Τελευταίος έλεγχος: 10/05/2019

Διασυνοριακή είσπραξη οφειλών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Αν μια εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλη χώρα της ΕΕ οφείλει σε εσάς ή στην επιχείρησή σας χρήματα, τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού αυτής της εταιρείας.

Πότε μπορεί να εφαρμοστεί;

Μπορείτε να κάνετε χρήση αυτού του κανόνα σε οποιαδήποτε διασυνοριακή υπόθεση, για παράδειγμα, όταν το δικαστήριο που εκδίδει την εντολή ή η επιχείρησή σας (στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτής) έχουν την έδρα τους σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από αυτή στην οποία ο οφειλέτης διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό.

Η διαδικασία είναι γνωστή ως Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού (ΕΔΔΛ) και στόχος της είναι η διευκόλυνση και η επίσπευση της είσπραξης οφειλών εντός της ΕΕ.

Δεν χρειάζεται να ενημερώσετε εκ των προτέρων τον οφειλέτη: έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταφέρει αλλού, να αποκρύψει ή να ξοδέψει τα χρήματα που έχει στον λογαριασμό του προτού εσείς μπορέσετε να απαιτήσετε την επιστροφή του ποσού που σας οφείλει.

Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έκδοσης ΕΔΔΛ σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο. Τυχόν σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την αίτησή σας.

Προσβολή Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού

Αν είστε ο οφειλέτης και δεν συμφωνείτε με την ΕΔΔΛ που εκδόθηκε εναντίον σας, μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης ένδικου βοηθήματος(έντυπο VII).

Και οι δύο διάδικοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης επί ένδικου βοηθήματος, χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο έφεσης (έντυπο IX).

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 ευρώ.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: