Τελευταίος έλεγχος: 18/05/2020

Καταχώριση χημικών ουσιών (REACH)

Σας επηρεάζει το Brexit;

Αν παρασκευάζετε ή εισάγετε μια χημική ουσία σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του ενός τόνου ετησίως εντός του ΕΟΧ (Στην περίπτωση αυτή, στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), οφείλετε να την καταχωρίσετε στη βάση δεδομένων REACH. REACH είναι το ακρωνύμιο για το σύστημα καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμών σχετικά με τα χημικά προϊόντα.

Στο REACH υπάγονται όλες οι χημικές ουσίες, τόσο αυτές που χρειάζεται η βιομηχανία, όσο και αυτές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, π.χ. βαφές, προϊόντα καθαρισμού, υφάσματα, έπιπλα ή ηλεκτρικές συσκευές. Κατά συνέπεια, το σύστημα αφορά τις περισσότερες επιχειρήσεις στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Οι μη καταχωρισμένες ουσίες δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται.

Το REACH σάς αφορά εάν είστε:

Για να συμμορφωθείτε με τον κανονισμό REACH, πρέπει να εντοπίσετε και να διαχειριστείτε τους κινδύνους που συνδέονται με ουσίες που παρασκευάζετε και διαθέτετε στην αγορά της ΕΕ/του ΕΟΧ.

Ως παρασκευαστής ή εισαγωγέας που καταχωρίζετε τέτοιες ουσίες, πρέπει να αποδεικνύετε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) ότι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, και παράλληλα να ενημερώνετε με ένα δελτίο δεδομένων ασφάλειας τους πιθανούς χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού για τυχόν μέτρα διαχείρισης κινδύνων που ίσως χρειαστεί να λάβουν.

Αν η επιχείρησή σας είναι μεταγενέστερος χρήστης, έχετε διαφορετικές υποχρεώσεις, με κυριότερη, την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων, τα οποία προβλέπονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Πρέπει να επαληθεύετε ότι οι χρήσεις των ουσιών αναφέρονται στους φακέλους καταχώρισης και να επικοινωνείτε με τους προμηθευτές σας και τους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ECHA Navigator για να εντοπίσετε τον ρόλο και τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο του REACH ή τυχόν απαλλαγές που μπορεί να ισχύουν για την επιχείρησή σας.

Στο φυλλάδιο « Χημική ασφάλεια στην επιχείρησή σας » περιγράφονται συνοπτικά τα ζητήματα που απασχολούν τις μικρές επιχειρήσεις.

Πώς λειτουργεί το REACH

Το REACH καθιερώνει νέους κανόνες εμπορίας, οι οποίοι καλύπτουν μεμονωμένες ουσίες, μείγματα ουσιών και ουσίες που περιέχονται σε εμπορεύματα. Διασφαλίζει ότι η βιομηχανία αναλαμβάνει την ευθύνη για:

Παρέχει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να λαμβάνει επιπλέον μέτρα όταν κρίνει ότι απαιτείται συμπληρωματική δράση σε επίπεδο ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, βοηθά στον συντονισμό και την εφαρμογή όλων των αναγκαίων σταδίων:

Τέλη και επιβαρύνσεις

Το REACH προβλέπει την καταβολή τελών και επιβαρύνσεων. Τα οφειλόμενα ποσά καθώς και οι προθεσμίες πληρωμής τους διαφέρουν ανά περίπτωση. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καταβάλλουν μειωμένα τέλη. Η επιχείρησή σας θα πρέπει επίσης να συνεκτιμήσει άλλες δαπάνες που συνδέονται με το REACH, όπως για:

Μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις δαπάνες σας μέσω της στενής συνεργασίας με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και με την έγκαιρη προετοιμασία σας.

Βλέπε επίσης:

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Στο Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα, καθώς και για τον τρόπο πρόσβασης στις αγορές άλλων χωρών της ΕΕ.

Εθνικά γραφεία υποστήριξης για τα χημικά προϊόντα

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής σας για θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο των κανονισμών CLP και REACH.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: