Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Ο ιστότοπος αυτός θα σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση για δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλέξτε τη χώρα σας για να αναζητήσετε δυνατότητες χρηματοδότησης.

Πώς λειτουργεί

Ποιοι είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η ΕΕ χορηγεί χρηματοδότηση σε όλα τα είδη εταιρειών, κάθε μεγέθους και κλάδου, σε επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Διατίθεται ένα ευρύ φάσμα χρηματοδοτήσεων: επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει στήριξη σε περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις.

Πώς λειτουργεί

Η απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδότησης από την ΕΕ θα λαμβάνεται από τοπικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων ή επενδυτικούς αγγέλους Χάρη στη στήριξη της ΕΕ, οι τοπικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις.

Οι ακριβείς όροι της χρηματοδότησης - το ποσό, η διάρκεια, τα επιτόκια και οι προμήθειες - καθορίζονται από τους ίδιους τους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους 1.000 και πλέον χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τη χορήγηση πίστωσης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς σχετικά με την απόφασή τους για χορήγηση πίστωσης. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέστε να κατανοήσετε καλύτερα την οικονομική σας κατάσταση και να αυξήσετε τις πιθανότητες χρηματοδότησής σας στο μέλλον. Ασκήστε το δικαίωμά σας και επικαλεστείτε το άρθρο 431 του κανονισμού της ΕΕ του 2013 για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Image

Κονδύλια της ΕΕ

Πρόγραμμα COSME

  • Εγγυήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κυρίως για δάνεια μέχρι 150.000 ευρώ
  • Ίδια κεφάλαια (στάδιο ανάπτυξης και επέκτασης)

Πρόγραμμα InnovFin (Ορίζοντας 2020)

  • Δάνεια και εγγυήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις
  • Χρηματοδότηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων
  • Ίδια κεφάλαια (αρχικό στάδιο και στάδιο εκκίνησης).

Ο επιταχυντής του ΕΣΚ (εργαλείο ΜΜΕ) προσφέρει στήριξη για τη χρηματοδότηση και την καθοδήγηση καινοτόμων ΜΜΕ (Στάδιο1: σύλληψη και σκοπιμότητα, στάδιο 2: επίδειξη, εμπορική εφαρμογή και Ε&Α, στάδιο 3: εμπορία)

Δημιουργική Ευρώπη

  • Δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI)

  • Μικροδάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να συστήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση
  • Επενδύσεις ύψους έως 500.000 ευρώ σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)

  • Δάνεια, εγγυήσεις, χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων ή επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις.

Παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

  • Επιχειρηματικά δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (EGF)

Το EGF είναι ένα ταμείο εγγυήσεων που δημιουργήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, διασφαλίζοντας ότι οι ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και οι εταιρείες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη διαθέτουν επαρκή ρευστότητα για να αντεπεξέλθουν στην ταχέως εξελισσόμενη κρίση.

Χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο μηχανισμός διευκόλυνσης εγγύησης δανείου (LGF) του COSME στηρίζει τη χρηματοδότηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που υλοποιούν ΜΜΕ από όλους τους κλάδους της οικονομίας, ανεξάρτητα από το σημερινό επίπεδο ψηφιοποίησής τους.

Αν έχετε επιχείρηση που αναζητά χρηματοδοτικές ευκαιρίες, επισκεφτείτε τη βάση δεδομένων μας για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που σας παρέχονται.

Αν είστε χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητήςπου συμμετέχει στην πιλοτική δράση του COSME για την ψηφιοποίηση, συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο του COSME. Επισκεφτείτε την πύλη του ΕΤΕ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη που παρέχει το COSME για την ψηφιοποίηση ΜΜΕ.

Δήλωση περί απορρήτου - Χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές

Χρειάζεστε βοήθεια ή συμβουλές;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.