Τελευταίος έλεγχος: 23/12/2020

Ανάπτυξη επιχείρησης

Σας επηρεάζει το Brexit;

Για να αναπτύξετε περαιτέρω την επιχείρησή σας μπορείτε να την συγχωνεύσετε με υφιστάμενη εταιρεία Μια άλλη επιλογή, εάν σκέφτεστε τη διασυνοριακή επέκταση της επιχείρησής σας, είναι να συστήσετε μια Ευρωπαϊκή Εταιρεία, μια μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ. Εάν θέλετε η επιχείρησής σας να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο, μπορείτε να βελτιώσετε και να παρακολουθείτε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας σας μέσω του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) της ΕΕ.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: