Τελευταίος έλεγχος: 04/07/2022

Συμμόρφωση των προϊόντων

Για να ξεκινήσετε την πώληση προϊόντος σε χώρα της ΕΕ, αυτό πρέπει να πληροί τους κανόνες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα και σε ολόκληρη την ΕΕ. Μόλις το προϊόν λάβει άδεια πώλησης σε μία χώρα, τότε μπορεί, κατ' αρχήν, να πωληθεί οπουδήποτε στην ΕΕ. Στην πράξη, οι χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να περιορίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, την πρόσβαση στην αγορά τους προϊόντων που πωλούνται ήδη σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας θέσης ενός προϊόντος στην αγορά πρέπει να ακολουθούνται διάφοροι κανόνες: σχεδιασμός, μεταποίηση, εισαγωγή (για προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός της ΕΕ), διανομή και τελική πώληση σε καταναλωτές ή τελικούς χρήστες. Στις διαδικασίες ενδέχεται να εμπλέκονται πολλοί φορείς.

Διερευνήστε το διαδραστικό περιεχόμενο που ακολουθεί για να μάθετε τι κάνει κάθε φορέας και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του σε σχέση με την ΕΕ.

Κανόνες σχετικά με τα προϊόντα για διάφορα επιχειρηματικά προφίλ

Κατασκευαστές

Ο κατασκευαστής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) που κατασκευάζει ένα προϊόν (ή αναθέτει σε κάποιον τρίτο τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος) και στη συνέχεια το διαθέτει στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή το δικό του εμπορικό σήμα.

Ως κατασκευαστής, έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεστε εντός ή εκτός της ΕΕ. Από το στάδιο του σχεδιασμού και μετά, πρέπει να γνωρίζετε τους κανόνες και τα πρότυπα που ισχύουν για το προϊόν σας. Δηλαδή πρέπει:

Προειδοποίηση

Ως κατασκευαστής, οφείλετε να διασφαλίζετε τη συμμόρφωση των προϊόντων σας με το δίκαιο της ΕΕ. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, δεν είναι δυνατή η διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ. Εάν τα προϊόντα σας πάψουν να πληρούν τις απαιτήσεις που επιβάλλει το δίκαιο της ΕΕ, οφείλετε να τα αποσύρετε ή να τα ανακαλέσετε. Εάν διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα που διαθέσατε στην αγορά της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Τουρκία.) συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, οφείλετε να ενημερώσετε την τοπική εθνική αρχή en και να δημοσιεύσετε τις σχετικές πληροφορίες στην Πύλη προειδοποίησης επιχειρήσεων για την ασφάλεια προϊόντων (Product Safety Business Alert Gateway) en .

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

Οι κατασκευαστές, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένοι εντός ή εκτός ΕΕ, μπορούν να ορίζουν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) για να διεκπεραιώνει ορισμένα καθήκοντα για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς και της υποβολής σ' αυτήν των απαιτούμενων εγγράφων για την απόδειξη της συμμόρφωσης του προϊόντος (π.χ.: δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τεχνικός φάκελος).

Ο εισαγωγέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) εγκατεστημένο στην Ένωση που διαθέτει προϊόν χώρας εκτός ΕΕ στην ενωσιακή αγορά. Ως εισαγωγέας, οφείλετε να βεβαιώνεστε ότι ο κατασκευαστής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά το προϊόν που εισάγετε.

Πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι:

Πρέπει να γνωρίζετε τις λεπτομερείς υποχρεώσεις των κατασκευαστών: ως εισαγωγέας, πρέπει να ελέγχετε αν οι εισαγωγές σας είναι σύμφωνες με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Εάν πραγματοποιείτε ήδη πωλήσεις προϊόντων σε μια χώρα της ΕΕ και θέλετε να τα πωλήσετε και σε άλλη, η επιχείρησή σας μπορεί να κάνει χρήση της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης.

Προειδοποίηση

Ως εισαγωγέας, οφείλετε να διασφαλίζετε τη συμμόρφωση των προϊόντων που εισάγετε με το δίκαιο της ΕΕ. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, δεν μπορείτε να τα εισάγετε. Εάν τα έχετε ήδη εισαγάγει, οφείλετε να τα αποσύρετε ή να τα ανακαλέσετε. Εάν διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα που διαθέσατε στην αγορά της ΕΕ συνεπάγονται κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή για το περιβάλλον, οφείλετε να ενημερώσετε την εθνική σας αρχή en και να δημοσιεύσετε τις σχετικές πληροφορίες στην Πύλη προειδοποίησης επιχειρήσεων για την ασφάλεια προϊόντων (Product Safety Business Alert Gateway) en .

Ο διανομέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Ένα φυσικό πρόσωπο, μια εταιρεία ή άλλη οντότητα που έχει νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις) στην αλυσίδα εφοδιασμού το οποίο διαθέτει στην αγορά της ΕΕ ένα προϊόν το οποίο έχει αποκτήσει από προμηθευτή, όπως κατασκευαστή, εισαγωγέα ή άλλον διανομέα. Στους διανομείς συγκαταλέγονται οι «λιανοπωλητές» που προμηθεύουν προϊόντα σε τελικούς χρήστες και οι «χονδρέμποροι» που προμηθεύουν προϊόντα σε λιανοπωλητές.

Ως διανομέας θα πρέπει να εξασφαλίζετε τη συμμόρφωση του προϊόντος με το δίκαιο της ΕΕ κατά τη διάθεσή του στην αγορά. Εάν οι κανόνες αλλάξουν μετά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, δεν είστε υποχρεωμένος να ελέγξετε αν συνεχίζεται η συμμόρφωση.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε:

Πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στην εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς, αν σας ζητηθεί, ότι έχετε ελέγξει αν ο προμηθευτής του προϊόντος (ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή άλλος διανομέας) έχει τηρήσει όλους τους σχετικούς κανόνες. Πρέπει επίσης να είστε σε θέση να δηλώσετε την ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, προκειμένου να βοηθήσετε την αρχή εποπτείας της αγοράς να λάβει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, τον τεχνικό φάκελο και άλλα σχετικά έγγραφα.

Εάν πραγματοποιείτε ήδη πωλήσεις προϊόντων σε μια χώρα της ΕΕ και θέλετε να τα πωλήσετε και σε άλλη, η επιχείρησή σας μπορεί να κάνει χρήση της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης ή εκτέλεσης παραγγελιών παρέχουν υπηρεσίες όπως η αποθήκευση προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου και η παράδοσή τους σε διανομείς.

Ο πάροχος που προσφέρει επίσης υπηρεσίες όπως η συσκευασία των προϊόντων, η παράδοσή τους στους πελάτες και/ή η διεκπεραίωση των επιστροφών μπορεί να θεωρηθεί ως διανομέας και έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Μετάβαση στις υποχρεώσεις των διανομέων.

Οι ενδιάμεσοι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης των πληροφοριών που καταχωρίζουν οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω διαδικτυακών καταστημάτων, αγορών ή πλατφορμών. 

Ως ενδιάμεσος πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών δεν έχετε υποχρέωση να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση των προϊόντων που πωλούνται μέσω του ιστοτόπου ή της πλατφόρμας σας. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας δώσουν εντολή να διακόψετε την πώληση ενός προϊόντος ή να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε στοιχεία που σχετίζονται με αυτό, όπως μια εικόνα ή περιγραφή.

Δείτε επίσης:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: