Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 15/02/2019

Ώρες εργασίας, αργίες και άδειες

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Ως εργοδότης, πρέπει να γνωρίζετε τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ για τις ώρες εργασίας, ανάπαυσης, τα διαλείμματα, την ετήσια άδεια και τη νυχτερινή εργασία. Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν τον χρόνο εργασίας, εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία.

Μην ξεχνάτε ότι οποιοσδήποτε υπάλληλός σας (άνδρας ή γυναίκα) μπορεί να ζητήσει γονική άδεια για τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασής του. Και οι δύο γονείς δικαιούνται τουλάχιστον 4 μήνες άδειας ο καθένας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: