Τελευταίος έλεγχος: 26/04/2019

Ανάπτυξη επιχείρησης

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Για να αναπτύξετε περαιτέρω την επιχείρησή σας μπορείτε να την συγχωνεύσετε με υφιστάμενη εταιρεία Μια άλλη επιλογή, εάν σκέφτεστε τη διασυνοριακή επέκταση της επιχείρησής σας, είναι να συστήσετε μια Ευρωπαϊκή Εταιρεία, μια μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ. Εάν θέλετε η επιχείρησής σας να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο, μπορείτε να βελτιώσετε και να παρακολουθείτε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας σας μέσω του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) της ΕΕ.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: