Τελευταίος έλεγχος: 26/03/2021

Πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπό τον όρο ότι αυτά πληρούν τα κατάλληλα πρότυπα. Ποιες απαιτήσεις της ΕΕ πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που πωλείτε και πότε πρέπει να δηλώνετε την κυκλοφορία των εμπορευμάτων σας.

Ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και το χρονικό διάστημα παροχής τους, ενδέχεται να μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να υποχρεούστε να συστήσετε εκεί εταιρεία ή υποκατάστημα. Δείτε πότε ισχύει αυτό, για ποιους τομείς και τύπους πωλήσεων.

Πρέπει να γνωρίζετε τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν κατά την πώληση σε τελικό καταναλωτή χωρίς τη φυσική παρουσία του (εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις). Για παράδειγμα, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με σαφήνεια και γραπτώς και οι πελάτες σας πρέπει να μπορούν να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση εντός 14 ημερών - χωρίς καμία ποινή και χωρίς να υποχρεούνται να δώσουν εξηγήσεις.

Όταν πωλείτε ταξιδιωτικά πακέτα ή συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς πρέπει να τηρείτε ορισμένους κανόνες της ΕΕ, π.χ., όταν πωλείτε δύο ή περισσότερα διαφορετικά είδη ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι και οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται σε ενιαία σύμβαση με έναν προμηθευτή· ή, όταν πωλείτε ταξιδιωτική υπηρεσία και στη συνέχεια διευκολύνετε την πώληση άλλης υπηρεσίας για το ίδιο ταξίδι.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο της ΕΕ για τον έλεγχο των υπηρεσιών διασυνοριακής αποστολής δεμάτων και των τιμών τους στην ΕΕ. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες και τις επικαιροποιήσεις που πρέπει να δίνουν στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τους οι πάροχοι υπηρεσιών διασυνοριακής και εγχώριας αποστολής δεμάτων.

Σας επηρεάζει το Brexit;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: