Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2020

Συμμόρφωση των προϊόντων

Κορονοϊός: ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμός ατομικής προστασίας

Αρκετές κατηγορίες προϊόντων υπόκεινται σε πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ για να μπορείτε να τα διαθέτετε ελεύθερα στις αγορές της ΕΕ.

Ως κατασκευαστής πρέπει να διενεργήσετε ανάλυση κινδύνου και να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα σας συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ προτού τα διαθέσετε στην αγορά της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή καλείται αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πότε μπορείτε να προβείτε σε αυτοαξιολόγηση του προϊόντος σας και πότε πρέπει να ζητήσετε συνδρομή από έναν κοινοποιημένο οργανισμό.

Πρέπει να καταρτιστεί τεχνικός φάκελος με όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις. Δείτε πώς μπορείτε να καταρτίσετε τεχνικό φάκελο και δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Ορισμένα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ενεργειακή απόδοση. Πρόκειται για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που στοχεύουν στη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: