόφασης μόνο για τους παρακάτω λόγους:

Προειδοποίηση

Οι αποφάσεις που εκδίδουν δικαστήρια της Δανίας και της Ιρλανδίας δεν υπόκεινται σε αυτούς τους απλουστευμένους κανόνες όταν πρέπει να αναγνωριστούν ή να εκτελεστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο

Αν είστε κληρονόμος, πιθανόν θα χρειαστεί να αποδείξετε σε αρχή ή σε τράπεζα άλλης χώρας της ΕΕ ότι όντως έχετε δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος που βρίσκονται στη χώρα αυτή.

Ο εκτελεστής της διαθήκης και ο διαχειριστής της κληρονομιάς ίσως να πρέπει επίσης να αποδείξουν την ιδιότητά τους αυτή προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Παράδειγμα

Ο Πιοτρ είναι Πολωνός αλλά πέθανε στη Γερμανία όπου εργαζόταν με απόσπαση για ένα χρόνο.

Η Γκόζια, σύζυγος και κληρονόμος του Πιοτρ, ζει στην Πολωνία και, μετά τον θάνατο του συζύγου της, χρειάζεται να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό που τηρούσε αυτός σε γερμανική τράπεζα για να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του και το ενοίκιο του τελευταίου μήνα.

Ωστόσο, η τράπεζα ζητά επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είναι η κληρονόμος του Πιοτρ και δικαιούται πρόσβαση στον λογαριασμό του. Οι διοικητικές διαδικασίες κάνουν πιο δυσβάστακτο το πένθος.

Η αρχή της χώρας της ΕΕ η οποία διεκπεραιώνει την υπόθεση κληρονομιάς ή κληρονομικής διαδοχής μπορεί να σας προμηθεύσει με ένα εθνικό έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητά σας ως κληρονόμου, εκτελεστή της διαθήκης ή διαχειριστή της κληρονομιάς.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από την εν λόγω αρχή να εκδώσει ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο.

Το πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου είναι ότι έχει τα ίδια αποτελέσματα σε όλη την ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε. Αντίθετα, ένα εθνικό έγγραφο θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ στην οποία εκδόθηκε, με συνέπεια να καθυστερήσει ενδεχομένως η αναγνώριση των δικαιωμάτων σας σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Επιπλέον, το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία.

Μπορείτε να λάβετε ευρωπαϊκό κληρονομητήριο από δικαστήριο μιας χώρας της ΕΕ το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε υποθέσεις κληρονομιάς, ή από άλλη αρμόδια αρχή, π.χ. συμβολαιογράφο, της ίδιας χώρας. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή σε περίπτωση που σας αρνηθούν την έκδοση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.

Η αρχή που εκδίδει το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο κρατά το πρωτότυπο και χορηγεί επικυρωμένα αντίγραφα στον κληρονόμο, τον εκτελεστή της διαθήκης ή τον διαχειριστή της κληρονομιάς, τα οποία ισχύουν για 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Η εκδίδουσα αρχή μπορεί να τροποποιεί ή να αποσύρει το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι δεν είναι ακριβές.

Παράδειγμα

Ο Πιοτρ πέθανε στη Γερμανία όπου ζούσε και εργαζόταν προσωρινά. Επίκεντρο της ζωής του ήταν ωστόσο η Πολωνία, όπου ζουν η σύζυγός του Γκόζια καθώς και άλλοι συγγενείς και φίλοι. Για τον λόγο αυτό, οι πολωνικές αρχές είναι αρμόδιες για την κληρονομία του Πιοτρ .

Η Γκόζια έλαβε από τα πολωνικά δικαστήρια ένα ευρωπαϊκό κληρονομητήριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αποδείξει στην τράπεζα του Πιοτρ στη Γερμανία ότι δικαιούται πρόσβαση στον λογαριασμό του, και έτσι να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του άνδρα της για να εξοφλήσει τους λογαριασμούς του και το ενοίκιο του τελευταίου μήνα.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: