Ζωή και ταξίδια
Τελευταίος έλεγχος: 15/03/2019

Φόροι επί των μητρικών και θυγατρικών εταιρειών

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Από τις 30 Μαρτίου 2019, το σύνολο του δικαίου της ΕΕ θα παύσει να ισχύει στο ΗΒ, εκτός αν μια επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης καθορίσει άλλη ημερομηνία, ή αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το ΗΒ αποφασίσουν ομόφωνα να παρατείνουν τη διετή περίοδο διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις:

Διασυνοριακές διανομές κερδών

Αν έχετε μια μητρική εταιρεία σε μια χώρα της ΕΕ και θυγατρικές σε άλλη, μπορείτε να αποφύγετε πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις (π.χ. διπλή φορολόγηση) επί της διασυνοριακής διανομής των κερδών μεταξύ των εταιρειών αυτών.

Αυτό ισχύει εάν:

Απαλλαγές από την παρακράτηση φόρου

Παρακράτηση φόρου μπορεί να γίνεται επί των κερδών μιας εταιρείας πριν από την πλήρη φορολογική δήλωση (μετά την οποία μπορεί να γίνει είτε επιστροφή φόρου είτε καταβολή επιπλέον φόρου). Για τις μητρικές εταιρείες και τις θυγατρικές τους, η διανομή των κερδών μπορεί να εξαιρεθεί από την παρακράτηση του φόρου. Αυτό εφαρμόζεται και στις δύο περιπτώσεις:

Αυτό μπορεί να γίνει τόσο στη χώρα της θυγατρικής όσο και στη χώρα της μητρικής εταιρείας, εφόσον και οι δύο είναι χώρες της ΕΕ.

Αποφυγή διπλής φορολόγησης

Διπλή φορολόγηση (ταυτόχρονη φορολόγηση σε περισσότερες από μία χώρες) μπορεί να συμβεί εάν δεν τηρείτε πιστά τους φορολογικούς κανόνες. Για να αποφύγετε, συνεπώς, τη διπλή φορολόγηση επί των διανεμόμενων κερδών σας θα πρέπει:

Υβριδικά δάνεια - διπλή μη φορολόγηση

Διπλή μη φορολόγηση μπορεί να υπάρξει εάν οι πληρωμές που αφορούν τα διασυνοριακά υβριδικά δάνεια θεωρούνται ως:

Για να αποφευχθεί η διπλή μη φορολόγηση:

Ποια είδη εταιρειών καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εναπόκειται στα ίδια τα κράτη μέλη να αποφασίζουν ποιες εταιρείες καλύπτονται από τους παραπάνω κανόνες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το παράρτημα της οδηγίας στον σχετικό σύνδεσμο στις παρακάτω παραπομπές.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων - Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: