Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 12/03/2018

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Στην ΕΕ, η χώρα που είναι αρμόδια για την κοινωνική σας ασφάλιση και την ασφάλιση υγείας καθορίζεται με βάση την οικονομική σας κατάσταση και τον τόπο διαμονής σας - και όχι την υπηκοότητά σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει σωστά ποιας χώρας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σάς καλύπτει: διαβάστε περισσότερα για την ασφαλιστική κάλυψη στο εξωτερικό.

Αν έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στον τομέα αυτόν και θέλετε να βεβαιωθείτε προτού ξεκινήσετε μια θεραπεία, επικοινωνήστε με ένα εθνικό σημείο επαφής για θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Υπάρχει τουλάχιστον ένα τέτοιο σημείο σε κάθε χώρα της ΕΕ, που μπορεί να σας ενημερώσει για το αν έχετε δικαίωμα επιστροφής εξόδων, καθώς και για τα τυχόν ισχύοντα ανώτατα όρια.

Ειδικοί όροι για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύουν, εφόσον:

Εργάζεστε σε μια χώρα και κατοικείτε σε άλλη

Αν εργάζεστε σε μια χώρα και ζείτε σε άλλη, έχετε δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Εγγραφείτε στη χώρα όπου εργάζεστε και ζητήστε το έντυπο S1 (πρώην έντυπο E 106) από την αρχή υγειονομικής σας ασφάλισης. Το έντυπο αυτό δίνει το δικαίωμα σε εσάς και τα συντηρούμενα από εσάς μέλη της οικογένειάς σας να λαμβάνετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε.

Τα συντηρούμενα από εσάς μέλη έχουν επίσης τα ίδια δικαιώματα με εσάς, εφόσον εργάζεστε και είστε ασφαλισμένοι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Αν εργάζεστε και είστε ασφαλισμένοι στην Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα συντηρούμενα από εσάς άτομα μπορούν να λάβουν περίθαλψη στη χώρα στην οποία εργάζεστε μόνον εφόσον πληρούται ένας από τους παρακάτω όρους:

 • η περίθαλψη είναι αναγκαία για ιατρικούς λόγους κατά τη διαμονή τους στην εν λόγω χώρα, λαμβανομένων υπόψη του είδους της περίθαλψης και της προβλεπόμενης διάρκειας διαμονής
 • υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των οικείων χωρών/αρχών
 • έχει χορηγηθεί προηγούμενη άδεια με το έντυπο S2 (πρώην έντυπο E 112) που έχει εκδώσει η αρχή υγειονομικής ασφάλισης της χώρας όπου εργάζεστε.

Περίθαλψη άρρωστων παιδιών

Αν είστε διασυνοριακός εργαζόμενος και απουσιάζετε από τη δουλειά για να φροντίσετε ένα άρρωστο παιδί, ρωτήστε την αρχή υγειονομικής σας ασφάλισης αν δικαιούστε παροχές. Ενδέχεται να μην δικαιούστε, αν το παιδί σας είναι ασφαλισμένο μαζί με τον/την σύντροφό σας στη χώρα όπου ζείτε.

Είστε αποσπασμένος στο εξωτερικό για μικρό διάστημα (<2 χρόνια)

Ως εργαζόμενος αποσπασμένος στο εξωτερικό για σύντομο χρονικό διάστημα (<2 χρόνια), μπορείτε να παραμείνετε ασφαλισμένος στη χώρα προέλευσής σας -τη χώρα από την οποία αποσπαστήκατε, η οποία είναι αρμόδια για την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Ζητήστε ένα έντυπο S1 (πρώην έντυπο E 106) από την υγειονομική αρχή της χώρας σας. Έτσι, θα έχετε εσείς και η οικογένειά σας δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την παραμονή σας εκεί.

Μόλις φθάσετε στη χώρα υποδοχής, προσκομίστε το έντυπο S1 στην αρμόδια υγειονομική αρχή.

Είστε δημόσιος υπάλληλος και έχετε μετατεθεί στο εξωτερικό

Αν είστε δημόσιος υπάλληλος και έχετε πάρει μετάθεση στο εξωτερικό, δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε.

Ζητήστε ένα έντυπο S1 (πρώην έντυπο E 106) από τον ασφαλιστικό φορέα της χώρας στην οποία εργάζεστε. Έτσι, θα έχετε εσείς και η οικογένειά σας δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την παραμονή σας εκεί.

Μόλις φθάσετε στη χώρα υποδοχής, προσκομίστε το έντυπο S1 στην αρμόδια υγειονομική αρχή.

Φοιτητές, ερευνητές ή ασκούμενοι στο εξωτερικό

Εάν σκοπεύετε να πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, ερευνητικό έργο, εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να έχετε πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη χώρα υποδοχής.

 • Αν δεν εργάζεστε, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, εφόσον τη δικαιούστε.
 • Αν εργάζεστε στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να εγγραφείτε σε τοπικό φορέα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας αυτής.

  Ορισμένοι φοιτητές που κάνουν διδακτορικό μπορεί να θεωρηθούν ως εργαζόμενοι διαμένοντες στη χώρα και να πρέπει να εγγραφούν στο τοπικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης ή να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση.

 • Αν το πανεπιστήμιο ή το ερευνητικό ίδρυμα της χώρας σας σάς στέλνει για ένα χρονικό διάστημα σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα άλλης χώρας της ΕΕ, θα παραμείνετε στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σας καθόλο το διάστημα της απόσπασής σας στο εξωτερικό. Προτού φύγετε, θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή του εντύπου S1 (πρώην έντυπο Ε 106).

Ενημερωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή το εθνικό σημείο επαφής της χώρας σας για το αν καλύπτονται οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό καθόλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Στην περίπτωση που καλύπτονται, οι διοικητικές διαδικασίες μπορεί να είναι απλούστερες αν διαθέτετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Ωστόσο, ορισμένοι εθνικοί ασφαλιστικοί φορείς καλύπτουν το κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άλλη χώρα μόνον για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση φοιτητών μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 28 ή 30 ετών) καθώς και εργαζομένων που επιμορφώνονται στο εξωτερικό. Εάν αυτή είναι η περίπτωσή σας, τότε θα πρέπει να εγγραφείτε σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα της χώρας υποδοχής σας ή να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση.

Παράδειγμα

Ενημερωθείτε σχετικά με τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης που ισχύουν στις διάφορες χώρες

Ο Βιμ, Βέλγος υπήκοος, πήγε για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ολλανδία. Πριν φύγει, πήρε μαζί του έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Ο Βιμ σχεδίαζε να εργαστεί με μερική απασχόληση παράλληλα με τις σπουδές του. Όσοι όμως εργάζονται στην Ολλανδία είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο κρατικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης έναντι 1.100 περίπου ευρώ τον χρόνο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους διαθέτουν ήδη έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Λόγω του κόστους της βασικής υγειονομικής ασφάλισης, η επιλογή του Βιμ να εργαστεί ήταν από οικονομική άποψη λιγότερο συμφέρουσα απ' ό,τι υπολόγιζε.

Συνταξιούχοι

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε

 • Αν λαμβάνετε σύνταξη από τη χώρα στην οποία ζείτε: τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας καλύπτεστε από το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας αυτής, ανεξαρτήτως του αν λαμβάνετε συντάξεις και από άλλες χώρες.
 • Αν δεν λαμβάνετε σύνταξη ή άλλο εισόδημα από τη χώρα στην οποία ζείτε: υπάγεστε στο σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας στην οποίαν ήσασταν ασφαλισμένος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παράδειγμα

Ενημερωθείτε για το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της νέας σας χώρας

Ο Νικολά έζησε και εργάστηκε σχεδόν όλα του τα χρόνια στη Γαλλία, εκτός από μερικά χρόνια που εργάστηκε, όταν ήταν νέος, ως σερβιτόρος στην Ιταλία.

Όταν συνταξιοδοτήθηκε, ο Νικολά πήγε να ζήσει στην Ιταλία. Η σύνταξή του θα αποτελείται από 2 μέρη: την ιταλική σύνταξη, που αντιστοιχεί στα χρόνια που εργάστηκε στην Ιταλία, και τη γαλλική σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια που δούλεψε στη Γαλλία.

Επειδή ο Νικολά ζει μόνιμα στην Ιταλία ΚΑΙ λαμβάνει σύνταξη γήρατος από τις ιταλικές αρχές, θεωρείται ότι υπάγεται στο ιταλικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης. Επομένως, δεν υπάγεται πλέον στο γαλλικό σύστημα.

Ζητήστε ένα έντυπο S1 (πρώην έντυπο E 106) από τον ασφαλιστικό φορέα της χώρας.

Μόλις φθάσετε στη χώρα υποδοχής, προσκομίστε το έντυπο S1 στην αρμόδια υγειονομική αρχή.

Το έγγραφο αυτό θεμελιώνει το δικαίωμά σας σε πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη χώρα διαμονής σας.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου εργαστήκατε

Εσείς και η οικογένειά σας δικαιούστε, καταρχήν, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μόνον στη χώρα στην οποία ζείτε. Ωστόσο, εάν η χώρα που καταβάλλει τη σύνταξή σας είναι μία από τις παρακάτω χώρες, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας έχετε δικαίωμα σε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο στη χώρα που καταβάλλει τη σύνταξή σας όσο και στη χώρα στην οποία ζείτε τώρα:

 

Αυστρία

Γερμανία

Κάτω Χώρες

Βέλγιο

Ελλάδα

Πολωνία

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Σλοβενία

Κύπρος

Ισλανδία

Ισπανία

Τσεχική Δημοκρατία

Λιχτενστάιν

Σουηδία

Γαλλία

Λουξεμβούργο

Ελβετία

Αν είστε ασφαλισμένος σε χώρα που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω κατάλογο, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχετε μόνο στη χώρα στην οποία ζείτε.

Πρώην διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Αν στην τελευταία απασχόλησή σας ήσασταν "διασυνοριακός εργαζόμενος", δηλαδή ζούσατε σε μια χώρα και εργαζόσασταν σε άλλη, ισχύουν τα ακόλουθα:

Συνέχιση θεραπευτικής αγωγής

Μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τη θεραπευτική αγωγή που είχατε αρχίσει στη χώρα όπου εργαζόσασταν, ακόμα και μετά τη συνταξιοδότησή σας.

Αυτό ισχύει και για τα συντηρούμενα από σας μέλη, εφόσον η θεραπευτική αγωγή τους άρχισε σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

 

Αυστρία

Ελλάδα

Κάτω Χώρες

Βέλγιο

Ουγγαρία

Πολωνία

Βουλγαρία

Ιταλία

Πορτογαλία

Κύπρος

Λετονία

Ρουμανία

Τσεχική Δημοκρατία

Λιχτενστάιν

Σλοβακία

Εσθονία

Λιθουανία

Σλοβενία

Γαλλία

Λουξεμβούργο

Ισπανία

Γερμανία

Μάλτα

Ελβετία

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε μια θεραπευτική αγωγή που είχατε αρχίσει στη χώρα όπου εργαζόσασταν, πρέπει να υποβάλετε στις υγειονομικές αρχές της χώρας αυτής το έντυπο S3.

Κάλυψη στη χώρα όπου εργαστήκατε και στη χώρα όπου ζείτε

Αν εργαστήκατε επί 2 τουλάχιστον χρόνια ως διασυνοριακός εργαζόμενος μέσα στην πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή σας, δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο στη χώρα διαμονής σας όσο και στη χώρα όπου εργαστήκατε.

Τόσο εσείς όσο και τα συντηρούμενα από εσάς άτομα δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου εργαζόσασταν, εάν τόσο η χώρα αυτή όσο και η χώρα στην οποία ζείτε τώρα περιλαμβάνονται στις παρακάτω χώρες:

 

Αυστρία

Γερμανία

Ισπανία

Βέλγιο

Λουξεμβούργο

Γαλλία

Πορτογαλία

Αν ταξιδεύετε στη χώρα στην οποία εργαζόσασταν για να υποβληθείτε σε ιατρική περίθαλψη εκεί, και οι υγειονομικές αρχές της χώρας αυτής δεν καλύπτουν πλέον τις δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική σας περίθαλψη, πρέπει να υποβάλετε σ' αυτές ένα έντυπο S3. Μπορείτε να ζητήσετε το έντυπο S3 από την αρχή υγειονομικής ασφάλισης που είναι αρμόδια για την ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη.

Τα εθνικά συστήματα υγείας διαφέρουν κατά πολύ στην Ευρώπη

Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα σε παροχές και υπηρεσίες. Αν, για παράδειγμα, υποβάλετε αίτηση για ιατρική φροντίδα στη χώρα όπου ζείτε τώρα, ενδέχεται να μην δικαιούστε τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες που θα είχατε στη χώρα προέλευσής σας και με το ίδιο κόστος.

Για να αποφύγετε τυχόν σοβαρά προβλήματα και παρανοήσεις, ενημερωθείτε για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής στη χώρα σας.

Παράδειγμα

Μάθετε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της νέας σας χώρας

Η Σουζάνε εργαζόταν όλη της τη ζωή στη Γερμανία και όταν συνταξιοδοτήθηκε μετακόμισε στην Ισπανία. Όταν αρρώστησε, υπέγραψε σύμβαση για περίθαλψη κατ' οίκον με ιδιωτική εταιρεία, επειδή στην Ισπανία η ασφάλιση του δημοσίου δεν καλύπτει τέτοιου είδους περίθαλψη.

Ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας κατέβαλε μέρος των εξόδων, αλλά το μερίδιο της Σουζάνε ήταν πολύ υψηλότερο από ό,τι θα ήταν αν είχε μείνει στη Γερμανία. Αυτό συνέβη λόγω των διαφορών που υπάρχουν στα συστήματα παροχών Γερμανίας και Ισπανίας.

Διαφορές όσον αφορά την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας

Αν ζητήσετε σύνταξη ή παροχές λόγω αναπηρίας, κάθε χώρα στην οποία εργαστήκατε μπορεί να απαιτήσει να σας εξετάσει χωριστά. Μια χώρα μπορεί να κρίνει ότι έχετε σοβαρή αναπηρία, ενώ μια άλλη ότι δεν έχετε καθόλου.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις αναπηρικές συντάξεις στην Ευρώπη.

Δείτε επίσης

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές